Vr­do­ljak pot­pred­sjed­nik Vla­de, a Ves­na Pu­sić iz­la­zi iz Sa­bo­ra?

U HNS-u oz­bilj­no raz­miš­lja­ju o ula­sku u Vla­du, od­lu­ku do­no­se do sri­je­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Iva Pu­ljić-Še­go ZA­GREB

Iako su pr­ve in­for­ma­ci­je go­vo­ri­le da HDZ nu­di HNS-u tri mi­nis­tar­stva, ju­čer su tvr­di­li da bi HNS u ko­nač­ni­ci do­bio dva re­so­ra U HNS-u oz­bilj­no raz­miš­lja­ju o ko­ali­ci­ji s HDZ-om u sklo­pu pre­kra­ja­nja sa­bor­ske ve­ći­ne i for­mi­ra­nja no­ve Vla­de ko­ja se, bu­de li do­go­vo­re­na, mo­ra do­go­di­ti idu­ćeg tjed­na jer je gla­sa­nje o no­va če­ti­ri mi­nis­tra pre­dvi­đe­no naj­kas­ni­je do če­t­vrt­ka. Iz HDZ-a sve vi­še cu­re in­for­ma­ci­je o to­me što su sprem­ni po­nu­di­ti HNS-u, po­s­ljed­nje ka­žu: dva mi­nis­tar­stva i po­zi­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Iva­nu Vr­do­lja­ku, še­fu HNS-a, ali bez por­t­fe­lja, uz uvjet da Ves­na Pu­sić u struk­tu­ra­ma bu­du­će Vla­de ne bu­de baš ni­šta.

Od­lu­ka u uto­rak

Za Ves­nu Pu­sić se na­ga­đa da bi mo­gla do­bi­ti po­zi­ci­ju u di­plo­ma­ci­ji, pa bi u Sa­bor uš­la nje­zi­na za­mje­na ili Sa­nja König ili Igor Kol­man, te ti­me V. Pu­sić u pres­la­ga­nju ve­ći­ne ne bi ni su­dje­lo­va­la. Pri­jaš­nje su in­for­ma­ci­je go­vo­ri­le o tri mi­nis­tar­stva HNS-u, ali iz­vo­ri iz vr­ha HDZ-a ju­čer su uvje­ra­va­li da će u ko­nač­ni­ci HNS-u bi­ti po­nu­đe­na dva re­so­ra. U HNS-u je naj­za­gri­ja­ni­ji za Vla­du s HDZ-om Ivan Vr­do­ljak, a glav­ni uvjet mu je da HNS pre­uz­me Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja, ko­je bi vo­dio Pe­ro Lu­čin (biv­ši rek­tor Ri­ječ­kog sve­uči­li­šta), ali i pre­uzi­ma­nje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Ka­da je ri­ječ o dru­gom mi­nis­tar­stvu, u HDZ-u ka­žu da pos­to­je raz­ne ide­je i da će se to ut­vr­đi­va­ti idu­ćeg tjed­na, na­kon dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra. Spo­mi­nje se i mo­guć­nost da HNS pre­uz­me Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke, ko­je je imao Most, ili na­vod­no i Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, pa bi ak­tu­al­na mi­nis­tri­ca Mar­ti­na Da­lić pre­uze­la Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja. To bi po­dra­zu­mi­je­va­lo od­la­zak mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, zbog ko­jeg je pre­ki­nut brak s Mos­tom. Me­đu­tim, to su

MAKAR MI BI­LO ZAD­NJE Uči­nit ću sve da ku­ri­ku­lar­na re­for­ma poč­ne što pri­je makar mi to bi­lo zad­nje što ću uči­ni­ti u po­li­ti­ci! IVAN VR­DO­LJAK pred­sjed­nik HNS-a PRIKLJUČITE MI SE Vla­da rje­ša­va sve krup­ne te­me, oni ko­ji se že­le pri­klju­či­ti tom pro­ce­su – do­bro­doš­li su AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ pre­mi­jer HNS će do­bro odvag­nu­ti što bi do­bio, a što iz­gu­bio mo­gu­ćim sa­ve­zom s HDZ-om

za­sad sa­mo na­ga­đa­nja. Od­lu­ku ho­će li ući u Vla­du An­dre­ja Plen­ko­vi­ća HNS će do­ni­je­ti u uto­rak. U po­ne­dje­ljak će se sas­ta­ti ši­ra ko­or­di­na­ci­ja HNS-ova­ca, naj­u­že vod­stvo i naj­ja­či lju­di s te­re­na ka­ko bi vi­dje­li što je na sto­lu i što bi toč­no od­lu­ka o ula­sku u Vla­du s HDZ-om zna­či­la za stran­ku. U uto­rak će se odr­ža­ti i Pred­sjed­niš­tvo HNS-a po­ja­ča­no svim sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma ko­ji ni­su u vr­hu stran­ke, i to u ho­te­lu She­ra­ton, gdje će se i do­ni­je­ti od­lu­ka ići ili ne s HDZ-om. O to­me će se gla­sa­ti i u sri­je­du na Sre­diš­njem od­bo­ru stran­ke, opet u She­ra­to­nu. Naš su­go­vor­nik iz vr­ha HNS-a ka­že ka­ko je pi­ta­nje ula­ska u HDZ-ovu Vla­du vr­lo de­li­kat­no za HNS i ka­ko tre­ba­ju do­bro odvag­nu­ti sve za i pro­tiv te od­lu­ke pri­je ne­go je do­ne­su. – Ako stran­ka bu­de po­di­je­lje­na po pi­ta­nju pres­la­ga­nja, vje­ro­jat­no se ne­će u to ići jer ne vje­ru­jem da će Vr­do­ljak uči­ni­ti ne­što što bi mo­glo uni­šti­ti HNS – ka­že naš su­go­vor­nik iz HNS-a.

Sve je to re­al­no

Ne­ke ju­če­raš­nje in­for­ma­ci­je iz iz­vo­ra bli­skih še­fu HNS-a go­vo­ri­le su da je čak sed­me­ro od de­ve­te­ro sa­bor­skih zas­tup­ni­ka HNS-a sprem­no po­dr­ža­ti Plen­ko­vi­će­vu Vla­du. I u HNS-u po­t­vr­đu­ju in­for­ma­ci­je iz HDZ-a da bi Vr­do­ljak bio pot­pred­sjed­nik Vla­de bez por­t­fe­lja, a HNS bi do­bio i mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja, zna­nos­ti i spor­ta. – To je sve dos­ta re­al­no, ali mis­lim da bi šef stran­ke ko­ali­cij­skog part­ne­ra tre­bao do­bi­ti i mjes­to mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke – ka­že iz­vor iz vr­ha HNS-a. Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma HNS-u se nu­di i Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva, ali u HDZ-u ka­žu da tak­va po­nu­da još ni­je stav­lje­na pred HNS. Vr­do­lja­ku je naj­važ­ni­je da se ne do­go­di ra­skol u stran­ci, ali i me­dij­ski linč. No, HNS je već po­čeo na­pa­da­ti do­ju­če­raš­nji glav­ni part­ner SDP. Iz SDP-a su po­ru­či­li da su sprem­ni po­dr­ža­ti HNS-ov zah­tjev za opo­ziv Vla­de, što u ne­ugod­nu po­zi­ci­ju do­vo­di Vr­do­lja­ka, ko­ji je pak u glu­ho do­ba no­ći na­kon pro­s­vje­da za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu tvit­nuo da će uči­ni­ti sve da se ona pro­ve­de makar mu to bi­lo zad­nje što će u po­li­ti­ci uči­ni­ti. To je in­ter­pre­ti­ra­no kao ne­iz­rav­na po­t­vr­da ko­ali­ci­je s HDZ-om, no uju­tro se va­dio tvi­tom da HNS os­ta­je odan svo­jim vri­jed­nos­ti­ma. – Tko sa­kri­je svo­ju po­dr­šku HDZ-u iza ku­ri­ku­lar­ne re­for­me po­li­tič­ki je mr­tav – od­bru­sio mu je pak SDP-ov Gor­dan Ma­ras.

An­drej Plen­ko­vić Ho­će li se šef HDZ-a us­pje­ti do­go­vo­ri­ti sa še­fom HNS-a o pre­kra­ja­nju Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.