Se­ve­ri­na iz­ba­ci­la no­vi singl “Mr­tav bez me­ne”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (jb)

Svi ko­ji su ču­li no­vu Se­ve­ri­ni­nu pje­smu slo­ži­li su se da to mo­že ot­pje­va­ti sa­mo ona. ”Da li znaš da si mr­tav bez me­ne, imat ćeš sve dru­ge že­ne, sa­mo ja ću na tvo­ju bol uvi­jek imat mo­no­pol”, pje­va ona. – Ovo je te­ška pje­sma, ali joj ni­sam mo­gla odo­lje­ti. Glaz­bu je na­pi­sao Da­mir Han­da­no­vić, a Ma­ri­na Tu­ca­ko­vić me pi­ta­la: ”Ka­kav tekst že­liš?” Rek­la sam: “Ja­ko iz­lu­đen od lju­ba­vi i kr­vav.” Us­pje­la je – ka­že Se­ve­ri­na. “Mr­tav bez me­ne” tre­ći je singl s na­do­la­ze­ćeg al­bu­ma ko­ji će bi­ti objav­ljen u dva di­je­la; pr­vi po­čet­kom sr­p­nja, a dru­gi dio na je­sen.

Jen­ni­fer Lo­pez

Lady Ga­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.