Tia Jur­čić i Ma­rio Ma­mić uži­va­ju u šet­nji špi­com i vi­še ne ta­je lju­bav

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Sport­ski me­na­džer i kći Lju­be Jur­či­ća sku­pa su od la­ni, a do­ne­dav­no su iz­bje­ga­va­li lo­ka­ci­je na ko­ji­ma ih se la­ko mo­že sni­mi­ti

Ni­ko­li­na Ku­nić Prem­da se ne po­jav­lju­ju na lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma ih fo­to­gra­fi mo­gu la­ko sni­mi­ti, Tia Jur­čić i Ma­rio Ma­mić ne mo­gu sa­svim iz­bje­ći bli­ce­ve fo­to­apa­ra­ta. Snim­lje­ni su na za­gre­bač­kom Cvjet­nom tr­gu ko­jim su se pro­še­ta­li s Ma­ri­je­vim si­no­vi­ma, ko­je je do­bio u osam go­di­na du­gom bra­ku s Mo­ni­kom Kra­vić. Na­vod­no su ne­ka­daš­nji su­pruž­ni­ci i na­kon raz­la­za os­ta­li u do­brim od­no­si­ma, i to po­naj­vi­še zbog dje­ce, osmo­go­diš­njeg Jo­si­pa i če­tve­ro­go­diš­njeg Ja­ko­va, o ko­ji­ma se za­jed­no bri­nu. Ka­ko je Tia upoz­na­la nje­go­vu dje­cu, ta­ko je i Ma­rio, sin biv­šeg iz­vr­š­nog pred­sjed­ni­ka GNK Di­na­ma Zdrav­ka Ma­mi­ća, upoz­nao nje­zi­na šes­to­go­diš­njeg si­na Do­me­nic­ka, ko­jeg je do­bi­la u bra­ku s ame­rič­kim ko­šar­ka­šem Chri­som War­re­nom. Sve to go­vo­ri u pri­log to­me da je nji­ho­va ve­za uis­ti­nu oz­bilj­na. Par se upoz­nao lje­tos na Pa­gu, no s ob­zi­rom na to da je Ma­rio ta­da bio u bra­ku, za­dr­ža­li su pri­ja­telj­ski od­nos. Ka­da se sport­ski me­na­džer pot­kraj lje­ta od­lu­čio is­e­li­ti iz do­ma na za­gre­bač­kom Tu­škan­cu, od­nos s Ti­jom se in­ten­zi­vi­rao.

Par se upoz­nao proš­log lje­ta na oto­ku Pa­gu dok je Ma­rio još bio u bra­ku

Do­bri od­no­si Čes­to ih se vi­đa s dje­com iz biv­ših bra­ko­va zbog ko­jih su s biv­šim part­ne­ri­ma u do­brim od­no­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.