‘Vla­da for­mal­no ni­je pre­ki­nu­la ar­bi­tra­žu’

U vr­hu vlas­ti sma­tra­ju da još ima vre­me­na za ko­ra­ke u pos­tup­ku pred UN-om

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Gr­bin tvr­di da po­s­ljed­nje dvi­je vla­de ni­su po­du­ze­le sve ka­ko bi ar­bi­traž­ni spo­ra­zum sa Slo­ve­ni­jom i for­mal­no sta­vi­le iz­van sna­ge iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net Vla­da ni­je po­što­va­la za­klju­čak ko­jim ju je Sa­bor u sr­p­nju 2015. jed­no­glas­no obve­zao da pro­ve­de pos­tu­pak pres­tan­ka Ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma sa Slo­ve­ni­jom i ti­me je Hr­vat­sku do­ve­la u iz­ra­zi­to loš po­lo­žaj. Tvr­de to SDP-ovi zas­tup­ni­ci ko­ji su za­tra­ži­li i od Vla­de do­bi­li oči­to­va­nje o rad­nja­ma po­du­ze­tim na­kon što se Hr­vat­ska po­vuk­la iz te­ško kom­pro­mi­ti­ra­nog ar­bi­traž­nog pos­tup­ka. Pos­tu­pak ra­ski­da me­đu­na­rod­nog spo­ra­zu­ma opi­san je Beč­kom ko­nven­ci­jom o pra­vi­ma me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra, a pr­vi ko­rak je sla­nje no­ti­fi­ka­ci­je o sus­pen­zi­ji spo­ra­zu­ma. Taj je ko­rak od­mah na­kon do­no­še­nja sa­bor­skog za­ključ­ka po­du­ze­la Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, na­kon če­ga je us­li­je­dio tro­mje­seč­ni pe­ri­od za od­go­vor Slo­ve­ni­je. Slo­ven­ci su pri­go­vo­ri­li u ro­ku, 5. ko­lo­vo­za 2015.,a po Beč­koj ko­nven­ci­ji us­li­je­dio je rok od go­di­ne da­na da ne­ka od stra­na po­kre­ne pos­tu­pak mi­re­nja pred glav­nim taj­ni­kom UN-a. Mi­re­nje do da­nas ni­je za­tra­ži­la ni jed­na stra­na, a Vla­da u od­go­vo­ru SDP-ovim zas­tup­ni­ci­ma na­po­mi­nje ka­ko taj pos­tu­pak iona­ko ne za­vr­ša­va obve­zu­ju­ćom od­lu­kom, ne­go tek pre­po­ru­ka­ma stran­ka­ma. – Mo­guć­nost ko­ri­šte­nja ovog me­ha­niz­ma ni­je vre­men­ski ogra­ni­če­na i hr­vat­ska ga stra­na (za sa­da) ni­je po­kre­nu­la – ka­že Vla­da. SDP-ov Pe­đa Gr­bin sma­tra, me­đu­tim, da je ri­ječ o lo­šoj pro­cje­ni te upo­zo­ra­va da će za po­kre­ta­nje pos­tup­ka mi­re­nja bi­ti pre­kas­no ako ar­bi­traž­na ko­mi­si­ja u me­đu­vre­me­nu do­ne­se od­lu­ku o gra­ni­ca­ma. Iako je Hr­vat­ska jas­no ka­za­la ka­ko tu od­lu­ku ne­će priz­na­ti, Gr­bin je uvje­ren da će­mo u svo­je sta­vo­ve te­ško uvje­ri­ti me­đu­na­rod­nu jav­nost, s ob­zi­rom na to da ni­smo po­du­ze­li sve ko­ra­ke ka­ko bi ar­bi­traž­ni spo­ra­zum i for­mal­no pres­tao. – Ko­me će­mo u svi­je­tu mo­ći re­ći da ne po­štu­je­mo tak­vu od­lu­ku i da je ne tre­ba pro­vo­di­ti, ka­da ni­smo po­du­ze­li pro­pi­sa­ne rad­nje da spri­je­či­mo nje­zi­no do­no­še­nje i pre­ki­ne­mo spo­ra­zum? Op­tu­žit će nas se da smo če­ka­li dok vi­di­mo od­lu­ku pa da on­da po­kre­ne­mo mi­re­nje, ako ona ne bu­de iš­la u na­šu ko­rist – tu­ma­či Gr­bin te do­da­je ka­ko je od­go­vor­nost za to na mi­nis­tri­ma vanj­skih pos­lo­va Mi­ri Ko­va­ču i Da­vor Ivi Sti­eru te pre­mi­je­ri­ma Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću i An­dre­ju Plen­ko­vi­ću.

Pe­đa Gr­bin ka­že da je ri­ječ o lo­šoj pro­cje­ni po­s­ljed­nje dvi­je vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.