SA­MO SE TERMINATOR MO­ŽE VRA­TI­TI U PROŠ­LOST, ALI NE I TRUMP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­žda naj­žeš­ći uda­rac Trum­po­vu ne­s­hva­ća­nju da je bu­duć­nost u ra­zvit­ku ob­nov­lji­ve ener­gi­je za­dao je Ma­cron po­zvav­ši sve ame­rič­ke znans­tve­ni­ke da do­đu ra­di­ti u Fran­cu­sku. Na­kon od­lu­ke ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Trum­pa da iz­vu­če SAD iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mi (či­me je svo­ju zem­lju svr­stao uz Si­ri­ju i Ni­ka­ra­gvu), nje­gov fran­cu­ski ko­le­ga Ma­cron, osim što je po­zvao ame­rič­ke znans­tve­ni­ke u Fran­cu­sku, pa­ra­fra­zi­rao je na Twit­te­ru Trum­pov pok­lič „Uči­ni­mo Ame­ri­ku po­nov­no ve­li­kom” na­pi­sav­ši „Uči­ni­mo naš pla­net po­nov­no ze­le­nim”. Još je ra­no go­vo­ri­ti ho­će li Ame­ri­kan­ci do­ći u Pa­riz, ali je si­gur­no da su čel­ni­ci ame­rič­ke in­dus­tri­je lju­ti­ti na Trum­pa. Na­kon što su da­ni­ma objav­lji­va­li u lis­to­vi­ma pi­smo u ko­jem su po­zi­va­li Trum­pa da ne iz­vu­če SAD iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mi iz 2015., ko­jim se pre­dvi­đa sma­nje­nje is­pu­šta­nja štet­nih pli­no­va za kli­mu do 28 pos­to do 2025., di­vo­vi Si­li­cij­ske do­li­ne i me­na­dže­ri upo­zo­ri­li su na šte­te ko­je tim po­te­zom Trump za­da­je eko­no­mi­ji. Mno­gi eko­nom­ski sa­vjet­ni­ci Bi­je­le ku­će po­če­li su na­pu­šta­ti

Pred­sjed­ni­ka SAD-a na­pu­šta­ju sa­vjet­ni­ci i kri­ti­zi­ra­ju pri­vred­ni­ci

taj brod. Pr­vi je od­la­zak naj­a­vio Lloyd Blan­k­fe­in, čel­nik Gol­d­man-Sac­h­sa, obja­viv­ši na Twit­te­ru da je Trum­po­va od­lu­ka „pre­pre­ka za oko­liš i za vo­de­ći po­lo­žaj SAD-a”. Dru­gi je oti­šao Elon Musk, čel­nik Tes­le, tre­ći Ro­bert Iger, de­le­gi­ra­ni upra­vi­telj Dis­neya, pa Jeff Im­melt, čel­nik Ge­ne­ral Elec­tri­ca itd. Ali ako je Trump tu od­lu­ku do­nio da bi os­na­žio ame­rič­ku eko­no­mi­ju, a čel­ni­ci te eko­no­mi­je ga kri­ti­zi­ra­ju, ko­me on­da ona ide u pri­log? Mo­žda naf­ta­ši­ma? Ne! Dar­ren Wo­ods, čel­nik naf­t­ne kom­pa­ni­je Exxon, naj­a­vio je da će se ta tvrt­ka pri­dr­ža­va­ti Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma i sma­nji­va­ti is­pu­šta­nje štet­nih pli­no­va. Dak­le i u SAD-u ima onih, a ne sa­mo u Eu­ro­pi i Ki­ni, ko­ji že­le bi­ti ključ­ni igra­či u spa­ša­va­nju oko­li­ša, ko­ji dr­že da je ob­nov­lji­va ener­gi­ja bu­duć­nost i da se ne tre­ba vra­ća­ti u ug­lje­no do­ba. Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger, biv­ši re­pu­bli­kan­ski gu­ver­ner Ka­li­for­ni­je i ve­li­ki bo­rac za ob­nov­lji­vu ener­gi­ju, vra­tio se u film­sku ulo­gu Ter­mi­na­to­ra i po­ru­čio Trum­pu ka­ko nit­ko ne mo­že za­us­ta­vi­ti re­vo­lu­ci­ju za čis­tu ener­gi­ju i vra­ti­ti nas una­zad te do­dao: “Ako se net­ko mo­že vra­ti­ti u proš­lost, on­da je to Terminator.”

SUSRET U ZEMUNIKU Akro­bat­ska gru­pa “Red Ar­rows” (Cr­ve­ne stri­je­le) bri­tan­skog RAF-a po­sje­ti­la je ju­čer zrač­nu ba­zu Ze­mu­nik gdje su ih do­če­ka­li pi­lo­ti akro­bat­ske gru­pe “Kri­la Olu­je”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.