Zvo­ni­mir Mr­šić do­la­zi u Agro­kor, bit će za­du­žen za sek­tor pre­hra­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Zvo­ni­mir Mr­šić, do­ne­dav­ni pred­sjed­nik upra­ve Po­drav­ke, no­vo je po­ja­ča­nje Agro­ko­ra, i bit će za­du­žen za sek­tor pre­hra­ne. Vla­din po­vje­re­nik Agro­ko­ra An­te Ram­ljak u po­ne­dje­ljak će pred­sta­vi­ti no­va po­ja­ča­nja unu­tar ti­ma, a cilj je po­ja­ča­ti po­naj­pri­je ope­ra­tiv­ni dio pos­lo­va­nja. Ban­ka­ri ko­ji su kre­di­ti­ra­li Agro­kor već se du­lje vri­je­me ža­le da ope­ra­tiv­ni me­nadž­ment ne­dos­ta­je u Agro­ko­ru. Za­to je važ­na oso­ba ko­ja će vra­ti­ti po­vje­re­nje ku­pa­ca u Kon­zum i ri­je­ši­ti pi­ta­nje sku­pih za­ku­pa tr­go­vi­na, te oso­ba ko­ja će pro­ši­ri­ti pla­sman pro­izvo­da pre­hram­be­nih tvrt­ki unu­tar Agro­ko­ra i vra­ti­ti im vri­jed­nost, a is­to ta­ko i na­pra­vi­ti za­okret u kul­tu­ri pos­lo­va­nja. Ve­oma je važ­no da se vra­ti po­vje­re­nje di­oni­ka i pos­tig­ne za­do­vo­lja­va­ju­ća sto­pa po­vra­ta du­ga. Zvo­ni­mir Mr­šić je u Po­drav­ku do­šao na­kon afe­re Spi­ce, pa do­bro zna što zna­či uprav­lja­ti kom­pa­ni­jom u ko­joj se mo­ra ra­zvi­ti dru­ga­či­ja kor­po­ra­tiv­na kul­tu­ra i po­ja­ča­ti tran­s­pa­rent­nost pre­ma svim di­oni­ci­ma. To je pro­ces ko­ji će us­po­re­do no­si­ti sa so­bom i ula­ga­nja u kam­pa­nje i ja­ča­nje pos­lo­va iz­van zem­lje. Mr­šić je za pro­izvo­de Po­drav­ke na­šao no­va tr­ži­šta od Azi­je do Afri­ke. Kon­tak­ti s tih tr­ži­šta sa­da mu mo­gu po­mo­ći na no­voj funk­ci­ji u Agro­ko­ru. Ma­nja sto­pa po­vra­ta du­ga va­žan je cilj, ali za tak­vo što po­treb­no je i pri­če­ka­ti re­vi­zor­sko iz­vješ­će ko­je će po­ka­za­ti toč­na op­te­re­će­nja svih pre­hram­be­nih tvrt­ki Agro­ko­ra. Već je vi­si­na jam­s­ta­va po­ka­za­la da su ta op­te­re­će­nja ve­li­ka. To će tre­ba­ti “očis­ti­ti” i vra­ti­ti vri­jed­nost kom­pa­ni­ja ko­je će mo­žda, u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja, bi­ti us­mje­re­ne na pro­da­ju. I tak­vi se pla­no­vi ra­de, po­put za­jed­nič­ke pro­da­je Le­da i Fri­ko­ma, no o to­me je pre­ra­no go­vo­ri­ti dok se plan res­truk­tu­ri­ra­nja ne iz­ne­se. Na­kon što je zbog po­li­ti­ke mo­rao oti­ći iz Po­drav­ke, što se za­pra­vo i prek­lo­pi­lo s is­te­kom man­da­ta, Mr­šić nam je priz­nao da se vi­di i da­lje sa­mo u biz­ni­su te da ga po­li­ti­ka, ko­ja se go­di­na­ma za nje­ga ve­za­la, vi­še ne za­ni­ma. Po­s­ljed­njih tje­da­na na­ga­đa­lo se da se vra­ća u SDP, no na kra­ju ve­ći iz­a­zov za nje­ga je po­moć kon­cer­nu či­je je spa­ša­va­nje važ­no za do­ma­će gos­po­dar­stvo.

Mr­šić je u Po­drav­ku do­šao na­kon afe­re Spi­ce, pa do­bro zna što zna­či ra­di­ti po­sao u ko­jem se mo­ra vra­ti­ti po­vje­re­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.