VLAST TRE­BA PO­NU­DI­TI KOMPROMIS

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

In­ter­pre­ti­ra­nje pri­je­po­ra u re­for­mi obra­zo­va­nja kao ide­olo­ških su­ko­ba zlo­na­mjer­no je sim­pli­fi­ci­ra­nje jed­nog od go­ru­ćih pro­ble­ma hr­vat­skog druš­tva. Ra­di se za­pra­vo o su­da­ru dva­ju opreč­nih svje­to­va od ko­jih je­dan ne ra­zu­mi­je dru­gog, dok se dru­gi bo­ji pr­vo­ga. Pa­ra­le­la sa su­sre­tom iz­van­ze­malj­ske ci­vi­li­za­ci­je mo­žda je pre­tje­ra­na, ali či­nje­ni­ca je da u na­šem slu­ča­ju ne­ma su­gla­sja ni oko pro­za­ič­nih stva­ri po­put to­ga ka­že li se ku­ri­kul ili ku­ri­ku­lum, a ka­mo­li oko su­štin­ski bit­nog sa­dr­ža­ja, vi­zi­je i ci­lje­va re­for­me. Bit pro­ble­ma ko­ji se pred­stav­lja po­li­tič­kim i svje­to­na­zor­skim, a za­pra­vo je du­bo­ko eg­zis­ten­ci­jal­ni, strah je od pro­mje­na. O. K., mo­žda to i jest škol­ska de­fi­ni­ci­ja raz­li­ke iz­me­đu kon­zer­va­ti­viz­ma i li­be­ra­liz­ma. Me­đu­tim, pro­mje­ne ko­je je za­cr­tao biv­ši eks­pert­ni tim na če­lu s Bo­ri­som Jo­ki­ćem po­dra­zu­mi­je­va­ju pot­pu­no no­vi “mind set” u gla­va­ma onih ko­ji su stva­ra­li ta­kav sus­tav obra­zo­va­nja ka­kav da­nas ima­mo. U ko­nač­ni­ci i onih ko­ji su u nje­mu gra­di­li vlas­ti­ti in­te­lek­tu­al­ni i du­hov­ni in­te­gri­tet te se in­fil­tri­ra­li u ins­ti­tu­ci­je obra­zo­va­nja i zna­nos­ti za­uzev­ši po­zi­ci­je s ko­jih ni pod ko­ju ci­je­nu ne že­le od­stu­pi­ti. Mis­lav Ši­ma­to­vić Od­go­vor na pi­ta­nje za­što je Jo­ki­će­va re­for­ma na­iš­la na to­li­ki ot­por, is­ti je kao i na pi­ta­nje za­što HAZU upor­no u svo­je re­do­ve od­bi­ja pri­mi­ti svjet­ski gla­so­vi­te znans­tve­ni­ke mla­đe ge­ne­ra­ci­je po­put Ivi­ce Đi­ki­ća i Ne­na­da Ba­na. Sto­ga je evi­dent­no da se taj jaz pre­mos­ti­ti mo­že sa­mo po­li­tič­kom od­lu­kom. Za­da­tak je onih ko­ji ob­na­ša­ju vlast da na­đu kompromis u sas­ta­vu ti­ma ko­ji bi tre­bao osmis­li­ti i vo­di­ti ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu. Da­nas os­po­ra­va­ni, a svo­je­dob­no ne­pri­kos­no­ve­ni po­li­tič­ki li­der Ivo Sa­na­der, dao je vo­đe­nje Na­ci­onal­nog od­bo­ra za pra­će­nje pre­go­vo­ra s EU svom naj­lju­ćem po­li­tič­kom opo­nen­tu Ivi­ci Ra­ča­nu. Oko ula­ska u EU pos­to­jao je na­ci­onal­ni kon­sen­zus. Po­bolj­ša­nje obra­zov­nog sus­ta­va na­ci­onal­ni je pri­ori­tet oko ko­jeg na­čel­no pos­to­ji kon­sen­zus. Ak­tu­al­ni pri­je­po­ri lak­še bi se pre­mos­ti­li ka­da bi Plen­ko­vić, po uzo­ru na svog pret­hod­ni­ka, jed­nu od ključ­nih ulo­ga u tom pro­ce­su pre­pus­tio opor­bi.

Pri­je­po­ri oko obra­zov­ne re­for­me lak­še bi se pre­mos­ti­li ka­da bi Plen­ko­vić jed­nu od ključ­nih ulo­ga u tom pro­ce­su pre­pus­tio opor­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.