Glu­mač­ki par sla­vi 31. go­diš­nji­cu bra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ah)

Pre­mi­je­ru ba­let­ne ina­či­ce dra­me “Gos­po­da Glem­ba­je­vi”, naj­slav­ni­jeg dje­la Mi­ros­la­va Kr­le­že, u za­gre­bač­kom HNK gle­da­li su broj­ni poz­na­ti, me­đu os­ta­lim i su­pruž­ni­ci Anja Šo­va­go­vić Des­pot i Dra­gan Des­pot ko­ji ove go­di­ne sla­ve 31. go­diš­nji­cu bra­ka. – Bu­du­ći da ću ba­ru­ni­cu Cas­tel­li igra­ti u dra­mi “Gos­po­da Glem­ba­je­vi” na 68. Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma i pro­be su već po­če­le, s ve­li­kim sam za­do­volj­stvom po­gle­da­la ba­let u HNK ko­ji me in­s­pi­ri­rao za rad na na­šoj pred­sta­vi – iz­ja­vi­la je za me­di­ji­ma 54-go­diš- nja glu­mi­ca.

Sku­pa su uži­va­li u ba­le­tu “Gos­po­da Glem­ba­je­vi” u za­gre­bač­kom HNK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.