Kad net­ko da lo­vu, evo i za­gre­ba­ša

Hr­vat­ski pr­vak do Köl­na mo­že do­ći sa­mo uz injek­ci­ju od de­se­tak mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naj­vi­še na­ših igra­ča igra­lo je la­ni – de­vet, a naj­ma­nje 2010. go­di­ne ka­da nas je pred­stav­ljao sa­mo Pe­ro Me­tli­čić u dre­su Ci­uda­da Ru­ko­met­na klup­ska se­zo­na, ba­rem što se ti­če Eu­ro­pe, spus­tit će svoj zas­tor ovog vi­ken­da u Köln Are­ni gdje će se sed­mi put odr­ža­ti za­vr­š­ni­ca Li­ge pr­va­ka. Za tro­fej će se u po­lu­fi­na­li­ma nad­me­ta­ti Var­dar – Bar­ce­lo­na te Ve­s­z­prem – PSG. De­bi­tant je u za­vr­š­ni­ci skop­ski Var­dar, PSG će ovo bi­ti tek dru­gi Fi­nal-Fo­ur, a “ve­te­ra­ni” su Ve­s­z­prem (če­t­vr­ti put za­re­dom) i Bar­ce­lo­na (šest nas­tu­pa).

U 7 go­di­na 18 na­ših igra­ča

Uglav­nom su na za­vr­š­nim tur­ni­ri­ma igra­li špa­njol­ski (Bar­ce­lo­na, Ci­udad Re­al, Atle­ti­co) i nje­mač­ki (Ki­el, Ham­burg, RN Löwen, Füc­h­se, Flen­sburg) klu­bo­vi te klu­bo­vi ko­ji u po­s­ljed­nje vri­je­me ima­ju de­set­mi­li­jun­ske bu­dže­te (Ki­el­ce, Ve­s­z­prem i Var­dar). Dva­put su “za­lu­ta­le” mom­ča­di na ko­je nit­ko ni­je ra­ču­nao te se­zo­ne – Če­hov­ski med­vje­di i Ko­pen­ha­gen. Ru­si su igra­li na za­vr­š­nom tur­ni­ru 2010. go­di­ne i na­kon to­ga vi­še ni­kad ni­su bi­li ni bli­zu če­t­vr­t­fi­na­la. Od te ge­ne­ra­ci­je dvo­ji­ca igra­ča igrat će ove se­zo­ne na za­vr­š­nom tur­ni­ru – Ši­ška­rev i Di­bi­rov u dre­su ma­ke­don­skog Var­da­ra. Dan­ski Ko­pen­ha­gen oku­pio je te se­zo­ne naj­bo­lje skan­di­nav­ske igra­če (Is­lan­đa­ne Atla­so­na, Gu­djon­sso­na, Si­gur­d­sso­na, Ste­fan­sso­na, Dan­ce Bol­d­se­na, Han­se­na, Hvid­ta, Jor­gen­se­na, bra­ću Toft Han­sen, Nor­ve­ža­ni­na Egea i Šve­đa­ni­na Ek­ber­ga). Go­di­nu da­na kas­ni­je klub se uga­sio... I kad već hr­vat­ski ru­ko­met­ni pr­vak ne mo­že ni­ka­ko do za­vr­š­nog tur­ni­ra zbog sla­bi­jeg bu­dže­ta i kva­li­te­te igra­ča, ba­rem na za­vr­š­nim tur­ni­ri­ma ima dos­ta na­ših igra­ča. U ovih se­dam go­di­na u Köl­nu je za­igra­lo 18 hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ša. Naj­vi­še nas­tu­pa ima Ivan Ču­pić, pet, i to s tri raz­li­či­ta klu­ba (RN Löwen, Ki­el­ce i Var­dar). Nas­tup ma­nje ima­ju Do­ma­goj Duv­njak, Re­na­to Su­lić i Mir­ko Ali­lo­vić, dok su tri nas­tu­pa upi­sa­li Igor Vo­ri i Ma­nu­el Štr­lek. Od svih na­ših igra­ča ko­ji su igra­li u Köl­nu nas­lov su osvo­ji­li tek Duv­njak, Lac­ko­vić i Vo­ri igra­ju­ći za Ham­burg 2013. go­di­ne te Štr­lek, Ču­pić i Še­go igra­ju­ći la­ni za Ki­el­ce. Naj­vi­še na­ših igra­ča igra­lo je la­ni – de­vet, a naj­ma­nje 2010. go­di­ne ka­da nas je pred­stav­ljao sa­mo Pe­ro Me­tli­čić u dre­su Ci­udad Re­ala. Ove go­di­ne ima osam na­ših igra­ča prem­da dvo­ji­ca si­gur­no ne­će igra­ti. Sli­ško­vić je bo­les­tan, a Kop­ljar ni­je me­đu 16 u Ve­s­z­pre­mu. Ove se­zo­ne pri­li­ku da pr­vi put osvo­je Li­gu pr­va­ka od na­ših igra­ča ima­ju Ali­lo­vić, Su­lić, Kop­ljar i Sli­ško­vić u dre­su Ve­s­z­pre­ma, Ste­pan­čić u dre­su PSG-a te Ka­ra­čić i Cin­drić u dre­su Var­da­ra.

San os­ta­je sa­mo san

Ka­da će­mo u Köl­nu, ili ne­kom dru­gom gra­du, na za­vr­š­nom tur­ni­ru Li­ge pr­va­ka vi­dje­ti hr­vat­skog pr­va­ka? Od­go­vor je pri­lič­no jed­nos­ta­van. Vi­djet će­mo ga u onom tre­nut­ku ka­da u klub, bi­lo da je ri­ječ o PPD Za­gre­bu, Nexeu ili ne­kom tre­ćem, do­đe iz­me­đu pet i de­set mi­li­ju­na eura spon­zor­skog nov­ca. U tom slu­ča­ju mo­že se slo­ži­ti pri­lič­no do­bra mom­čad. I to sa­mo od do­ma­ćih igra­ča. Jer, za is­ti no­vac ko­ji do­bi­va­ju va­ni u Hr­vat­sku bi se si­gur­no svi vra­ti­li. Za­mis­li­te da se ta­kav san os­tva­ri pa slje­de­će se­zo­ne za PPD Zagreb za­igra­ju Ali­lo­vić i Še­go na vra­ti­ma. Na des­nom kri­lu Ču­pić i Hor­vat, na li­je­vom Štr­lek i Mi­hić, na cr­ti Su­lić, Vo­ri i Mu­sa. Vanj­ska li­ni­ja – na sred­njem Cin­drić i Ka­ra­čić, na li­je­vom Duv­njak i Sli­ško­vić, a na des­nom Ste­pan­čić, Kop­ljar i Bun­tić. I još kao spe­ci­ja­lac za obra­nu Ja­kov Go­jun. S tak­vom mom­ča­di PPD Zagreb ne sa­mo da bi bi­lo fa­vo­rit za za­vr­š­ni tur­nir već i fa­vo­rit za osva­ja­nje Li­ge pr­va­ka. Pri­je 25 go­di­na Za­gre­bu je pu­no lak­še do­ći do fi­na­la jer se ni­su vr­tje­li ta­ko ve­li­ki nov­ci u ru­ko­me­tu, a iz sva­ke zem­lje mo­gao je igra­ti sa­mo je­dan klub. Od 16 mom­ča­di ove se­zo­ne u elit­noj sku­pi­ni Li­ge pr­vakwa sla­bi­ji bu­džet od PPD Za­gre­ba imao je sa­mo šved­ski Kris­ti­ans­tad.

Bar­ce­lo­na će upi­sa­ti šes­ti, Ve­s­z­prem če­t­vr­ti, PSG dru­gi, a Var­dar pr­vi nas­tup u Köl­nu

Igor Vo­ri i Re­na­to Su­lić ove go­di­ne igra­li su je­dan pro­tiv dru­gog u SEHA li­gi. Igor ima osvo­je­nu Li­gu pr­va­ka, Su­lić još če­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.