RI­JE­KA SE MO­ŽE PONOSITI TI­ME ŠTO JOJ PE­HAR NI­JE PRE­DAO ŠU­KER

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Igor Flak

Sve ono što je sim­bo­li­zi­ra­lo HNS i Di­na­mo po­s­ljed­njih go­di­na, još jed­nom de­mons­tri­rao je u ba­rok­nom gra­du Zdrav­ko Ma­mić, pro­tiv ko­jeg se vo­di op­se­žan kaz­ne­ni pos­tu­pak za iz­vla­če­nje nov­ca iz Di­na­ma. Or­gi­jao je u svom sti­lu i pros­tač­ki vi­kao na su­ce u no­ći svog ve­li­kog po­ra­za. “Ra­nje­na zvi­jer” pos­la­la je po­ru­ku: “To što je ove go­di­ne na­pra­vi­la Ri­je­ka, to ste vi­dje­li sad i ni­kad vi­še.” Pri­je­tio je u svom sti­lu, po­ku­šao je pre­ko su­dač­ke or­ga­ni­za­ci­je za­us­ta­vi­ti Ri­je­kin put i ovog pro­lje­ća, no ne­ta­len­ti­ra­ni tre­ner, lo­ša se­lek­ci­ja i ipak ma­nji an­ga­žman u klu­bu ko­šta­li su ga – ne­us­pje­ha. I ni­je on lju­tit za­to što Di­na­mo ni­je “105. put pr­vak”, jer on se is­kon­ski ne ra­du­je sport­skoj po­bje­di i us­pje­hu, ne­go za­to što je os­tao bez ne­ko­li­ko mi­li­ju­na eura. A i ne mo­že gle­da­ti ka­ko se pro­gre­siv­ni dio hr­vat­ske no­go­met­ne jav­nos­ti za­pra­vo ve­se­li Ri­je­ki­noj ti­tu­li. Na­ža­lost, on je klub ko­ji upra­vo sla­vi 50 go­di­na od osva­ja­nja Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va i 25 go­di­na od Ći­ri­na bi­je­log ša­la “ukrao” pra­vim di­na­mov­ci­ma. Ko­li­ko HNS res­pek­ti­ra Ri­je­kin nas­lov po­ka­zao je i Da­vor Šu­ker, pred­sjed­nik HNS-a, ko­ji se ni­je po­ja­vio na služ­be­nim do­dje­la­ma me­da­lja i tro­fe­ja pr­va­ci­ma Hr­vat­ske i osva­ja­či­ma Hr­vat­skog ku­pa. Ipak u nje­mu te­če pla­va krv i te­ško bi to pod­nio. Ma­lo iro­ni­je, no do­is­ta je ne­do­pus­ti­vo da pr­vog čo­vje­ka (ba­rem no­mi­nal­no) ku­će no­go­me­ta ne­ma u tre­nu­ci­ma ka­da bi ta­mo tre­bao bi­ti. No, Šu­ker se od pr­vog tre­nut­ka do da­na da­naš­njeg to­li­ko kom­pro­mi­ti­rao u slu­že­nju za vi­ši cilj da nam je za­pra­vo sve­jed­no što ga ne­ma. Spu­šta­ju­ći zas­tor na no­go­met­nu se­zo­nu 2016./2017., svi ko­ji vo­le i štu­ju sport sa sim­pa­ti­ja­ma tre­ba­ju zap­lje­ska­ti i čes­ti­ta­ti Ri­je­ci. Bi­la je no­go­met­no naj­bo­lja, us­pje­la je po­bi­je­di­ti i dos­ta ne­prav­di, na kon­cu, što je mo­žda i naj­vred­ni­je, na­pra­vi­la je to de­cent­no, sport­ski, pris­toj­no, bez trun­ke ba­ha­tos­ti. Baš ona­ko ka­ko do­li­ku­je šam­pi­onu. I baš zbog sve­ga to­ga, Ri­je­ka se za­pra­vo tre­ba ponositi što joj me­da­lje i pe­har ni­je pre­dao Da­vor Šu­ker.

Di­na­mov­ci­ma su ukra­li klub ko­ji sla­vi 50 go­di­na od osva­ja­nja KVG-a i 25 go­di­na od Ći­ri­na ša­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.