Lado pri­pre­mio no­vi cje­lo­ve­čer­nji pro­gram

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (dde)

Is­pod du­ba sto­ljet­no­ga na­ziv je pot­pu­no no­vog cje­lo­ve­čer­njeg ples­nog pro­gra­ma an­sam­bla Lado ko­ji će u su­bo­tu u 20 sa­ti iz­ves­ti na naj­ve­ćoj za­gre­bač­koj po­zor­ni­ci u Are­ni na La­ni­štu. Umjet­nič­ki vo­di­telj Lada An­dri­ja Ivan­čan osmis­lio je no­vi, te­me­lji­to pro­mi­je­nje­ni pro­gram s ko­re­ograf­skim ime­ni­ma me­đu ko­ji­ma su Ka­ta­ri­na Hor­va­to­vić, Sen­ka Ju­ri­na, Go­ran Kne­že­vić, Stjepan Per­ko i Gor­dan Vran­ko­več­ki. Pred an­sam­blom je i gos­to­va­nje u SAD-u i Ka­na­di u lis­to­pa­du, ko­je će obu­hva­ti­ti gra­do­ve Mon­tre­al, New York, Bos­ton, Cle­ve­land, Pit­t­sbur­gh...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.