USKOK tra­ži blo­ka­du Pri­pu­zo­ve imo­vi­ne, a sud od­bio jam­če­vi­nu

Pri­puz će iz bol­ni­ce iz­a­ći će tek ka­da dok­to­ri da­ju odo­bre­nje. Ali on­da ide ili u BOLS ili u Re­me­ti­nec

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net

An­to No­bi­lo ka­zao je da je u od­no­su na Pe­tra Pri­pu­za pred­lo­že­no 37 svje­do­ka, a ukup­no njih 130, te da će pos­tu­pak tra­ja­ti go­di­na­ma El­vis Spre­čić Ka­da je Pe­tar Pri­puz pri­je dvi­je go­di­ne u sklo­pu ak­ci­je Agram naj­pri­je pri­ve­den, a po­tom i pri­tvo­ren zbog sum­nje da je Mi­la­na Ban­di­ća i ta­daš­njeg še­fa Hol­din­ga Slo­bo­da­na Lju­bi­či­ća po­ti­cao da nje­go­voj tvrt­ki za zbri­nja­va­nje ot­pa­da na­mje­šta­ju mi­li­jun­ske pos­lo­ve na šte­tu Gra­da, na slo­bo­du je iz­a­šao re­la­tiv­no br­zo. U Re­me­tin­cu je iza re­še­ta­ka pro­veo tek de­se­tak da­na, a na iz­la­sku je krat­ko po­ru­čio ka­ko “sve ruž­no po­ti­sku­je”, na­kon če­ga se go­to­vo pot­pu­no po­vu­kao iz jav­nog ži­vo­ta.

I da­lje ne­ma­ju poj­ma gdje je

Me­dij­sku po­zor­ni­cu us­pješ­no je iz­bje­ga­vao sve do ove sri­je­de ka­da je uhi­ćen u bol­ni­ci Sve­ti Duh zbog sum­nje da je or­ga­ni­zi­rao zlo­či­nač­ko udru­že­nje u ko­jem je uz nje­ga bi­lo još dva­na­est lju­di ko­ji su, ka­ko se sum­nji­če, iz C.I.O.S.-a u zad­njih pet i pol go­di­na iz­vuk­li 98 mi­li­ju­na ku­na “ke­ša” te uta­ji­li 22 mi­li­ju­na ku­na po­re­za. Iako Pri­pu­zov zad­nji bo­ra­vak u pri­tvo­ru ni­je bio to­li­ko dug, i to po­naj­pri­je za­to što je ta­da su­dac is­tra­ge pri­hva­tio da se suv­las­nik C.I.O.S.-a pus­ti uz jam­če­vi­nu te­šku 7,75 mi­li­ju­na ku­na, ovo­ga pu­ta stva­ri za Pri­pu­za ne­će bi­ti ta­ko jed­nos­tav­ne. Na­ime, u če­t­vr­tak ne­što pri­je 23 sa­ta na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu nje­mu, nje­go­vu si­nu An­ti te još sed­me­ro osum­nji­če­ni­ka odre­đen je is­traž­ni za­tvor zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja kaz­ne­nog dje­la. Su­dac is­tra­ge sa­da, me­đu­tim, ni­je pri­hva­tio pri­jed­log obra­ne da mu se is­traž­ni za­tvor za­mje­ni jam­če­vi­nom, pa je za­sad ne­iz­gled­no da bi Pri­puz ta­ko sko­ro mo­gao iz­a­ći na slo­bo­du. Na slo­bo­di se još uvi­jek, prem­da je dru­go­osum­nji­če­ni u ci­je­lom slu­ča­ju, na­la­zi An­te Pri­puz, a po­li­ci­ja i USKOK još uvi­jek ne­ma­ju poj­ma gdje se on na­la­zi, baš kao ni nje­go­va od­vjet­ni­ca La­ura Val­ko­vić ko­ju je an­ga­ži­ra­la An­ti­na su­pru­ga. On je u sri­je­du na­ve­čer par­ki­rao auto­mo­bil u pod­zem­noj ga­ra­ži na Čr­no­mer­cu, mo­bi­tel os­ta­vio u nje­mu i nes­tao.

Ne­ke ni­ka­da ni­je ni vi­dio

Iako je od pet­ka i služ­be­no u pri­tvo­ru, Pe­tar Pri­puz još se uvi­jek na­la­zi na Sve­tom Du­hu gdje je za­vr­šio zbog pro­ble­ma sa sr­cem, a ta­mo nje­go­vu so­bu ču­va­ju po­li­caj­ci. Tek na­kon što dok­to­ri da­ju ze­le­no svje­tlo bit će pre­mje­šten u Re­me­ti­nec ili u Bol­ni­cu za oso­be li­še­ne slo­bo­de u za­gre­bač­koj Du­bra­vi. Zbog zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma Pri­pu­za su u če­t­vr­tak is­tra­ži­te­lji is­pi­ti­va­li u nje­go­voj bol­nič­koj so­bi, gdje je na nji­ho­va pi­ta­nja s kra­ćim pa­uza­ma od­go­va­rao go­to­vo tri sa­ta. Iz­me­đu os­ta­log, ka­zao je i ka­ko ve­ći­nu lju­di ko­ji su s njim osum­nji­če­ni ne poz­na­je, a da ne­ke od njih ni­ka­da ni­je ni vi­dio. – U od­no­su na Pe­tra Pri­pu­za pred­lo­že­no je 37 svje­do­ka, a ukup­no ih je pred­lo­že­no vi­še od 130. Ka­da tu či­nje­ni­cu spo­ji­mo s bro­jem osum­nji­če­nih i onom da se in­s­pek­to­ri iz C.I.O.S.-a od­ni­je­li iz­me­đu 100 i 200 ti­su­ća stra­ni­ca pa­pi­ra i do­ku­me­na­ta, jas­no je da se ra­di o ogrom­nom pos­tup­ku ko­ji bi mo­gao po­tra­ja­ti go­di­na­ma – ka­zao je Pri­pu­zov od­vjet­nik An­to No­bi­lo. Na­do­dao je i ka­ko je toč­no da je su­dac is­tra­ge pri­hva­tio pri­jed­log USKOK-a da se nje­go­vu kli­jen­tu blo­ki­ra imo­vi­na ka­ko bi se osi­gu­ra­la na­pla­ta imo­vi­ne ko­ju je ste­kao na, ka­ko se sum­nji­či, ile­ga­lan na­čin.

Is­tra­ži­te­lji su Pe­tra Pri­pu­za mo­ra­li is­pi­ta­ti u bol­ni­ci, a ka­ko bi to uči­ni­li, mo­ra­li su pre­ni­je­ti i po­treb­nu opre­mu

Je­dan je uhi­ćen u bol­nič­koj pos­te­lji, a dru­gi je “is­pa­rio” ve­čer pri­je ne­go što su po­če­la pri­vo­đe­nja

Otac i sin Pri­puz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.