Bo­ris Jo­kić: Mu­dri po­li­ti­ča­ri ne ig­no­ri­ra­ju zah­tje­ve gra­đa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net La­na Ko­va­če­vić ZA­GREB

Ško­la je lo­ša i re­for­ma je po­treb­na. No pri­je sve­ga je po­treb­no osi­gu­ra­ti no­vac za ško­le, uči­te­lje ko­ji ima­ju is­pod­pro­sječ­ne pla­će, a od ko­jih se oče­ku­je da vi­ken­dom idu na usa­vr­ša­va­nja. Ško­le ne­ma­ju fo­to­ko­pir­ke, pa­met­ne plo­če... Li­je­po je bi­lo vi­dje­ti to­li­ki broj lju­di slož­nih u važ­noj po­ru­ci za Hr­vat­sku – da su od­goj, obra­zo­va­nje i zna­nost os­nov­na po­lu­ga na­pret­ka Bo­ris Jo­kić, biv­ši vo­di­telj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, za­jed­no s tri­de­set ti­su­ća gra­đa­na, ko­li­ko ih je pro­s­vje­do­va­lo 1. lip­nja u vi­še hr­vat­skih gra­do­va, pri­klju­čio se pro­s­vjed­noj po­vor­ci ko­ja je no­si­la jas­nu po­ru­ku – “Hr­vat­ska mo­že i mo­ra bo­lje”. Pri­klju­čiv­ši se po­vor­ci od glav­nog za­gre­bač­kog tr­ga do Tr­ga kra­lja To­mis­la­va, još je jed­nom že­lio upo­zo­ri­ti na ne­tran­s­pa­rent­nost u iz­bo­ru onih ko­ji bi tre­ba­li nas­ta­vi­ti s ra­dom na obra­zo­va­nju. Na pro­s­vje­du ni­je os­tao ne­pri­mi­je­ćen – pri­la­zi­li su mu stu­den­ti, uče­ni­ci, ro­di­te­lji i pro­fe­so­ri. Ja­san je Jo­kić – ni­je on kao vo­di­telj bi­tan, bi­tan je tran­s­pa­ren­tan nas­ta­vak ra­da na re­for­mi. – Tež­nja re­for­mi ko­ja je ute­me­lje­na na znans­tve­nom i pe­da­go­škom plu­ra­liz­mu je­di­ni je pra­vi smjer – ka­že. Kak­vi su nje­go­vi doj­mo­vi s pro­s­vjed­ne šet­nje, dru­ge tak­ve za obra­zo­va­nje, o to­me smo ju­čer raz­go­va­ra­li s njim.

Dva­de­set ti­su­ća lju­di po­nov­no je iz­aš­lo na uli­ce, i to sa­mo u Za­gre­bu. U ci­je­loj Hr­vat­skoj njih tri­de­set ti­su­ća. Je li to za vas oče­ki­va­no ili vas je oda­ziv ipak iz­ne­na­dio?

Li­je­po je bi­lo vi­dje­ti to­li­ki broj lju­di svih do­bi, od onih naj­ma­njih do pra­ba­ka i pra­dje­do­va, slož­nih u jed­noj važ­noj po­ru­ci za Hr­vat­sku – da su od­goj, obra­zo­va­nje i zna­nost os­nov­na po­lu­ga ra­zvo­ja i na­pret­ka. Da nas je bi­lo sto­ti­ne pu­ta ma­nje, po­ru­ka bi bi­la jed­na­ko važ­na i vri­jed­na pro­s­vje­da.

Pro­s­vjed­ne po­ru­ke bi­le su jas­ne. Os­tav­ke i po­nav­lja­nje na­tje­ča­ja za iz­bor no­vih čla­no­va eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne. Smi­ju li po­li­ti­ča­ri ig­no­ri­ra­ti tak­ve zah­tje­ve?

Mu­dri po­li­ti­ča­ri ne ig­no­ri­ra­ju ovak­ve zah­tje­ve, a po­li­ti­ča­ri s dr­žav­nič­kom per­s­pek­ti­vom tak­ve bio zah­tje­ve obje­ruč­ke pri­hva­ti­li.

U toj pro­s­vjed­noj po­vor­ci bi­li ste pra­va zvi­jez­da. Lju­di su u re­du če­ka­li i mo­li­li vas za fo­to­gra­fi­ju, že­lje­li se upoz­na­ti s va­ma, raz­mi­je­ni­ti miš­lje­nja. Ka­ko na to gle­da­te?

U svim ak­tiv­nos­ti­ma re­for­me ni­sam ja bi­tan. Važ­ne su po­ru­ke i pro­ce­si – de­mo­kra­tič­ni, tran­s­pa­rent­ni i jav­ni. Oni ko­ji­ma se kao druš­tvo mo­že­mo po­no­si­ti. Sva­ka je oso­ba ko­ja je bi­la na tom sku­pu ka­ko bi po­dr­ža­la re­zul­ta­te ra­da vi­še od 500 uči­te­lja, od­go­ji­te­lja, struč­nih su­rad­ni­ka, rav­na­te­lja i znans­tve­ni­ka jed­na­ko važ­na.

Gra­đa­ni su ju­čer po­ru­či­li da su ih od­go­vor­ni iz­ne­vje­ri­li, a da je ko­lo­dvor kao zad­nja sta­ni­ca pro­s­vjed­ne šet­nje na­mjer­no iz­a­bran, kao pod­sjet­nik na ma­sov­ne od­la­ske mla­dih iz­van Hr­vat­ske. Ka­žu – vlak re­for­me već je pro­šao. Je li do­is­ta to­me ta­ko?

Is­kre­no vje­ru­jem da ni­je. Uvje­rio sam se u ra­du na re­for­mi i sam ko­li­ko kao druš­tvo mo­že­mo i ka­kav se po­ten­ci­jal na­la­zi u vr­ti­ći­ma, ško­la­ma i fa­kul­te­ti­ma. Ako bu­de mu­dros­ti, strp­lje­nja i zr­no

us­pje­ti.• slo­ge, kao druš­tvo će­mo

VAŽ­NA TRAN­S­PA­RENT­NOST U svim ak­tiv­nos­ti­ma re­for­me ni­sam ja bi­tan. Važ­ne su po­ru­ke i pro­ce­si – de­mo­kra­tič­ni, tran­s­pa­rent­ni i jav­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.