Sto­ti­ne ti­su­ća lju­di os­ta­le bez do­mo­va zbog po­pla­va

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Snaž­ne po­pla­ve ko­je su po­s­ljed­njih tje­da­na za­hva­ti­le Šri Lan­ku os­ta­vi­le su oko 600.000 lju­di bez do­mo­va. U gra­du Ma­ta­ri, oko 160 ki­lo­me­ta­ra juž­no od glav­nog gra­da Co­lom­ba, sta­nje je kri­tič­no. Hu­ma­ni­tar­ne agen­ci­je po­ku­ša­va­ju or­ga­ni­zi­ra­ti po­dje­lu hra­ne ka­ko bi se lju­di­ma iz­bje­glim pred vo­de­nom sti­hi­jom olak­ša­li uvje­ti ži­vo­ta, a ops­krb­lje­nost u sa­mom gra­du go­to­vo je ni­kak­va. Do ovo­ga tre­nut­ka 16 je ze­ma­lja pos­la­lo po­moć po­pla­vom po­go­đe­nim po­dru­čji­ma, a UN upo­zo­ra­va ka­ko bi se na Šri Lan­ki usko­ro mo­gle po­ja­vi­ti epi­de­mi­je za­raz­nih bo­les­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.