Za­pre­šić pr­vi put do­ma­ćin EBT tur­ni­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Od 2. lip­nja do 4. lip­nja Za­pre­šić će pr­vi put ugos­ti­ti EBT tur­nir u ru­ko­me­tu na pi­je­sku, Za­pre­šić Open 2017. Na tur­ni­ru će se na­tje­ca­ti 12 eki­pa u mu­škoj i osam eki­pa u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske odi­grat će pri­ja­telj­ske utak­mi­ce, dok će ju­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske nas­tu­pa­ti u na­tje­ca­telj­skom di­je­lu. Fa­vo­ri­ti za osva­ja­nje tur­ni­ra su De­to­no Zagreb u mu­škoj te BHC Du­bra­va u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji. – Eki­pa je u vr­hun­skoj for­mi, po­go­to­vo na­kon što smo osvo­ji­li EBT Mas­ters – re­kao je Va­len­ti­no Va­len­ta­ko­vić, igrač De­to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.