Biv­ši su­pruž­ni­ci Se­an Penn i Ro­bin Wrig­ht opet su sku­pa?

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Glum­ci Se­an Penn i Ro­bin Wrig­ht, je­dan od naj­poz­na­ti­jih biv­ših pa­ro­va u Hol­lywo­odu, ko­ji su pu­no to­ga ruž­nog rek­li jed­no o dru­go­me, po­mi­ri­li su se, obja­vio je por­tal Ya­hoo Ce­le­brity. Snim­lje­ni su 30. svib­nja ka­ko za­jed­no ula­ze u stan u sre­di­štu New Yor­ka. Dok je Ro­bin ot­klju­ča­va­la vra­ta, Se­an je no­sio vre­ći­ce. Par se služ­be­no ra­zveo 2010., no nji­ho­vi pro­ble­mi se­žu u 2007., ta­da su pr­vi put pod­ni­je­li zah­tjev za ra­zvod. Obo­je su 2015. pre­ki­nu­li sa svo­jim no­vim part­ne­ri­ma: Ro­bin s Be­nom Fos­te­rom, a Se­an s Char­li­ze The­ron. Ia­ko su u New Yor­ku zbog ak­tiv­nos­ti ve­za­nih uz dje­cu, ne­mo­gu­će je ne po­sum­nja­ti da se me­đu nji­ma ras­plam­sa­la sta­ra strast.

Go­di­na­ma su se sva­đa­li, a po­tom služ­be­no ra­zve­li 2010. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.