Ban: Moj peh lan­si­rao je Del Pi­era

Za Ju­ve je pot­pi­sao 1993. go­di­ne. Ri­je­ka je do­bi­la od­šte­tu od 1,5 mi­li­ju­na do­la­ra...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naj­bo­lji od­nos imao sam s Del Pi­erom, a uz Ni­jem­ca Möl­le­ra bio sam naj­br­ži no­go­me­taš Ju­ven­tu­sa, pri­sje­ća se Ri­je­ča­nin Ban

Ti­ho, bez me­dij­sko­ga pu­bli­ci­te­ta, na ri­ječ­kom Tr­sa­tu ži­vi pr­vi hr­vat­ski no­go­me­taš ko­ji je ne­koć igrao za Ju­ven­tus, 44-go­diš­nji Zo­ran Ban. Ovo je nje­go­va pri­ča o bom­bas­tič­nom tran­sfe­ru u Sta­ru da­mu i ži­vo­tu u okru­že­nju po­naj­ve­ćih svjet­skih no­go­me­ta­ša to­ga do­ba. – Do­go­di­lo se to u lje­to 1993. go­di­ne, na­kon mo­je iz­vr­s­ne se­zo­ne u Ri­je­ci. U toj se­zo­ni pra­tio me me­đu os­ta­lim i Mar­se­il­le, či­ji je pred­sjed­nik Ta­pie, u druš­tvu me­na­dže­ra Ba­ri­na, do­šao ra­di me­ne na utak­mi­cu Ri­je­ka – Var­teks. No Ri­je­ka je bi­la pos­ta­vi­la pre­vi­so­ku od­šte­tu – pri­ča Ban. Tko je re­ali­zi­rao tran­sfer u Ju­ve? – Bi­lo je to te­ško, rat­no vri­je­me, klu­bo­vi su ži­vo­ta­ri­li, mi igra­či ni­smo ima­li ni za pi­zzu. Sje­ćam se ka­ko sam to­ga pro­lje­ća gle­dao na TV-u fi­na­le Ku­pa Ue­fe u ko­je­mu je Ju­ven­tus svla­dao Bo­ru­ssi­ju Dort­mund, a ko­ji mje­sec kas­ni­je uše­tao sam u Ju­ve­ovu svla­či­oni­cu. Nes­tvar­no! Ri­je­ka je do­bi­la od­šte­tu od mi­li­jun i pol do­la­ra, a po­sao je re­ali­zi­rao Du­ško Gra­bo­vac. Pa­zi­te sad ko­ga je Zo­ran Ban za­te­kao u Ju­ve­ovu kam­pu. – Tre­ner je bio Trap­pa­to­ni, od stra­na­ca Ni­jem­ci Ko­hler i Möl­ler te Bra­zi­lac Ju­lio Ce­sar, pa R. Bag­gio, Con­te, Vi­al­li, po­koj­ni For­tu­na­to, iz Pa­do­ve je tek bio sti­gao Del Pi­ero...

Uz Del Pi­era u Pri­ma­ve­ri

Ka­ko vas je tre­ti­rao ve­li­ki tre­ner? – Trap­pa­to­ni, svjet­ska tre­ner­ska ve­li­či­na, po­sve­ći­vao mi je pu­no paž­nje. Znao je os­ta­ja­ti s Del Pi­erom i sa mnom po­la sa­ta na­kon za­vr­šet­ka tre­nin­ga i do­dat­no ra­di­ti s na­ma. Po­la­gao je ve­li­ke na­de u nas – pri­sje­ća se Ban. Ipak, uza svu tre­ne­ro­vu nak­lo­nost, u Ju­ven­tu­su ste u toj se­zo­ni upi­sa­li sa­mo šest nas­tu­pa. – U Se­ri­ji A nas­tu­pio sam pro­tiv Lec­cea i Ge­noe i na obje utak­mi­ce iz­bo­rio je­da­na­es­ter­ce, a u Ku­pu Ue­fe pro­tiv mo­skov­skog Lo­ko­mo­ti­va, Kon­g­svin­ge­ra, Te­ne­ri­fea i Ca­gli­ari­ja. Bu­du­ći da su za pr­vu mom­čad mo­gla igra­ti sa­mo tro­ji­ca stra­na­ca, os­ta­tak se­zo­ne igrao sam za mla­du mom­čad u Pri­ma­ve­ri. Ni­sam baš bio sretan zbog to­ga, ali sam po­šte­no i pro­fe­si­onal­no odra­dio za­da­ću. Pos­ti­gao sam vi­še od 25 go­lo­va. Uz me­ne, u Pri­ma­ve­ri je igrao i Del Pi­ero i ni­je ga to ta­ko po­vri­je­di­lo kao me­ne. On si je za­cr­tao da bu­de naj­bo­lji igrač svi­je­ta i shva­tio je Pri­ma­ve­ru kao jed­nu od sta­ni­ca na tom pu­tu – nas­tav­lja Ban. Jed­na aneg­do­ta s Del Pi­erom ot­krit će o kak­vom se ka­rak­te­ru no­go­me­ta­ša ra­di­lo. – Bi­li smo za­is­ta bli­ski, ima­li smo od­li­čan od­nos. Jed­nom su nas pos­la­li da kao igra­či pr­ve mom­ča­di po­ja­ča­mo mla­du mom­čad u po­lu­fi­na­lu ku­pa pro­tiv Em­po­li­ja. Do­di­je­li­li su nam vo­za­ča ko­ji nas je vo­zio auto­mo­bi­lom u Tos­ca­nu. U toj utak­mi­ci sla­vi­li smo 4:1, ja sam pos­ti­gao tri go­la i pre­pus­tio Del Di­eru da za­bi­je če­t­vr­ti iz pe­na­la. Na pu­tu pre­ma To­ri­nu moj pri­ja­telj Del Pi­ero, obu­zet za­viš­ću i lju­bo­mo­rom, sa mnom tri sa­ta ni­je pro­go­vo­rio ni ri­ječ! On je mo­rao bi­ti naj­bo­lji i ni­ko­ga dru­go­ga ni­je priz­na­vao – nas­tav­lja Ban. Ipak, pri­ja­telj Zo­ran, od­nos­no nje­gov peh s oz­lje­dom, bi­li su mo­žda pre­sud­ni oki­dač za Del Pi­ero­vu eks­plo­zi­ju. – Na utak­mi­ci u Ve­ne­ci­ji bi­lo mi je is­ko­či­lo ra­me, puk­nu­la mi je ključ­na kost, za­vr­šio sam na ope­ra­ci­ji. Na­kon opo­rav­ka tre- bao sam za­igra­ti pro­tiv Mi­la­na, ali na za­gri­ja­va­nju sam osje­tio stra­ho­vi­tu bol u ra­me­nu i ni­sam mo­gao igra­ti. I opet sam za­vr­šio u bol­ni­ci. Po­tom je doš­la i utak­mi­ca s Par­mom, u ko­joj sam tre­bao za­igra­ti, ali zbog bol­no­ga ra­me­na opet ni­sam bio u sta­nju i pri­li­ku je do­bio Del Pi­ero. I zna­te što se do­go­di­lo? Za­bio je hat-trick i od­le­tio u or­bi­tu. A tre­ba­la je to bi­ti mo­ja utak­mi­ca. Eto, da ni­je bi­lo te oz­lje­de, mo­žda bih se pros­la­vio. Kad ste u ve­li­kom klu­bu, mora vas ma­lo po­mi­lo­va­ti i sre­ća. Kao što je na ža­lost ne­ma Pja­ca, či­ji će po­vra­tak bi­ti mu­ko­tr­pan. Ju­ven­tus ili Re­al Ma­drid? – Ju­ven­tus je je­di­ni iz­gu­bio čak šest fi­na­la Li­ge pr­va­ka i nit­ko ne mo­že ima­ti ve­ći mo­tiv od njih. U ovoj se­zo­ni po­ka­za­li su stra­ho­vi­tu moć, ni­je to vi­še onaj Ju­ven­tus ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne glat­ko iz­gu­bio fi­na­le od Bar­ce­lo­ne, ne­go pu­no snaž­ni­ja, od­luč­ni­ja i is­kus­ni­ja mom­čad, što je do­ka­za­la baš pro­tiv Bar­ce. Kao nje­gov biv­ši igrač žar­ko že­lim Ju­ven­tu­su ovu ti­tu­lu – za­klju­čio je Zo­ran Ban, da­nas Fi­fin me­na­džer.

U Ju­veu mi se do­go­di­la te­ška oz­lje­da, baš kao i sa­da ne­sret­nom Mar­ku Pja­ci, is­ti­če Zo­ran Ban

Ja­ka kon­ku­ren­ci­ja Zo­ran Ban pri­klju­čio se Ju­ven­tu­su ko­ji je u tom tre­nut­ku bio osva­jač Ku­pa Ue­fe. Za Ju­ve su igra­li Vi­al­li, R. Bag­gio, Con­te, For­tu­na­to, Ju­lio Ce­sar, Ko­hler...

Por­tu­gal i Bel­gi­ja Bi­le su zem­lje u ko­ji­ma je Ban nas­ta­vio ka­ri­je­ru. Igrao je za Be­le­nen­ses, Bo­avis­tu, po­tom Mo­us­cron i Genk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.