Po­li­ti­ka mi je čis­ti stres bez užit­ka

Ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u spor­tu, a na­da se da će mu i si­no­vi bi­ti spor­ta­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Kla­ra Mo­drić sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Su­pru­ga Elin po­dr­ža­va sve nje­go­ve ek­s­trem­ne pot­hva­te, a dok je bio na Gre­nlan­du, ona mu je sva­ki dan jav­lja­la vre­men­sku prog­no­zu

U obi­te­lji Kos­te­lić ap­so­lut­no je sve mo­gu­će i dos­tiž­no sa­mo ka­da se to sil­no že­li.

Još mi tr­nu pr­sti

Ia­ko se proš­le ski­ja­ške se­zo­ne opros­tio od pro­fe­si­onal­nog ski­ja­nja, to ni­je spri­je­či­lo 37-go­diš­njeg Ivi­cu Kos­te­li­ća da se upus­ti u ži­vot­ni pot­hvat zvan Gre­nland. Eks­pe­di­ci­ja u ek­s­trem­nim uvje­ti­ma Ivi­cu i nje­go­va pri­ja­te­lja Slo­ven­ca Mi­hu Pod­gor­ni­ka go­to­vo je sta­ja­la ži­vo­ta. Una­toč ne­da­ća­ma i oz­lje­da­ma, sje­ća­nja na avan­tu­ru os­tat će za­uvi­jek. – Od­lič­no sam, je­di­no su mi pr­sti još ma­lo utr­nu­ti – ka­že Ivi­ca o oz­lje­di ko­ju je za­ra­dio na eks­pe­di­ci­ji zbog ko­je je nje­go­va ma­ma Ma­ri­ca, ka­že, bi­la ja­ko za­bri­nu­ta. Ta­ta i Ja­ni­ca bi­li su pak op­ti­mis­tič­ni­ji. – I su­pru­ga Elin bi­la je za­bri­nu­ta, ali to to­li­ko ne po­ka­zu­je, uvi­jek me po­dr­ža­va. I to ne sa­mo ri­je­či­ma jer Elin je uvi­jek dio pri­če. Ti­je­kom eks­pe­di­ci­je na Gre­nland bi­la je uklju­če­na u sve. Sva­ki nam je dan sla­la vre­men­sku prog­no­zu. Elin je bi­la je­di­na oso­ba s ko­jom smo ci­je­lo vri­je­me bi­li u kon­tak­tu – ka­že te do­da­je ka­ko u is­tim avan­tu­ra­ma jed­nog da­na ne­će spre­ča­va­ti ni si­no­ve Iva­na i Le­ona. – Bio bih im sve­srd­na po­dr­ška. De­fi­ni­tiv­no bih po­di­je­lio s nji­ma svo­ja is­kus­tva, sma­tram da se svat­ko tre­ba upu­šta­ti u iz­a­zo­ve ko­ji mu se svi­đa­ju – ka­že o dje­ci pri­želj­ku­ju­ći da pos­ta­nu spor­ta­ši.

Ja­ni­ca ima ča­rob­nu ener­gi­ju

– Za­sad mi se či­ni da su so­lid­ni deč­ki ko­ji ima­ju do­bru fi­zič­ku pre­dis­po­zi­ci­ju pa, ako Bog da, bit će spor­ta­ši, ali vi­djet će­mo. Ia­ko se opros­tio od pro­fe­si­onal­nog ski­ja­nja, nas­ta­vak ka­ri­je­re vi­di u tom spor­tu, a ne u po­li­ti­ci po­put svo­je ses­tre Ja­ni­ce. – Me­ni je to pre­vi­še stres­no. Di­vim se Ja­ni­ci ko­ja ima ča­rob­nu ener­gi­ju i ne­vje­ro­jat­no se to­me po­sve­ti­la. Ja u to­me ni­ka­da ne bih mo­gao uži­va­ti i dr­ža­ti pod kon­tro­lom ve­lik broj in­te­re­sa i utje­ca­ja ko­ji plju­šte sa svih stra­na – za­klju­čio je.

MA­TEA SMOLČIĆ

Čo­vjek iz­a­zo­va Svat­ko se tre­ba upu­šta­ti u iz­a­zo­ve ko­ji mu se svi­đa­ju pa u nji­ma ne bih spre­ča­vao ni svo­ju dje­cu

Ovo lje­to Ivi­ca pr­vi put sa so­bom na brod vo­di si­no­ve Iva­na i Le­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.