Hr­vat­ska po kon­ku­rent­nos­ti 59. me­đu 63 zem­lje svi­je­ta

Naj­bo­lje ran­gi­ra­na eu­rop­ska dr­ža­va je Ni­zo­zem­ska na 5. po­zi­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sa­mo su če­ti­ri zem­lje lo­ši­je ocje­nje­ne od Hr­vat­ske, i to Bra­zil, Ve­ne­zu­ela, Mon­go­li­ja i Ukra­ji­na, a pres­ti­gle su nas i Bu­gar­ska i Ru­munj­ska

Me­đu 63 zem­lje svi­je­ta Hr­vat­ska je na 59. po kon­ku­rent­nos­ti, a kre­će se oko 57. mjes­ta po kon­ku­rent­nos­ti sa­me eko­no­mi­je. Go­re su od nas sa­mo Ve­ne­zu­ela, Mon­go­li­ja, Bra­zil i Ukra­ji­na, a Bu­gar­ska i Ru­munj­ska su nas pres­ti­gle. I eko­nom­ske per­for­man­se i us­pjeh po svim pa­ra­me­tri­ma ti­je­kom go­di­ne po­gor­ša­li su se pa smo ukup­no pa­li za jed­no mjes­to.

Ocje­nu di­žu i do­bre auto­ces­te

Pokazatelji su to Go­diš­nja­ka svjet­ske kon­ku­rent­nos­ti 2017. ko­ji sva­ke go­di­ne iz­ra­đu­je Ins­ti­tut za ra­zvoj pos­lov­nog uprav­lja­nja iz La­usan­nea, a objav­lju­je ga Na­ci­onal­no vi­je­će za kon­ku­rent­nost. Pro­uča­va se čak 346 kri­te­ri­ja po ko­ji­ma je Hr­vat­ska osvo­ji­la 56.519 U 40 smo po­dru­čja naj­lo­ši­ji Ne­za­pos­le­ni mla­di i ne­učin­ko­vi­ta ad­mi­nis­tra­ci­ja sta­ja­li su nas bo­do­va bo­do­va, što je bo­lji re­zul­tat ne­go la­ni, ali os­ta­le zem­lje na­pre­do­va­le su br­že od nas pa smo pa­li mjes­to ni­že ne­go u 2016. Pa­ra­me­tri ko­ji se ti­ču op­ćeg sta­nja gos­po­dar­stva re­dom su se po­pra­vi­li za­hva­lju­ju­ći gos­po­dar­skom ras­tu ko­ji je me­đu 63 zem­lje bio na šes­tom mjes­tu, ali smo me­đu osam naj­lo­ši­je ran­gi­ra­nih ze­ma­lja po pi­ta­nju ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, ot­por­nos­ti eko­no­mi­je na kri­zu i priv­la­če­nju di­rek­t­nih stra­nih inves­ti­ci­ja. Od 80 po­dru­čja za­uze­li smo tri naj­lo­ši­ja mjes­ta u čak 40 njih, a uglav­nom se ti­ču učin­ko­vi­tos­ti ad­mi­nis­tra­ci­je i tr­ži­šta ra­da, a ocje­nu di­žu po­da­ci o ma­kro­eko­nom­skim kre­ta­nji­ma u 2016. i fik­s­na in­fras­truk­tu­ra po­put auto­ces­ta.

Hong Kong i da­lje pr­vi

– Sma­tra­mo ovu go­di­nu kri­tič­nom i pri­je­lom­nom. Ko­nač­no tre­ba­mo pris­tu­pi­ti oz­bilj­nim i te­me­lji­tim re­for­ma­ma i pro­mje­na­ma ko­je bi omo­gu­ći­le za­okret ko­ji odav­no pri­želj­ku­je­mo – is­tak­nuo je pred­sjed­nik NVK Ivi­ca Mu­dri­nić is­tak­nuv­ši da i IT i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je na­za­du­ju, dok smo u tim po­dru­čji­ma pri­je de­set go­di­na bi­li me­đu vo­de­ći­ma. Hong Kong je i ove go­di­ne za­dr­žao po­zi­ci­ju li­de­ra u kon­ku­rent­nos­ti s ukup­no 100.000 bo­do­va, dru­ga je Švi­car­ska, a sli­je­de Sin­ga­pur, SAD, Ni­zo­zem­ska, Ir­ska, Dan­ska, Luk­sem­burg, Šved­ska i Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti.

Na­za­du­je­mo čak u IT-u i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma u ko­ji­ma smo bi­li me­đu li­de­ri­ma, ka­že Mu­dri­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.