Ku­pom od Kar­lov­ca do Si­ska plo­vi žit­na la­đa

Ove su­bo­te vož­nja Ku­pom bes­plat­na je za sve

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Zo­ra je vri­jed­na 2,5 mi­li­ju­na ku­na, a no­vac za nje­zi­nu grad­nju kar­lo­vač­ka udru­ga Zvo­no uz Ku­pu do­bi­la je iz fon­do­va EU U ovom di­je­lu Eu­ro­pe je­dins­tve­na žit­na la­đa na­zva­na Zo­ra, jer slič­nih ne­ma do Ukra­ji­ne, već je mje­sec da­na usi­dre­na na Ku­pi u kar­lo­vač­kom na­se­lju Bro­đa­ni. Čak 2,5 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­na dr­ve­na la­đa, po­vi­jes­no auten­tič­na jer iz­ra­đe­na je od dr­ve­ta toč­no ona­ko ka­ko su gra­đe­ne la­đe ko­je su Ku­pom pre­vo­zi­le ži­to u 18. i 19. sto­lje­ću, ali s mo­der­nom teh­ni­kom uprav­lja­nja, pos­ta­la je je­dins­tve­na atrak­ci­ja u Eu­ro­pi, za či­ju je iz­ra­du kar­lo­vač­ka udru­ga Zvo­no uz Ku­pu do­bi­la no­vac iz fon­do­va EU.

Pri­če iz dje­tinj­stva

– O tak­voj sam la­đi slu­ša­la u dje­tinj­stvu i bio mi je san da je jed­nom na­pra­vi­mo, vra­ti­mo na Ku­pu, oži­vi­mo ovaj kraj i osmis­li­mo tu­ris­tič­ku po­nu­du s njom. Na­kon ne­ko­li­ko go­di­na od ide­je do re­ali­za­ci­je to smo i do­bi­li – la­đa je iz­gra­đe­na, a u mje­sec da­na, ko­li­ko je na Ku­pi, njo­me je plo­vi­lo go­to­vo 500 put­ni­ka, odras­lih, ali i dje­ce iz ško­la s kar­lo­vač­kog, si­sač­kog i dru­gih po­dru­čja ko­ja do­la­ze na iz­le­te u Karlovac. Kao od­li­čan spoj i je­dins­tven jed­nod­nev­ni do­živ­ljaj dje­ca pr­vo obi­đu ta­ko­đer je­dins­tve­ni kar­lo­vač­ki ri­ječ­ni ak­va­rij, a na­kon to­ga uži­va­ju u vož­nji žit­nom la­đom – ka­že nam je Ja­smi­na Cvet­ko­vić iz so­ci­jal­ne tvrt­ke Au­ro­ra Co­la­pis ko­ja uprav­lja la­đom, a u vlas­niš­tvu je udru­ge Zvo­no uz Ku­pu. Ka­ko bi do­dat­no pro­mo­vi­ra­li ovaj ri­ječ­ni tu­ris­tič­ki pro­izvod, ove su­bo­te 3. lip­nja od 16 sa­ti svi ko­ji že­le mo­gu bes­plat­no uži­va­ti u vož­nji Ku­pom, u de­gus­ta­ci­ji pro­izvo­da lo­kal­nih OPG-ova­ca, ali i u pje­smi KUD-ova Bre­ža­ni i Ska­ka­vac, gru­pe Hap­pi­ness te po­pu­lar­nih Sin­gr­li­ca ko­je su ove go­di­ne osvo­ji­le svoj dru­gi Po­rin za et­no­glaz­bu.

Uklju­če­ni i OPG-ovi

Po­seb­nost je ove po­nu­de i ta što su u ci­je­lu pri­ču uklju­če­ni lo­kal­ni OPG-ovi ko­jih u ovom kra­ju ima ve­lik broj. Na­ime, la­đa vo­zi put­ni­ke od Bro­đa­na do pav­lin­skog sa­mos­ta­na u Ka­men­skom, a na tom pu­tu mo­že se sta­ti i jes­ti u OPG-u Ma­rin­ko­vić, OPG Pr­pić nu­di svo­je ja­go­de, a pla­ni­ra­mo ure­di­ti oba­lu Ku­pe s pris­ta­ni­štem ka­ko bi i os­ta­li OPG-ovi po­nu­di­li svo­ju do­ma­ću hra­nu i pi­će. Ovo je ve­li­ka stvar za lo­kal­no sta­nov­niš­tvo ko­je se mo­že uklju­či­ti svo­jom po­nu­dom – ka­zao je Igor Hor­vat, pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra Ska­ka­vac. Za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu “Ku­pa Na­tu­ra” iz­gra­đe­no je 20 obje­ka­ta ma­le tu­ris­tič­ke in­fras­truk­tu­re na tri lo­ka­ci­je; u Vr­bov­skom, Po­kup­skom te uz oba­lu Ku­pe na pu­tu žit­ne la­đe. Ri­ječ je o pro­ma­trač­ni­ca­ma za pti­ce i ri­be na ko­ji­ma se mo­gu pro­ma­tra­ti za­šti­će­ne vr­ste, a osim to­ga, dok plo­ve la­đom, tu­ris­ti slu­ša­ju o broj­nim po­vi­jes­nim de­ta­lji­ma ži­vo­ta na Ku­pi; od pri­če o žit­noj la­đi, ali o an­tič­kom na­la­zu bro­da ko­ji je pre­vo­zio ope­ku pre­ko pri­če o bun­ke­ru iz Dru­gog svjet­skog ra­ta na sa­moj oba­li ri­je­ke pa sve do one o pav­lin­skom sa­mos­ta­nu iz 15. sto­lje­ća.

No­vi je brod re­pli­ka la­đa kak­ve su Ku­pom plo­vi­le u 17. i 18. sto­lje­ću i već je pos­ta­la tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja

Igor Hor­vat, Ja­smi­na Cvet­ko­vić i To­mis­lav Jo­zić (go­re) naj­a­vi­li su pro­jekt, a pr­vi tu­ris­ti (li­je­vo) su već is­pro­ba­li plo­vid­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.