Taj­ni bun­ker pos­ta­je tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Je­dan od naj­taj­ni­jih bun­ke­ra u Slo­ve­ni­ji na­zvan “K35”, ko­ji se na­la­zi u bli­zi­ni Ko­čev­ja i slu­žio je kao si­gur­no mjes­to za po­li­tič­ke i voj­ne duž­nos­ni­ke u slu­ča­ju na­pa­da SSSR-a, otvo­ren je za tu­ris­tič­ke po­sje­te.

Comments

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.