Fe­li­ci­ano Lo­pez je opa­san ia­ko mu zem­lja ni­je ide­al­na pod­lo­ga

Po­s­ljed­njih tje­da­na igram ja­ko do­bro. Pun sam sa­mo­po­uz­da­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af) an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net

Va­žan dio pri­pre­ma za dva ve­li­ka na­tje­ca­nja ovog lje­ta (SL u Ru­si­ji i SP u Bu­dim­pe­šti) hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja oba­vit će od 6. do 15. lip­nja u Ka­li­for­ni­ji (SAD), u ta­moš­njim gra­do­vi­ma Los An­ge­le­su i San Fran­cis­cu. U tom raz­dob­lju du­pi­ni će odi­gra­ti i če­ti­ri služ­be­ne utak­mi­ce s re­pre­zen­ta­ci­jom SAD-a. Za tu ak­ci­ju iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak ju­čer je odre­dio 18-ori­cu igra­ča: vra­ta­re Bi­ja­ča (na sli­ci) i Mar­ce­li­ća te Pet­ko­vi­ća, Lon­ča­ra, Jo­ko­vi­ća, Buš­lju, Suk­na, Šet­ku, Kra­pi­ća, Vu­ki­če­vi­ća, Ma­ca­na, Bu­lju­ba­ši­ća, Fa­to­vi­ća, Gar­ci­ju, K. Mi­la­ko­vi­ća, Lo­zi­nu, Ba­ši­ća i La­zi­ća. Ma­rin pro­tiv 35-go­diš­njeg Špa­njol­ca vo­di s 4-2, no iz­gu­bio je oba me­ča na zem­lji. Do­du­še, po­s­ljed­nji je odi­gran još 2010. go­di­ne An­ton Fi­lić Pra­ti­mo Ma­ri­na Či­li­ća od po­čet­ka nje­go­ve pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re, ali ne sje­ća­mo da je ikad ova­ko uvjer­lji­vo otvo­rio je­dan Grand Slam tur­nir. Na ovo­go­diš­njem Ro­land Gar­ro­su Ma­rin je sti­gao do tre­ćeg ko­la bez iz­gub­lje­nog se­ta, da­pa­če bez iz­gub­lje­nog ser­vi­sa. Su­par­ni­ci, Le­to­nac Er­nes­ts Gul­bis i Rus Kons­tan­tin Krav­čuk, je­dva su doš­li do jed­ne pri­li­ke za bre­ak, ali ni nju ni­su is­ko­ris­ti­li.

Ni­šta ni­je šte­ka­lo

Za po­bje­du 6:3, 6:2, 6:2 pro­tiv Krav­ču­ka, 129. te­ni­sa­ča svi­je­ta, Ma­rin je tre­bao sat i 38 mi­nu­ta igre. Po­naj­vi­še mo­že bi­ti za­do­vo­ljan svo­jim ser­vi­som – po­go­dio je 11 aso­va i na pr­vom ser­vi­su do­bio 95 pos­to po­ena – ali je bio do­bar i na mre­ži, a pre­ciz­ni udar­ci do­ni­je­li su mu čak 37 vi­ne­ra. Sam ka­že: – Za­do­vo­ljan sam svim seg­men­ti­ma, ni­šta ni­je šte­ka­lo. Či­li­ća, ko­ji je pos­tav­ljen za sed­mog no­si­te­lja, u tre­ćem ko­lu oče­ku­je Fe­li­ci­ano Lo­pez, 36. te­ni­sač svi­je­ta, ko­ji u sra­zu špa­njol­skih “sta­ra­ca” po­bi­je­dio Da­vi­da Fer­re­ra (35) sa 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4. – Do­bro ga poz­na­jem, sas­ta­li smo se vi­še pu­ta. Zem­lja mu ni­je ide­al­na pod­lo­ga, no ra­di se o opas­nom igra­ču – ka­zao je Či­lić ko­ji pro­tiv Lo­pe­za vo­di s 4-2, ali iz­gu­bio je oba me­ča na zem­lji (do­du­še, po­s­ljed­nji je odi­gran 2010. go­di­ne). Či­ni­lo se da se i Ani Ko­njuh ko­ja se naš­la u ulo­zi 29. no­si­te­lji­ce otvo­rio ždri­jeb, ali pok­lek­la je u sra­zu sa svo­jom part­ne­ri­com iz igre pa­ro­va Po­lja­ki­njom Mag­dom Li­net­te, i to sa 0:6, 5:7, za sa­mo 66 mi­nu­ta. Za­nim­lji­vo je da je Po­lja­ki­nja nav­las is­tim re­zul­ta­tom po­bi­je­di­la i su­par­ni­cu u pr­vom ko­lu Fran­cu­ski­nju Ali­ze Lim. Dva “krum­pi­ra” u dva me­ča sva­ka­ko go­vo­re o kva­li­te­ti Li­net­te, no ra­di se ipak o 94. te­ni­sa­či­ci svi­je­ta ko­ju je Ana mo­ra­la do­bi­ti. Jas­no, ako že­li os­tva­ri­ti prok­la­mi­ra­ni cilj za ovu se­zo­nu, a to je ula­zak me­đu 20 naj­bo­ljih igra­či­ca svi­je­ta. – Uju­tro sam se pro­bu­di­la s muč­ni­nom, ni­sam se do­bro osje­ća­la, no po­ku­ša­la sam igra­ti. U pr­vom se­tu uop­će ni­sam bi­la na te­re­nu što je ona ite­ka­ko is­ko­ris­ti­la (set je tra­jao sa­mo 18 mi­nu­ta, op. a.). U nas­tav­ku sam da­la sve od se­be, ali ni­sam us­pje­la na­pra­vi­ti pre­okret. Do­bre smo pri­ja­te­lji­ce i Mag­di že­lim pu­no sre­će u nas­tav­ku tur­ni­ra – ka­za­la je Ko­njuh.

Ho­će li Bol do­če­ka­ti Anu?

Ma­lu utje­hu u tom Ani­nu po­ra­zu mo­že nam donijeti či­nje­ni­ca da Po­lja­ki­nju vo­di Ico Žu­nić, još je­dan hr­vat­ski tre­ner s me­đu­na­rod­nom re­pu­ta­ci­jom, i to od 2013. ka­da je da­nas 25-go­diš­nja Po­lja­ki­nja i po­če­la os­tva­ri­va­ti zna­čaj­ni­je re­zul­ta­te na WTA To­uru (2015. igra­la je fi­na­le To­ki­ja). Du­brov­čan­ki još os­ta­je na­tje­ca­nje u pa­ro­vi­ma, a oče­ku­ju je i u Bo­lu na Bra­ču slje­de­ći tje­dan.

Po­lja­ki­nju Li­net­te od 2013. vo­di Ico Žu­nić, još je­dan hr­vat­ski tre­ner sa svjet­skom re­pu­ta­ci­jom

Ma­rin Či­lić sti­gao je do tre­ćeg ko­la R. Gar­ro­sa bez pre­vi­še stre­sa. Ka­ko za se­be ta­ko i za svo­je na­vi­ja­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.