‘Ni­ka­da ni­je bi­lo vi­še po­lar­nih med­vje­da – ko­je vraž­je za­top­lje­nje’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Vi­tas, Ma­ri­na Še­rić ZA­GREB

Kre­šo Pan­džić iz DHMZ-a: Ame­rič­ka zna­nost ukup­no obja­vi vi­še ra­do­va na te­mu stak­le­nič­kih pli­no­va ne­go sve dru­ge zem­lje za­jed­no Za­mje­nik rav­na­te­lji­ce Dr­žav­nog hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da (DHMZ) Kre­šo Pan­džić is­ti­če tri ključ­ne toč­ke ve­za­ne uz odus­ta­ja­nje od spo­ra­zu­ma o kli­mi. – Tre­ba zna­ti da Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve ni­ka­da ni­su ni­ti ra­ti­fi­ci­ra­le spo­ra­zum iz Kyo­ta pa ba­rem u tom smis­lu nji­ho­vo odus­ta­ja­nje ne zna­či pu­no. Zna­čaj­ni­je je to da će ga se pres­ta­ti pri­dr­ža­va­ti a ko­li­ko će to utje­ca­ti na glo­bal­nu emi­si­ju stak­le­nič­kih pli­no­va vid­lji­vo je iz po­dat­ka da na Ame­ri­ku ot­pa­da 18 pos­to – ka­že Pan­džić.

Blo­om­berg: Ide­mo da­lje

Kao slje­de­ću bit­nu toč­ku is­ti­če iz­os­ta­ja­nja fi­nan­ci­ra­nja. – Ame­rič­ko pov­la­če­nje zna­či i iz­os­ta­ja­nje nji­ho­vog fi­nan­ci­ra­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je ko­ji oči­to tre­ba­ju za­mi­je­ni­ti one ko­ji za­ga­đu­ju. Na­da­lje, ne­će vi­še bi­ti ni­ti nji­ho­vog su­dje­lo­va­nja u fon­do­vi­ma ko­ji­ma se fi­nan­ci­ra­ju na­po­ri ze­ma­lja u ra­zvo­ju da do­seg­nu ci­lje­ve za­da­ne Pa­ri­škim spo­ra­zu­mom – ka­zao je Pan­džić. Ipak, ni­je sve ta­ko cr­no. – SAD će i da­lje ima­ti vo­de­ću ulo­gu u is­tra­ži­va­nju na­či­na sma­nje­nja ko­li­či­ne stak­le­nič­kih pli­no­va. Nji­ho­va zna­nost ukup­no obja­vi vi­še ra­do­va na tu te­mu ne­go sve dru­ge zem­lje za­jed­no, ta­ko da ne­ma bo­jaz­ni da se u Ame­ri­ci ne­će i da­lje ra­di­ti na is­toj stva­ri na ko­joj in­zis­ti­ra i Pa­ri­ški spo­ra­zum – za­klju­ču­je Pan­džić. Gu­ver­ne­ri ame­rič­kih sa­vez­nih dr­ža­va i gra­do­na­čel­ni­ci vr­lo su br­zo re­agi­ra­li na­kon od­lu­ke pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da Ame­ri­ku iz­vu­če iz Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma te ka­za­li ka­ko će za­jed­nič­ki po­ka­za­ti me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci da su SAD pri­vr­že­ne sma­nji­va­nju štet­nih pli­no­va. Ka­li­for­ni­ja po­ku­ša­va do­bi­ti 100 pos­to stru­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, a Ore­gon ra­di na mje­ra­ma ko­ji­ma bi na­pla­ći­vao ug­ljik. “Pos­to­ji put ko­jim bi Ame­ri­ke, re­agi­ra­ju­ći na su­lu­du od­lu­ku pred­sjed­ni­ka Trum­pa, mo­gao po­du­ze­ti po­treb­ne ko­ra­ke”, re­kao je gu­ver­ner Ka­li­for­mi­je Jer­ry Brown. Trum­po­vo pov­la­če­nje iz kli­mat­skog spo­ra­zum ra­zo­ča­ra­lo je i mno­ge ame­rič­ke kom­pa­ni­je, bez ob­zi­ra na iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka da će pov­la­če­nje spri­je­či­ti eko­nom­sku kri­zu i za­šti­ti­ti rad­na mjes­ta. Kri­ti­ke do­la­ze iz Fa­ce­bo­oka, Ap­plea, For­da, Mi­cro­sof­ta...

Zi­ma mu i u sr­p­nju

Ame­rič­ki mi­li­jar­der Mic­ha­el Blo­om­berg obe­ćao je na­kon Trum­po­ve od­lu­ke 15 mi­li­ju­na do­la­ra za pot­po­ru pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na. “Ame­ri­kan­ci se ne pov­la­če iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mi. Baš su­prot­no, ide­mo da­lje” ka­zao je Blo­om­berg.. Trump se već du­lje vri­je­me ba­vi kli­mat­skim pro­mje­na­ma, svo­jim za­bav­nim ko­men­ta­ri­ma na Twit­te­ru. “Po­pu­la­ci­ja po­lar­nih med­vje­da ni­ka­da ni­je bi­la vea. Gdje je to vraž­je glo­bal­no za­top­lje­nje?”, za­pi­tao se Trump u tvi­tu 29. lis­to­pa­da 2014. “Kraj je sr­p­nja i baš je hlad­no u New Yor­ku. Gdje je do­vra­ga to glo­bal­no za­top­lje­nje? Sa­da ga baš tre­ba­mo”, na­pi­sao je Trump na Twit­te­ru 28. sr­p­nja 2014.

Tam­no cr­ve­na bo­ja po­ka­zu­je po­dru­čja gdje naj­vi­še ras­te tem­pe­ra­tu­ea

Biv­ši gra­do­na­čel­nik New Yor­ka Mic­ha­el Blo­om­berg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.