Zagreb će ugos­ti­ti naj­ve­će zvi­jez­de ru­skog ka­za­li­šta

Ova­ko ne­što još nis­te vi­dje­li, tvr­di ve­le­pos­la­nik Azi­mov

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Bra­ni­mir Po­fuk

Još je svje­že odu­šev­lje­nje iz­a­zva­no dvje­ma ga­la­ve­če­ri­ma proš­le je­se­ni, a sa­da sti­že još ve­ća i moć­ni­ja umjet­nič­ka re­pre­zen­ta­ci­ja bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net S osje­ća­jem ve­li­ke čas­ti pred­stav­lja­mo Za­gre­bu naj­bo­lje kre­ativ­ne sna­ge i umjet­ni­ke San­kt Pe­ter­bur­ga – ri­je­či su An­dri­ana Fa­de­je­va, umjet­nič­kog rav­na­te­lja pro­jek­ta umjet­nič­ke su­rad­nje i raz­mje­ne iz­me­đu dva gra­da. Još je svje­že odu­šev­lje­nje iz­a­zva­no dvje­ma ga­la-ve­če­ri­ma proš­le je­se­ni, a na­kon što je Ba­let HNK ne­dav­no pož­njeo ova­ci­je gos­tu­ju­ći s “Anom Ka­re­nji­nom” u San­kt Pe­ter­bur­gu, odan­de nam 5. i 6. lip­nja sti­že još ve­ća i moć­ni­ja umjet­nič­ka re­pre­zen­ta­ci­ja. U njoj se­lek­tor Fa­de­jev po­nos­no naj­av­lju­je la­ure­ate broj­nih me­đu­na­rod­nih na­gra­da i priz­na­nja, so­lis­te tri­ju vo­de­ćih glaz­be­no-scen­skih ka­za­li­šta ru­ske “sje­ver­ne pri­jes­tol­ni­ce”: Ma­ri­jin­skog te­atra, Dr­žav­nog ba­let­nog te­atra Le­oni­da Ja­cob­so­na te oper­nog i ba­let­nog Mi­haj­lov­skog te­atra Mu­sor­g­ski. Svi oda­bra­ni umjet­ni­ci ujed­no su i do­bit­ni­ci “Zlat­nog so­fi­ta”, naj­ve­će ka­za­liš­ne na­gra­de San­kt Pe­ter­bur­ga, od­nos­no “Zlat­ne ma­ske”, naj­pres­tiž­ni­je ru­ske na­gra­de za ka­za­liš­nu umjet­nost. – Vaš grad nas uvi­jek do­če­ku­je s to­plim osje­ća­jem i vre­me­nom – ka­že uz smi­jeh gos­po­din Fa­de­jev, sje­ća­ju­ći se sa za­do­volj­stvom proš­lo­go­diš­njeg gos­to­va­nja i obe­ća­va­ju­ći za­uz­vrat za­gre­bač­koj pu­bli­ci još snaž­ni­je emo­ci­je i odu­šev­lje­nje pro­gra­mom. – Ovaj za­da­tak za me­ne pred­stav­lja ogrom­nu od­go­vor­nost, ali i za­do­volj­stvo – ka­že Fa­de­jev, opi­su­ju­ći ovaj pro­jekt kao nas­tav­lja­nje sr­dač­nog pri­ja­telj­stva iz­me­đu dva gra­da i kao kul­tur­ni di­ja­log San­kt Pe­ter­bur­ga i Za­gre­ba, ovaj put po­sve­ćen 25. ob­ljet­ni­ci priz­na­nja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske od Ru­si­je i us­pos­ta­ve di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja. Nje­go­vo odu­šev­lje­nje ovom kul­tur­no-di­plo­mat­skom mi­si­jom na naj­vi­šoj ra­zi­ni di­je­li i ru­ski ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj Anvar Azi­mov.

Po­nos­ni di­plo­mat

– Zagreb ni­kad ni­je vi­dio ni­šta slič­no. Sret­ni smo što hr­vat­skoj pu­bli­ci pred­stav­lja­mo ne­što na što Ru­si­ja s pra­vom mo­že bi­ti po­nos­na, umjet­ni­ke ko­ji su na no­ge već di­za­li pu­bli­ku u Pa­ri­zu, Lon­do­nu i New Yor­ku – re­kao nam je is­kus­ni di­plo­mat uoči za­gre­bač­kog pred­stav­lja­nja svjet­skih zvi­jez­da ba­le­ta, ope­re i mju­zik­la iz Ru­si­je. Već i le­ti­mi­čan po­gled na naj­av­lje­ni pro­gram i ime­na iz­vo­đa­ča, kao i proš­lo­go­diš­nje is­kus­tvo, go­vo­re nam da se ni­po­što ne ra­di o pre­tje­ra­nim pus­tim obe­ća­nji­ma. Iz le­gen­dar­nog ba­let­nog an­sam­bla Ma­ri­jin­skog, ne­ka­daš­njeg Ki­ro­va, na po­zor­ni­cu HNK sti­žu mno­gim priz­na­nji­ma oki­će­ni pr­va­ci i me­đu­na­rod­ne zvi­jez­de Je­ka­te­ri­na Osmol­ki­na, Ma­ri­ja Ši­rin­ki­na, Je­le­na Jev­se­je­va, Alek­san­dar Ser­ge­jev i Vla­di­mir Šklja­rov. Osim ulo­ma­ka iz poz­na­tih kla­sič­nih ba­let­nih pred­sta­va,

An­že­li­na Vo­ron­co­va i Ivan Zaj­cev iz­vest će ulom­ke iz ču­ve­nih pred­sta­va “Bez ri­je­či” i “Pla­men Pa­ri­za”

Ivan Ožo­gin Nas­tu­pit će i jed­na od naj­ve­ćih zvi­jez­da ru­skog mju­zik­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.