Za­što Zagreb i Split gla­su­ju za “se­lja­ke” Ban­di­ća i Ke­ru­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Kad je Kerum bio gra­do­na­čel­nik Spli­ta, je­dan li­je­vi no­vi­nar, ko­ji ga je re­do­vi­to na­pa­dao, u jed­nom mu je tek­s­tu, u ko­jem ga je opet ocr­nji­vao, priz­nao da je ne­kog vraga u Spli­tu ipak na­pra­vio. Pa je me­đu os­ta­lim spo­me­nuo i ka­ko je svu split­sku dje­cu smjes­tio u dje­čje vr­ti­će. Na­rav­no, taj ve­li­ki do­bi­tak za ro­di­te­lje i za ci­je­li grad ni­je mo­gao pro­ći bez oma­lo­va­ža­va­nja, pa je ta­ko je­dan dru­gi lje­vi­čar na­pi­sao ka­ko je Kerum na­šao ne­ke slo­bod­ne pros­to­ri­je, ma­lo ih okre­čio i pre­tvo­rio u vr­ti­će. Svi mi ko­ji smo ima­li dje­cu u vr­ti­ći­ma zna­mo ko­li­ko su ta pri­je­ko po­treb­na bo­ra­vi­šta ma­li­ša­na zah­tjev­na, pa je svo­di­ti ih na dvi­je, tri kan­te bo­je za zi­do­ve zlo­ba naj­go­re vr­ste. Mno­ge je, pr­vo u an­ke­ta­ma, a on­da i u pr­vom kru­gu iz­bo­ra, iz­ne­na­dio ve­li­ki pos­to­tak Ke­ru­mo­vih bi­ra­ča, ali je oči­to da je Spli­ća­ni­ma os­tao u li­je­pim us­po­me­na­ma i da za­to ima ta­ko mno­go nak­lo­nos­ti. Kad bi se na jed­nom mjes­tu skup­lja­li svi ne­ga­tiv­ni tek­s­to­vi o hr­vat­skim po­li­ti­ča­ri­ma, Ke­ru­mu bi po ko­li­či­ni tak­vih tek­s­to­va žes­to­ka kon­ku­ren­ci­ja bio za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. Ali ni Ban­di­ću se ne mo­gu odre­ći ve­li­ke zas­lu­ge za Zagreb, bez ko­jih se si­gur­no ne bi ta­ko du­go odr­žao u fo­te­lji u ko­joj je za­ši­ve­no se­dam, osam mi­li­jar­di pro­ra­ču­na glav­no­ga gra­da. Pred­nost je Ban­di­ća i Ke­ru­ma, kao i vo­de­ćih lju­di u dru­gim ur­ba­nim sre­di­na­ma, što su, za raz­li­ku od po­li­ti­ča­ra na dr­žav­noj ra­zi­ni, bli­ski svo­jim bi­ra­či­ma i što ono do­bro ko­je na­pra­ve lju­di mno­go ne­po­sred­ni­je osje­ća­ju. Za­to u gra­do­vi­ma i ne vri­je­de stra­nač­ki kri­te­ri­ji po ko­ji­ma se na na­ci­onal­noj ra­zi­ni uglav­nom zna ko­li­ko će gla­so­va do­bi­ti po­je­di­ne stran­ke. Ka­ko god za­vr­šio dru­gi, prek­su­traš­nji krug lo­kal­nih iz­bo­ra, mo­že se re­ći da su Ban­dić i Kerum mno­go dje­lo­tvor­ni­ji od svo­jih me­dij­skih pro­tiv­ni­ka ko­ji­ma ni­ka­ko ne po­la­zi za ru­kom da ih omra­ze kod bi­ra­ča. Prem­da je Ban­dić mno­go grad­ski­ji od Ke­ru­ma, mo­že se re­ći ka­ko obo­ji­ca iz­a­zi­va­ju ani­mo­zi­tet svo­jim ka­me­njar­skim po­dri­je­tlom. Ali i ka­ko se sjaj­no sna­la­ze u ve­li­kim ga­do­vi­ma u ko­ji­ma ne­ma­ju ni iz­da­le­ka pre­moć­ne tak­ma­ce me­đu fe­ti­vim Spli­ća­ni­ma ko­ji se ni­su ju­čer sko­tr­lja­li iz Dal­ma­tin­ske za­go­re ili Her­ce­go­vi­ne i pra­vim Za­grep­čan­ci­ma, či­je obi­te­lji u glav­nom gra­du, po ne­što stro­žim i ne­što bla­žim kri­te­ri­ji­ma, ži­ve tri do pet ge­ne­ra­ci­ja. Da u Za­gre­bu i Spli­tu ima tak­vih “gos­pod­skih” po­li­ti­ča­ra, ko­ji bi svo­ju grad­sku iz­vor­nost uje­di­ni­li sa snoš­lji­voš­ću i za­jed­nič­kim grad­skim je­zi­kom s doš­lja­ci­ma, Kerum i Ban­dić ne bi ima­li ni­kak­ve šan­se. Ne­ko­li­ko sam pu­ta pod­sje­ćao ka­ko je na pr­vim iz­bo­ri­ma Zagreb bio HDZ-ova ut­vr­da, da je za nje­ga gla­so­va­lo po­la Za­grep­ča­na, pa je pet pos­to Dra­ge Pr­go­me­ta u pr­vom kru­gu je­dan od naj­ve­ćih iz­bor­nih po­ra­za te stran­ke, ako ne i naj­ve­ći. Tko god u ne­dje­lju po­bi­je­dio u dva naj­ve­ća hr­vat­ska gra­da, oči­to je da naj­ja­če stran­ke ne zna­ju bi­ti ni do­volj­no ur­ba­ne ni­ti ima­ju po­li­tič­ke in­te­li­gen­ci­je u ko­joj ur­ba­no i ru­ral­no ni­je pre­sud­no pa da se na­met­nu bi­ra­či­ma. A valj­da je već vri­je­me da se i u Spli­tu i u Za­gre­bu po­ja­ve po­li­ti­ča­ri ko­ji­ma se u nas­tu­pi­ma ne­će vi­dje­ti iz ko­jeg su se­la, ali ni ko­li­ko su ge­ne­ra­ci­ja u gra­do­vi­ma i na či­jim će su­vre­me­nim li­ci­ma bi­ti iz­bri­sa­ni tra­go­vi ple­men­ske sku­če­nos­ti. Tak­vih gra­do­na­čel­ni­ka u sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj ni­su ima­li ni Zagreb ni Split, a kad se spo­me­nu ne­ka čas­na gra­do­na­čel­nič­ka ime­na iz tih dva­ju gra­do­va u proš­los­ti, čo­vje­ku se uči­ni kao da je ri­ječ o ne­kom dru­gom svi­je­tu u ko­jem su sto­lo­va­le da­nas ne­do­se­zi­ve ve­li­či­ne. I da se vra­ti­mo na prek­su­traš­nji dru­gi krug iz­bo­ra – tko će po­bi­je­di­ti? Ako u Spli­tu po­bi­je­di Kerum, bit će to iz­ne­na­đe­nje u us­po­red­bi s vre­me­nom u ko­jem je još bio iz­ra­zit nje­gov ne­ga­tiv­ni imidž ko­ji su go­di­na­ma stva­ra­li lje­vi­čar­ski me­di­ji. Ako u Za­gre­bu iz­gu­bi Ban­dić, i to će bi­ti iz­ne­na­đe­nje jer su u us­po­red­bi s nje­go­vi­ma ulo­zi An­ke Mrak-Ta­ri­taš ja­ko oskud­ni. Bit će to bit­ka dvi­ju iz­vjes­nos­ti s dvje­ma ne­iz­vjes­nos­ti­ma, bit­ka kan­di­da­ta ko­je Split i Zagreb do­bro poz­na­ju i kan­di­da­ta ko­ji, za raz­li­ku od svo­jih tak­ma­ca, ne­ma­ju či­me jam­či­ti sretan is­hod svo­jih mo­gu­ćih man­da­ta. Sto­ga će vje­ro­jat­no po­bi­je­di­ti i Ban­dić i Kerum, a ko­ji iz­gu­bi mo­že za­klju­či­ti da je gra­đa­ni­ma vi­še doz­lo­gr­dio ne­go što oče­ku­ju od po­bjed­ni­ka. I da na kra­ju pro­ri­čem: Kerum će u Spli­tu po­bi­je­di­ti s 53 pre­ma 47, a Ban­dić u Za­gre­bu s 55 pre­ma 45 pos­to gla­so­va. Ne­moj­te mi za­mje­ri­ti na ovoj pro­roč­koj dr­skos­ti, kao što ni ja ne­ću za­mje­ri­ti oni­ma ko­je vi­še za­ni­ma re­zul­tat su­traš­njeg fi­na­la Li­ge pr­va­ka Re­al – Ju­ven­tus.

Pred­nost je Ban­di­ća i Ke­ru­ma što su bli­ski svo­jim bi­ra­či­ma i što ono do­bro ko­je na­pra­ve lju­di mno­go ne­po­sred­ni­je osje­ća­ju

Ban­dić i Kerum znat­no su dje­lo­tvor­ni­ji od svo­jih pro­tiv­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.