Za vi­zu za SAD pro­vje­ra­vat će se pos­lo­dav­ci i ana­li­zi­ra­ti obja­ve na in­ter­ne­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­će svi pod­no­si­te­lji zah­tje­va bi­ti pod­vrg­nu­ti do­dat­noj pro­vje­ri, ne­go kad se za­klju­či da je to po­treb­no za za­šti­tu na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti San­dra Velj­ko­vić Hr­vat­ski gra­đa­ni pro­la­zit će od sa­da stro­žu pro­vje­ru pri obra­di zah­tje­va za iz­da­va­nje vi­ze za SAD. Ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja odo­bri­la je de­talj­ni­ju pro­vje­ru pod­no­si­te­lja zah­tje­va iz svih ze­ma­lja iz­u­ze­tih iz bez­viz­nog re­ži­ma, ko­ja je bi­la naj­av­lje­na pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Od pod­no­si­te­lja će tra­ži­ti, me­đu os­ta­lim, in­for­ma­ci­je o pos­lo­dav­ci­ma u po­s­ljed­njih 15 go­di­na te ana­li­zu pro­fi­la i ma­te­ri­ja­la objav­lje­nih na druš­tve­nim mre­ža­ma i na in­ter­ne­tu u po­s­ljed­njih pet go­di­na. No tre­ba na­po­me­nu­ti da ne­će svi pod­no­si­te­lji zah­tje­va auto­mat­ski bi­ti pod­vrg­nu­ti do­dat­noj pro­vje­ri već, ka­ko su rek­li u Sta­te De­part­men­tu, kad kon­zu­lar­ne služ­be za­klju­če da su tak­ve in­for­ma­ci­je po­treb­ne ka­ko bi se po­t­vr­dio iden­ti­tet pod­no­si­te­lja ili ka­ko bi se za­šti­ti­la na­ci­onal­na si­gur­nost. Ta­ko­đer, ka­ko pre­no­si Re­uters, iz Sta­te De­part­men­ta po­ru­ču­ju da pod­no­si­telj mo­že od­bi­ti is­pu­ni­ti do­dat­ni upit­nik, no to će se, ka­žu, odra­zi­ti na du­lji­nu pos­tup­ka. Kri­ti­ke no­ve pro­ce­du­re usre­do­to­ču­ju se na du­lje če­ka­nje pro­ved­be pos­tup­ka čak i u slu­ča­ju kad pod­no­si­telj is­pu­ni ri­go­roz­ni­ji upit­nik, ali i na ne­jas­ne kri­te­ri­je o to­me tko spa­da u osjet­lji­ve sku­pi­ne tra­ži­te­lja vi­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.