Ci­je­li svi­jet pro­tiv Trum­pa – sve nas vo­di pre­ma ka­tas­tro­fi

Ki­ni će do­zvo­li­ti otva­ra­nje sto­ti­ne no­vih rud­ni­ka ug­lje­na, In­di­ja će udvos­tru­či­ti pro­izvod­nju ug­lje­na, a mi bi tre­ba­li na­pus­ti­ti ug­ljen. To je ne­po­šte­no, ka­že Trump

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tomislav Kras­nec BRUXELLES

Trum­po­va od­lu­ka ne mo­že i ne­će za­us­ta­vi­ti one me­đu na­ma ko­ji mis­li­mo da nam je duž­nost ču­va­ti pla­net. AN­GE­LA MER­KEL nje­mač­ka kan­ce­lar­ka SAD, ne­moj­te bi­ti u za­blu­di gle­de kli­me; ne­ma pla­na B jer ne­ma pla­ne­ta B. Uči­ni­mo naš pla­net po­nov­no ve­li­kim! EMMANUEL MA­CRON fran­cu­ski pred­sjed­nik Šo­ki­ran sam Trum­po­vom od­lu­kom da od­ba­ci spo­ra­zum. Kli­mat­ske pro­mje­ne su stvar­ne i opas­ne. VIKTOR ORBAN ma­đar­ski pre­mi­jer Iako je ame­rič­ka od­lu­ka obes­hra­bru­ju­ća, mi smo in­s­pi­ri­ra­ni tran­zi­ci­jom pre­ma čis­tim, ras­tu­ćim gos­po­dar­stvi­ma. JUSTIN TRUDEAU ka­nad­ski pre­mi­jer Bez su­dje­lo­va­nja SAD-a Pa­ri­ški spo­ra­zum ne­će funk­ci­oni­ra­ti jer je SAD je­dan od naj­ve­ćih za­ga­đi­va­ča na svi­je­tu AN­DREJ BJELOUSOV sa­vjet­nik ru­skog pred­sjed­ni­ka

Dan na­kon obja­ve ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka o pov­la­če­nju iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o za­šti­ti kli­me ne­ma po­zi­tiv­nih re­ak­ci­ja na nje­gov po­tez Prak­tič­ki jed­no­glas­nom osu­dom, uglav­nom pra­će­nom po­ru­ka­ma da će sve dru­ge zem­lje nas­ta­vi­ti po­što­va­ti Pa­ri­ški spo­ra­zum, svi­jet je ju­čer re­agi­rao na prek­si­noć­nju obja­vu ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da pov­la­či SAD iz tog glo­bal­nog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma, ko­ji se tru­dio opi­sa­ti kao bje­lo­s­vjet­sku za­vje­ru pro­tiv Ame­ri­ke. Naj­bli­ži ame­rič­ki part­ne­ri unu­tar gru­pe naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja G7 pre­dvo­di­li su tu jav­nu osu­du kon­tro­verz­nog Trum­po­va po­te­za pa su ta­ko Nje­mač­ka, Fran­cu­ska i Ita­li­ja u za­jed­nič­koj iz­ja­vi po­ru­či­le da ne mo­že bi­ti ni­kak­vih no­vih pre­go­vo­ra kao što se Trump na­da. Ame­rič­ki je pred­sjed­nik naj­a­vio da će na­kon pov­la­če­nja SAD-a iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma ili po­no­vo is­pre­go­va­ra­ti pris­tu­pa­nje tom spo­ra­zu­mu pod po­volj­ni­jim uvje­ti­ma, ili sklo­pi­ti pot­pu­no no­vi kli­mat­ski spo­ra­zum ko­ji bo­lje šti­ti ame­rič­ke in­te­re­se.

Za­mah je ne­po­vra­tan

– Dr­ži­mo da je za­mah, ko­ji je nas­tao u Pa­ri­zu u pro­sin­cu 2015., ne­po­vra­tan i čvr­sto vje­ru­je­mo da se Pa­ri­ški spo­ra­zum ne mo­že po­no­vo is­pre­go­va­ra­ti jer to je vi­tal­ni ins­tru­ment za naš pla­net, druš­tva i gos­po­dar­stva – po­ru­či­li su nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel, fran­cu­ski pred­sjed­nik Emmanuel Ma­cron i ta­li­jan­ski pre­mi­jer Pa­olo Gen­ti­lo­ni u za­jed­nič­koj iz­ja­vi. Dio nje­mač­kih i europ­skih re­ak­ci­ja odra­ža­va i nas­lov­ni­ca ta­blo­ida Ber­li­ner Ku­ri­er s nas­lo­vom “Zem­lja Trum­pu: Fuck you!”, a i svje­tlos­ni nat­pis ko­jim je ze­le­na or­ga­ni­za­ci­ja Gre­en­pe­ace oba­sja­la pro­če­lje ame­rič­kog ve­le­pos­lans­tva u Ber­li­nu: “#To­talLo­ser, so sad!” ili, u pri­je­vo­du, po­ru­ka Trum­pu da je “to­tal­ni gu­bit­nik, ta­ko ža­los­no”. Iz Va­ti­ka­na su pri­op­ći­li ka­ko ame­rič­ko pov­la­če­nje iz glo­bal­nog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma do­živ­lja­va­ju kao “ka­tas­tro­fu za sve nas” i “ogro­man ša­mar u li­ce” pa­pi Fra­nji, ko­ji je pri­je sa­mo ne­ko­li­ko da­na ugos­tio Trum­pa u Va­ti­ka­nu i da­ro­vao mu pri­mje­rak svo­je en­cik­li­ke o kli­mat­skim pro­mje­na­ma. Pa­pa se na­dao da ti­me mo­že utje­ca­ti na Trum­pa, ali ame­rič­ki pred­sjed­nik dr­žao se sa­vje­ta svog glav­nog stra­te­ga, an­ti­glo­ba­lis­ta i ra­di­kal­nog des­ni­ča­ra Ste­vea Ban­no­na, ko­ji ga je uvje­rio da bi bi­lo kak­va od­lu­ka osim pov­la­če­nja iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma pred­stav­lja­la iz­da­ju bi­ra­ča ko­ji­ma je Trump obe­ća­vao da će mu u svim po­te­zi­ma Ame­ri­ka bi­ti na pr­vom mjes­tu (“Ame­ri­ca first”). I mno­gi li­de­ri ame­rič­kog pos­lov­nog svi­je­ta kri­ti­zi­ra­li su Trum­pa, a Elon Musk iz kom­pa­ni­je Tes­la i Bob Iger iz kom­pa­ni­je Walt Dis­ney pod­ni­je­li su, u znak pro­tes­ta, os­tav­ke na člans­tvo u sa­vje­to­dav­nim vi­je­ći­ma Bi­je­le ku­će. – Kli­mat­ske pro­mje­ne su stvar­ne. Ra­zo­ča­ran sam. In­dus­tri­ja sa­da mo­ra bi­ti pre­dvod­nik, ne os­la­nja­ju­ći se na vla­du – ko­men­ti­rao je Jeff Im­melt, glav­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Ge­ne­ral Elec­tric. Ja­pan­ski mi­nis­tar za za­šti­tu oko­li­ša Ko­ic­hi Ya­ma­mo­to tvr­di ka­ko je Trump “od­lu­čio okre­nu­ti le­đa te­ško iz­bo­re­noj mu­dros­ti čo­vje­čans­tva”. Pa­ri­ški spo­ra­zum pr­vi je kli­mat­ski spo­ra­zum ko­je­mu su pris­tu­pi­le sve dr­ža­ve svi­je­ta. Do­du­še, Ni­ka­ra­gva i Si­ri­ja ni­su bi­le pot­pis­ni­ce spo­ra­zu­ma. Trump je sa­da odveo Ame­ri­ku u to druš­tvo, što je biv­šeg dr­žav­nog taj­ni­ka Joh­na Ker­ryja nag­na­lo da se za­pi­ta: “Jed­na od te dvi­je ze- mlje sma­tra­la je da spo­ra­zum ne ide do­volj­no da­le­ko, dru­ga pro­la­zi kroz kr­va­vi gra­đan­ski ra­ta, a ko­ji je naš iz­go­vor”? Trum­pov iz­go­vor je, za­is­ta, ta­kav da zvu­či kao bje­lo­s­vjet­ska za­vje­ra pro­tiv naj­moć­ni­je svjet­ske si­le. Či­tav svi­jet se, po nje­mu, uro­tio pro­tiv Ame­ri­ka­na­ca, a svog pret­hod­ni­ka Ba­rac­ka Oba­mu i nje­go­vu ad­mi­nis­tra­ci­ju, ko­ja je spo­ra­zum po­dr­ža­la, Trump opi­su­je prak­tič­ki kao do­ma­će iz­daj­ni­ke, unu­tar­nje ne­pri­ja­te­lje. – Taj je spo­ra­zum ma­nje o kli­mi, a vi­še o to­me ka­ko da dru­ge zem­lje stek­nu fi­nan­cij­sku ko­rist na­uš­trb SAD-a. Ra­di se o ma­sov­noj re­dis­tri­bu­ci­ji ame­rič­kog bo­gat­stva dru­gim zem­lja­ma – re­kao je Trump u obra­ća­nju iz ru­žič­nja­ka Bi­je­le ku­će. Spo­me­nuo je i “stra­ne lo­bis­te” ko­ji že­le nje­go­vu “ve­li­čans­tve­nu zem­lju” sta­vi­ti u oko­ve ovog spo­ra­zu­ma ka­ko bi “stvo­ri­li eko­nom­sku ko­rist za svo­je zem­lje, na ra­čun SAD-a”. Us­t­vr­dio je da ovim pov­la­če­njem vra­ća Ame­ri­ci su­ve­re­ni­tet ko­ji je po­la­ko gu­bi­la ovim i slič­nim, tr­go­vin­skim, spo­ra­zu­mi­ma.

Ne že­li pla­ća­ti za dru­ge

Eu­rop­ska uni­ja od­mah se okre­nu­la Ki­ni u po­tra­zi za glo­bal­nim part­ne­rom s ko­jim će nas­ta­vi­ti pro­vo­di­ti Pa­ri­ški spo­ra­zum i po­ma­ga­ti zem­lja­ma u ra­zvo­ju da ga i one pro­vo­de. Po­moć zem­lja­ma u ra­zvo­ju, ina­če, va­žan je dio pa­ke­ta obve­za ko­je su pre­uze­le ra­zvi­je­ne zem­lje i va­žan raz­log na te­me­lju ko­jeg je Trump za­klju­čio da bi, pre­ma Pa­ri­škom spo­ra­zu­mu, ame­rič­ki po­rez­ni obvez­ni­ci su­bven­ci­oni­ra­li ener­get­ske po­tre­be dru­gih ze­ma­lja. – Ki­ni će bi­ti do­zvo­lje­no da otvo­ri sto­ti­ne do­dat­nih rud­ni­ka ug­lje­na. In­di­ja će mo­ći udvos­tru­či­ti pro­izvod­nju ug­lje­na do 2020. go­di­ne. A mi bi­smo se tre­ba­li ri­je­ši­ti na­še pro­izvod­nje ug­lje­na. Pa­ri­ški spo­ra­zum vr­lo je ne­po­šten pre­ma SAD-u – re­kao je Trump. os­ta­tak

Iz Ja­pa­na Trum­pu je sti­gla po­ru­ka da je od­lu­čio okre­nu­ti le­đa mu­dros­ti čo­vje­čans­tva Kri­ti­ke na Trum­po­vu od­lu­ku do­la­ze iz Fa­ce­bo­oka, Ap­plea, For­da, Mi­cro­sof­ta...

Naj­žeš­ći kri­ti­ča­ri Trum­pa već pro­gla­ša­va­ju gro­ba­rom pla­ne­te Zem­lje, a po­bor­ni­ci mu čes­ti­ta­ju jer ču­va ame­rič­ka rad­na mjes­ta

Svje­tlos­na po­ru­ka – grad u ko­jem je spo­ra­zum o kli­mi do­go­vo­ren obo­jio je Eif­fe­lov to­ranj u ze­le­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.