Ru­si bom­bar­di­ra­ju dži­ha­dis­te ko­ji bje­že iz Ra­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (hhd)

Sa­mo je pi­ta­nje vre­me­na ka­da će kur­d­ske i arap­ske sna­ge, uz po­dr­šku SAD-a i Ru­si­je, os­lo­bo­di­ti glav­ni grad tzv. Is­lam­ske dr­ža­ve U žes­to­koj ofen­zi­vi pos­troj­be kur­d­skih i arap­skih sna­ga, uz pot­po­ru SAD-a, br­zo na­pre­du­ju pre­ma Ra­ki, glav­nom gra­du ka­li­fa­ta, jed­nom od po­s­ljed­njih upo­ri­šta te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji. Svjes­ni da je sa­mo pi­ta­nje vre­me­na ka­da će Ra­ka pas­ti, dži­ha­dis­ti ma­sov­no bje­že i to pre­ko ri­je­ke Eu­frat. Me­đu­tim, ko­nvo­je ISIL-a ko­ji na­pu­šta­ju Ra­ku ne­mi­lo­srd­no na­pa­da­ju ru­ski bom­bar­de­ri. Uz bom­bar­de­re, Ru­si ko­ris­te i kr­sta­re­će ra­ke­te. Na­ime, rusko mi­nis­tar­stvo obra­ne obja­vi­lo je ka­ko je iz pod­mor­ni­ce i s fre­ga­te ras­po­re­đe­ne u Sre­do­zem­lju s ne­ko­li­ko kr­sta­re­ćih ra­ke­ta Ka­libr ga­đa­lo ci­lje­ve ISIL-a. Ko­nvoj je pot­pu­no uni­šten, a ubi­je­no je vi­še od sto­ti­na dži­ha­dis­ta. U tom je na­pa­du uni­šte­no vi­še de­se­ta­ka vo­zi­la te mno­go voj­ne opre­me.

Ru­si tu­ku kr­sta­re­ćim ra­ke­ta­ma iz pod­mor­ni­ca i s fre­ga­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.