Gos­po­din šam­pi­on! Kek je os­tao iz­nad sve­ga

Ma­tjaž Kek (55) u naš je no­go­met do­nio ma­ni­re i ve­li­či­nu po­bjed­ni­ka ko­ji se zna po­na­ša­ti u bor­bi za nas­lov i tri­jum­fu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mla­den Mi­le­tić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Kek je na Ru­je­vi­ci vi­še od tre­ne­ra, dr­ži on­dje sva če­ti­ri ku­ta ku­će. Ia­ko je dvos­tru­ki osva­jač pos­lo­žen klub, nje­gov bi ga odlazak te­ško po­tre­sao Ma­tjaž Kek naj­ve­ći je po­bjed­nik. Ovo su Ke­ko­vi tro­fe­ji. Bez Ke­ka ne bi­smo us­pje­li. Naj­ve­ći pro­fe­si­ona­lac s ko­jim sam ra­dio. Sve nas je di­gao na ra­zi­nu vi­še... Sve to slu­ša­li smo na­kon Ri­je­ki­na osva­ja­nja nas­lo­va pr­va­ka, od lju­di iz klu­ba ili od no­go­met­nih kro­ni­ča­ra, struč­nja­ka, ne­utral­nih pro­ma­tra­ča... De­set da­na pos­li­je po­vi­jes­nog osva­ja­nja nas­lo­va klu­ba ko­ji ni­kad ni­je bio pr­vak i pet da­na na­kon po­ra­za u Mak­si­mi­ru u re­vi­jal­ki Ma­tjaž Kek (55) de­mons­tra­ci­jom nad­mo­ći nad su­par­ni­kom po­ka­zao je da je u ne­pu­nih pet go­di­na pro­mi­je­nio men­ta­li­tet sre­di­ne ko­ja je kroz povijest bi­la čes­to pre­vi­še fleg­ma­tič­na da bi pos­ta­la šam­pi­on­ska. Na­kon pr­vog tro­fe­ja, ski­da­nja Di­na­ma s tro­na na­kon 11 go­di­na Ke­ku je za­mje­nik sport­skog di­rek­tor Ivan Man­ce pred­lo­žio: “Še­fe, ide­mo sad sla­vi­ti tri da­na!”. Od­go­vor je bio: “Ne, ne... Ide­mo mi da­lje ra­di­ti. Nek’ dru­gi sla­ve.”.

Tri da­na pu­ne mo­bi­li­za­ci­je

Već u uto­rak igra­či su mo­ra­li bi­ti na tre­nin­gu. Na­kon po­s­ljed­njeg ko­la u Mak­si­mi­ru i no­vog do­če­ka na Kor­zu, Kek je na­re­dio – od­mah iz­o­la­ci­ja, odlazak iz fe­štar­ske Ri­je­ke pre­ma Va­ra­ždi­nu! Bi­la su to tri da­na pot­pu­ne mo­bi­li­za­ci­je za fi­na­le Ku­pa, a re­zul­tat je vi­đen na te­re­nu: nje­go­vi igra­či iz­gle­da­li su kao rat­ni­ci, a su­par­ni­ka su na te­re­nu zgro­mi­li. Da ne go­vo­ri­mo o tak­tič­koj re­ak­ci­ji pre­mje­šta­njem Ve­šo­vi­ća da bi ukro­tio So­uda­ni­ja i uvo­đe­njem Ma­le­ša da bi do­dat­no pot­ko­pao Di­na­mo­ve na­pa­de. Ri­je­ka je us­pje­la za­to što Kek ni­ko­me oko se­be, ni igra­či­ma ni su­rad­ni­ci­ma, ne do­pu­šta ni se­kun­de opu­šta­nja. Kraj nje­ga na tre­nin­gu mo­že tr­ča­ti Ro­nal­do. Nje­ga to ne za­ni­ma. Sa­mo uči­nak na tre­nin­gu, na te­re­nu. Lje­tos je po­ti­ho na­pra­vio čis­t­ku ka­dra ko­ja je pro­tu­ma­če­na kao ve­li­ka ras­pro­da­ja, no za­pra­vo je to bi­lo ele­gant­no od­stra­nji­va­nje di­je­la eki­pe ko­ji se vo­lio utor­ci­ma ma­lo pro­ves­ti. Go­to­vo. Slo­bo­dan si. Ime­na su ne­bit­na. Sa­mo tim. “Sa­mo da se oni me­ni vra­te zdra­vi. Za os­ta­lo se ne bri­ni­te, očis­tit ću ja njih u gla­va­ma”, re­kao nam je na­kon od­la­ska na zim­sku pa­uzu sa šest bo­do­va pred­nos­ti. Zvu­čao je kao “ja­pa” ko­jeg se mora bes­po­go­vor­no slu­ša­ti, a za­pra­vo je ri­ječ o pe­da­go­gi­ji ko­ju je za­vr­šio i per­fek­t­no pri­mi­je­nio u svla­či­oni­ci. Da bi tre­ner us­pio, igra­či ga se mo­ra­ju bar ma­lo bo­ja­ti, ali

Na­kon Ci­ba­li­je rek­li su mu: “Še­fe, ide­mo sad tri da­na fe­šta­ti”. Re­kao je: “Ne, ide­mo da­lje ra­di­ti”.

i osje­ća­ti se kao nje­go­vi su­rad­ni­ci ko­ji mu smi­ju su­ge­ri­ra­ti ne­ke stva­ri. Dru­go, auto­ri­tet zna­nja ja­či je od sva­ke de­ra­či­ne. Mno­gi tu lek­ci­ju ne­ma­ju ka­pa­ci­te­ta svla­da­ti. Kao ni dr­ža­ti se tre­ner­skih os­no­va da mo­raš zna­ti tko su ti pr­vih je­da­na­est. Kad još pri­tom us­pi­je­vaš mir­ni­ma dr­ža­ti one ko­ji mo­žda ni­su u pr­vom pla­nu, on­da znaš da si iz­veo maj­sto­ri­ju. Ako je u Ri­je­ku do­nio men­ta­li­tet dis­ci­pli­ne i ra­da, još je ve­ća pro­mje­na ko­ju je unio u hr­vat­ski no­go­met gra­de­ći pet se­zo­na šam­pi­on­sku for­mu­lu na smi­ren i kul­tu­ran na­čin, što baš i ne­ma­mo čes­to pri­li­ke gle­da­ti. Pre­ma ak­te­ri­ma hr­vat­skog no­go­me­ta, a po­seb­no pre­ma naj­ve­ćem su­par­ni­ku od­no­sio se s pu­no po­što­va­nja, bez nad­me­nos­ti, ali opet svat­ko tko zna či­ta­ti iz­me­đu re­da­ka mo­gao je pre­poz­na­ti što že­li re­ći. I što ko­ga ide. Ni kad je su­dac Vu­če­mi­lo­vić

je­se­nas u Mak­si­mi­ru, iz sa­mo nje­mu zna­nih raz­lo­ga, skan­da­loz­no su­dio dru­go po­lu­vri­je­me der­bi­ja, slo­ven­ski struč­njak os­tao je do­s­lje­dan se­bi re­kav­ši sa­mo: “Mo­ji igra­či se ina­te. Ko­me? Pa vje­ro­jat­no me­ni!” Ni­jed­nom ni­ko­me oko se­be ni­je do­pus­tio da se uđe u rat sa su­par­ni­ci­ma, Sa­ve­zom ili me­di­ji­ma. Ni na­kon Ba­ti­ni­će­va ga­fa u Vin­kov­ci­ma, ni na­kon op­tuž­bi da je Ri­je­ka na­go­vo­ri­la ama­ter­skog igra­ča iz Plo­mi­na da pri­ja­vi So­uda­ni­ja, ni na­kon pod­me­ta­nja da će na­kon se­zo­ne po­bje­ći u Be­ograd za­jed­no s još par igra­ča... Os­tao je iz­nad fol­k­lo­ra ko­ji je mo­žda i oče­ki­van kad se po­ja­vi net­ko tko ru­ši ili na­pa­da do­bro ži­ve­ći i uho­da­ni sus­tav, ali ko­ji je ipak ot­krio pu­no to­ga ne­nor­mal­nog. U dra­ma­ti­ci se­zo­ne no­vi­na­ri su se s obje stra­ne po­če­li pre­tva­ra­ti u na­vi­ja­če, su­ci u kla­uno­ve, a nji­ho­vi še­fo­vi u En­gle­ze.

Svi­je­ća za os­ta­nak na klu­pi

“Ne­kad za­is­ta sam se­bi ka­žem: ‘Ma­tjaž, je li nor­mal­no da će oni sve to uči­ni­ti da bi os­ta­li pr­va­ci?’ Pa nor­mal­no je! Po­s­ljed­nje re­ak­ci­je iz Di­na­ma ni­su uobi­ča­je­ne, ni­su se do­ga­đa­le u zad­njih 10-ak go­di­na. I to mi je priz­na­nje. Net­ko te ipak ma­lo vi­še po­štu­je ne­go što to vo­li jav­no re­ći”, re­kao je di­plo­mat­ski u Ma­ri­bo­ru uoči Bo­ži­ća. Ipak, vo­lje­li bi­smo da se na­kon ove se­zo­ne vi­še nit­ko ne mora za nas­lov bo­ri­ti s bi­lo kim osim sa su­par­ni­kom na te­re­nu. A nje­ga je Ri­je­ka u pet iz­rav­nih obra­ču­na na te­re­nu bar tri­put igrom raz­bi­la. Kek je os­tao iz­nad sve­ga, os­tao je tre­ner ko­ji je za Ri­je­ku vi­še od čo­vje­ka na klu­pi. Ako že­na dr­ži tri ku­ta ku­će, Kek ta­mo dr­ži sva če­ti­ri i još je ču­var is­pred nje zbog ko­jeg bi na ogra­di is­pred Ru­je­vi­ce mo­glo sta­ja­ti upozorenje “pa­zi, oštar pas”. Ia­ko je Ri­je­ka kao klub od­lič­no pos­lo­že­na, mo­že sa­mo za­pa­li­ti svi­je­ću na Tr­sa­tu da će njen Na­po­le­on na­ći sna­ge i još jed­nom re­ći “da”. I po­ves­ti je u no­ve bit­ke.

TRENUCI SLAV­LJA Ia­ko je bio sil­no lju­tit na­kon Mak­si­mi­ra, pre­pus­tio se slav­lju na Kor­zu, ali već ju­tro na­kon nas­lo­va re­kao je – svi u iz­o­la­ci­ju!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.