Naj­za­nim­lji­vi­ji do­ku­men­ti iz so­ci­ja­liz­ma ni­su pre­da­ni

Na sna­zi je za­kon ko­ji je ski­nuo taj­nost s pa­pi­ra biv­še dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iva Bo­ban Va­le­čić Od­vjet­nik obi­te­lji Đu­re­ko­vić Si­ni­ša Pav­lo­vić ka­že ka­ko ar­hi­vi Sa­bo­ra ni­su pro­blem te ka­ko manj­ka­ju do­ku­men­ti ko­je je od­nio SDP Stu­pa­njem na sna­gu iz­mi­je­nje­nog Za­ko­na o ar­hiv­skom gra­di­vu nes­ta­le su sve pre­pre­ke za pre­da­va­nje pre­os­ta­le ar­hiv­ske gra­đe Sa­bo­ra Hr­vat­skom dr­žav­nom ar­hi­vu, što Ar­hiv tra­ži od 2014., no u Sa­bo­ru još uvi­jek ni­je mo­gu­će doz­na­ti ka­da će se to do­is­ta i do­go­di­ti.

Ar­hi­vi su dos­tup­ni

Iz sa­bor­ske služ­be za od­no­se s jav­noš­ću po­t­vr­di­li su nam ka­ko je gra­đa iz raz­dob­lja SR Hr­vat­ske pe­ri­odič­no pro­s­lje­đi­va­na Ar­hi­vu, a pre­os­ta­li su do­ku­men­ti iz po­s­ljed­nja dva sa­zi­va iz vre­me­na SR Hr­vat­ske, od 1982. do 1986. te od 1986. do 1990., u ci­je­los­ti sre­đe­ni i sprem­ni za pre­da­ju. Ini­ci­ja­ti­vu za pre­da­ju po­kre­nuo je Hr­vat­ski dr­žav­ni ar­hiv, na što je Sa­bor is­ka­zao svo­ju su­glas­nost, no dio gra­đe bio je za­šti­ćen odre­đe­nim stup­njem taj­nos­ti, ka­žu u Sa­bo­ru. Za­to su za­mo­li­li da im se da vri­je­me ka­ko bi sa­gle­da­li za­kon­ske mo­guć­nos­ti i ogra­ni­če­nja, a po­s­ljed­nji raz­go­vo­ri s Ar­hi­vom vo­đe­ni su po­čet­kom ove go­di­ne. – Kroz raz­ne ins­tan­ci­je Sa­bo­ra to se pi­ta­nje raz­ma­tra­lo i u mje­se­ci­ma na­kon to­ga – ka­žu u Sa­bo­ru, a iako na­po­mi­nju da je no­vi za­kon uveo “odre­đe­ne flek­si­bil­nos­ti” u od­no­su na kla­si­fi­ci­ra­ne do­ku­men­te, ka­da će do­is­ta pre­da­ti gra­đu, ne ot­kri­va­ju. Sa­bor­ska se ar­hiv­ska gra­đa u dr­žav­ni ar­hiv pe­ri­odič­no pre­da­va­la od 1965., a zad­njom pri­mo­pre­da­jom 2010. obu­hva­će­ni su do­ku­men­ti do 1982. Upu­će­ni ka­žu ka­ko po­s­ljed­nji so­ci­ja­lis­tič­ki sa­zi­vi ne bi smje­li pred­stav­lja­ti pro­blem, ali da je ne­što kom­pli­ci­ra­ni­ja si­tu­aci­ja s do­ku­men­ti­ma nas­ta­lim u krat­kom, ali za­nim­lji­vom pe­ri­odu od kons­ti­tu­ira­nja pr­vog vi­šes­tra­nač­kog sa­bo­ra u svib­nju 1990. do do­no­še­nja bo­žić­nog Us­ta­va u pro­sin­cu is­te go­di­ne. Ve­li­ko is­kus­tvo s par­tij­skim i ar­hi­vi­ma biv­še dr­ža­ve ima od­vjet­nik obi­te­lji ubi­je­nog hr­vat­skog emi­gran­ta Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća Si­ni­ša Pav­lo­vić, ko­ji tu­ma­či ka­ko gra­đa pos­ta­je ar­hiv­ska tek kad uđe u sus­tav dr­žav­nog ar­hi­va, ali ka­ko no­vi za­kon u pot­pu­nos­ti omo­gu­ću­je uvid jav­nos­ti u sa­bor­ske ar­hi­ve, bez ob­zi­ra na oz­na­ke taj­nos­ti na po­je­di­nim do­ku­men­ti­ma i či­nje­ni­cu da do­ku­men­ti fi­zič­ki ni­su u Ar­hi­vu.

Ne­dos­ta­je dio do­ku­men­ta­ci­je

– Sa­bor­ski ar­hiv je naj­ma­nji pro­blem, jer sa­dr­ži sre­đe­nu i po­pi­sa­nu do­ku­men­ta­ci­ju do ko­je je mo­gu­će do­ći bez ikak­vih po­te­ško­ća. Pro­blem su ar­hi­vi ko­ji su pri­pa­li SDP-u, a ko­ji­ma ne­dos­ta­je do­bar dio do­ku­men­ta­ci­je – ka­že Pav­lo­vić. Pre­pri­ča­va ka­ko u vri­je­me dok je Sa­bo­rom pred­sje­dao SDP-ov Jo­sip Le­ko tra­žio ne­ke do­ku­men­te nas­ta­le u Sa­bo­ru te da je na­išao na izu­zet­no ko­rek­tan i pris­to­jan od­nos. – Tra­ži­li smo odre­đe­ne do­ku­men­te i to nam je omo­gu­će­no, a taj­nost ni u jed­nom ča­su ni­je bi­la pro­blem. Do­ku­men­ti ko­je smo tra­ži­li dek­la­si­fi­ci­ra­ni su u ro­ku od dva da­na od pre­da­je zah­tje­va. Pro­blem su do­ku­men­ti biv­šeg Sa­ve­za ko­mu­nis­ta ko­ji su pri­pa­li SDP-u, a za dio te do­ku­men­ta­ci­je ni­je poz­na­to gdje se na­la­zi. Ne­dos­ta­je i gra­di­vo biv­šeg Ko­me­sa­ri­ja­ta za na­rod­nu obra­nu, ko­ji je imao go­le­me ov­las­ti, me­đu os­ta­lim je odu­zeo i oruž­je Te­ri­to­ri­jal­noj obra­ni. SDP je te do­ku­men­te mo­rao pre­da­ti po za­ko­nu iz 1997., tvr­de da su ih re­da­li, ali Ar­hiv tvr­di da ih ni­je do­bio – ka­že Pav­lo­vić.

Dr­žav­ni ar­hiv tra­žio je pre­da­ju do­ku­me­na­ta još 2014., no Sa­bor je tra­žio do­dat­no vri­je­me

Po­s­ljed­nji pred­sjed­nik Sa­bo­ra SR Hr­vat­ske – An­đel­ko Ru­njić

Do­ku­men­ti iz Sa­bo­ra tre­ba­ju bi­ti pre­da­ni u Dr­žav­ni ar­hiv

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.