Pe­tev tra­ži svje­žu krv, ali ka­ko se ri­je­ši­ti one bo­les­ne ko­je je pre­vi­še

Oko 75 pos­to igra­ča Di­na­ma ko­ji su bi­li u za­pis­ni­ku fi­nal­ne kup-utak­mi­ce ni­su do­volj­no kva­li­tet­ni za Di­na­mo, za­to je Pe­tev ma­nje kriv

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Is­kus­ni će re­ći – u zo­ru se no­vac bro­ji. Sad su tam­bu­ra­ši, ili ako ho­će­te no­go­me­ta­ši, svo­je od­svi­ra­li u se­zo­ni 2016./2017., nji­ho­vi su di­ri­gen­ti (tre­ne­ri) po­ka­za­li što mo­gu, pa je red da se sve to zbro­ji i po­dvu­če cr­ta. Objek­ti­van zbroj klju­čan je i za ono što sli­je­di, jer ako net­ko ni­je is­kren i va­ra kad se taj no­vac bro­ji, on­da će i u no­vu se­zo­nu ući s manj­kom, ko­ji za so­bom vu­če no­ve pro­ble­me, no­ve mi­nu­se na ra­ču­ni­ma ili bo­dov­nim kon­ti­ma, kad je o spor­tu ri­ječ...

So­uda­ni­ju du­bo­ki nak­lon

Ri­je­ka ne mora mu­lja­ti, ona je svo­je odi­gra­la ka­ko tre­ba, di­ri­gent Ma­tjaž Kek do­bro je ušti­mao svoj or­kes­tar, sad sa­mo mora vi­dje­ti ho­će li ima­ti is­te vir­tu­oze i za idu­ću se­zo­nu ili će ne­ki­ma ko­ji će oti­ći na­ći dos­toj­ne za­mje­ne ka­ko bi opet imao or­kes­tar za vr­hun­ske pred­sta­ve u na­šem no­go­me­tu. No, u Di­na­mu je si­tu­aci­ja druk­či­ja, na­kon se­zo­ne u ko­joj je os­tao bez oba tro­fe­ja. Bu­du li pla­vi ne­re­al­no zbra­ja­li svoj utr­žak, stra­dat će i u no­voj se­zo­ni, a nji­hov di­ri­gent Pe­tev opet će gle­da­ti no­go­met­nu ka­ko­fo­ni­ju, kao di­ri­gent ko­ji je oku­pio osred­nje tam­bu­ra­še s ra­ska­la­še­nih za­ba­va i s nji­ma ušao u HNK ne bi li ne­što od­svi­ra­li. Ne­što su i od­svi­ra­li, ali to ni­je bi­lo do­bro i za­to je taj di­ri­gent na­kon po­ra­za u fi­na­lu Hr­vat­sko­ga ku­pa u Va­ra­ždi­nu za­va­pio: – Di­na­mu tre­ba svje­ža krv, si­gur­no se ni va­ma dio na­ših igra­ča ni­je svi­dio. Brat­ko je u pra­vu, ni­je nam se svi­dio dio nje­go­vih igra­ča, i to ne sa­mo u sri­je­du ne­go nam se ne svi­đa ve­ći dio se­zo­ne. Od 18 igra­ča ko­ji su bi­li u za­pis­ni­ku fi­na­la, njih valj­da 75 pos­to ni­je na ra­zi­ni ko­ja tre­ba Di­na­mu. Kon­kret­no, vra­ta­ri Li­va­ko­vić i Za­go­rac su do­bri, So­uda­ni je naj­bo­lji igrač Di­na­ma već du­go i zas­lu­žu­je du­bo­ki nak­lon. Mo­gao bi ga Di­na­mo po­čas­ti­ti i od­la­skom u Me­ku. Me­đu oni­ma ko­ji su zas­lu­ži­li pa­lac go­re je i Da­ni Ol­mo, ni­je on još go­tov igrač, ali zbog po­šte­nog ra­da pa i zna­nja po­ka­za­nog na trav­nja­ku mora os­ta­ti u fo­ku­su. Uz do­bar rad i još niz ra­zvoj­nih tre­nin­ga, on je bu­duć­nost Di­na­ma. Ar­min Ho­džić je tu neg­dje, svo­jim go­lo­vi­ma do­nio je mno­go bo­do­va pla­vi­ma. Li­va­ko­vić ima oprav­da­nje jer je bio oz­li­je­đen, Go­jak je u di­je­lo­vi­ma se­zo­ne po­ka­zao da bi mo­glo bi­ti ne­što od nje­ga, a os­ta­li u za­pis­ni­ku mo­ra­li bi se za­mis­li­ti nad svo­jom sud­bi­nom. Pa i oni ko­ji ni­su bi­li u za­pis­ni­ku ne­go na tri­bi­ni ili kod ku­će. Ma- cha­do i Gon­ca­lo od­la­ze, Pa­vi­čić i Pi­va­rić ni­su oprav­da­li oče­ki­va­nja, Sc­hil­den­feld još ma­nje, Sto­ja­no­vić i Ma­tel su osred­nji, bo­lji bek od njih je Ma­rio Ši­tum, Hen­riqu­eza odav­no ne­ma, Sam­mir ni­je do­nio baš ni­šta, Kne­že­vić i Pe­rić “nit’ smr­de, nit’ mi­ri­šu”. Od Sol­de bi ne­što mo­glo bi­ti, a kad se opo­ra­ve Ben­ko­vić i Mo­ro oni će u oz­bilj­nu kon­ku­ren­ci­ju za mom­čad, u ko­joj mjes­ta ima i za Si­ga­li­ja. Za Ćo­ri­ća se to sa­da ne mo­že re­ći, ako se pu­no to­ga ne pro­mi­je­ni. Paž­nju zas­lu­žu­je Bor­na So­sa, pa ko­nač­no i nor­mal­nu mi­nu­ta­žu. Gu­il­her­me ima br­zi­nu, ali se ni­je iz­bo­rio za sta­tus ta­ko da će te­ško os­ta­ti. Ka­pe­tan An­to­lić je naj­bo­lji vez­ni igrač Di­na­ma, ali pla­vi mu ne­će ra­di­ti pro­ble­me do­đe li po­nu­da za nje­ga. Pa kad je to­li­ko onih ko­je ni­smo sta­vi­li u ru­bri­ku u ko­joj su oni ko­ji zas­lu­žu­ju mjes­to u Di­na­mu, on­da mak­si­mir­ski čel­ni­ci tre­ba­ju ja­ko pu­no svje­že kr­vi da bi tran­sfu­zi­ja mom­ča­di us­pje­la. I on­da još sve to Pe­tev mora slo­ži­ti u mom­čad.

Od Pe­te­va ni vi­zi­je igre

Za­sad ni­je na­pra­vio ni­šta, ia­ko lju­di u Di­na­mu ka­žu da su vi­dje­li ka­ko ra­di i da su nji­me za­do­volj­ni. No, nas ni­je u to uvje­rio ni jed­nom uigra­nom ak­ci­jom. Uz to, stal­no je lu­tao sa sas­ta­vom, uz ola­kot­nu okol­nost broj­nih oz­lje­da. Dru­gi je pro­blem Di­na­ma što će za no­vac ko­ji je odre­dio za po­ja­ča­nja, a na­vod­no se ra­di o če­ti­ri-pet mi­li­ju­na eura mo­ra­ti ra­di­ti ja­ko pa­ž­lji­vo, ugle­da­ti se u Ri­je­ku ko­ja je naš­la po­ja­ča­nja za re­la­tiv­no ma­li no­vac, a do­ve­la je pra­ve, na­tje­ca­telj­ske igra­če. Sa­daš­nji ka­dar igra­ča ne za­do­vo­lja­va vi­so­ke kri­te­ri­je, s ovak­vim igra­či­ma Di­na­mo će te­ško pro­ći i kva­li­fi­ka­ci­je Europ­ske li­ge. Na­da­mo se da će i Pe­tev, os­ta­ne li do­is­ta, pro­na­ći i se­be i da će­mo vi­dje­ti bar vi­zi­ju nje­go­ve igre jer do­sad ni to­ga ni­je bi­lo.

Da­ni Ol­mo je­dan je od ri­jet­kih igra­ča ko­ji je do­ka­zao da mu je mjes­to u Di­na­mu

Da­ni Ol­mo je­dan je od ri­jet­kih igra­ča ko­ji je do­ka­zao da mu je mjes­to u Di­na­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.