Zla­to za svi­jeć­njak od li­pe, buk­ve...

Uče­ni­ci OŠ Ozalj za kon­zo­lu za vjež­bu kon­cen­tra­ci­je osvo­ji­li su sre­bro

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak

Ove je go­di­ne to­li­ko od­lič­nih ino­va­ci­ja, od ko­jih su broj­ne već u pri­mje­ni, pro­izvo­de se, ima­ju tr­ži­šte i ve­žu uz se­be i rad­na mjes­ta – ka­že I. Škr­tić snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Pr­vi smo put na ovak­voj me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi i ja­ko sam po­nos­na na svo­je uče­ni­ke jer su već osvo­ji­li me­da­lje. Iz­lo­ži­li smo CNC ure­đaj za la­ser­sko gra­vi­ra­nje u dr­ve­tu ko­ji su osmis­li­li Ivan Živ­čić i Tomislav Vra­nić, ko­ji nam je od ve­li­ke po­mo­ći jer na­ša uče­nič­ka za­dru­ga s njim ra­di broj­ne su­ve­ni­re, za­tim je tu kon­zo­la za vjež­bu kon­cen­tra­ci­je “Naj­br­ži prst” i kon­zo­la za vjež­ba­nje ma­te­ma­ti­ke. Naj­br­ži prst osvo­jio je sre­bro te po­seb­nu na­gra­du Udru­ge ino­va­to­ra Hr­vat­ske – ka­za­la je Gor­da­na Ba­sar, rav­na­te­lji­ca OŠ “Sla­va Ra­škaj” u Oz­lju.

I po­seb­ne na­gra­de

Nje­zi­ni su uče­ni­ci Ivan Živ­čić i Tomislav Vra­nić, lanj­ski osmaš, a sa­da uče­nik kar­lo­vač­ke Teh­nič­ke ško­le, jed­ni od 60-ak iz­la­ga­ča na ovo­go­diš­njoj 12. me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi ino­va­ci­ja IKA u kar­lo­vač­koj Teh­nič­koj ško­li. Ivan i Tomislav svo­je su ino­va­ci­je ra­zvi­ja­li u sklo­pu ro­bo­ti­ke u ško­li. Me­đu ino­va­ci­ja­ma su broj­ni pro­jek­ti iz Is­tre, Ri­je­ke, Me­đi­mur­ja, Za­gre­ba, Kar­lov­ca, ali i su­sjed­nih BiH i Slo­ve­ni­je. – Ove je go­di­ne to­li­ko od­lič­nih ino­va­ci­ja, od ko­jih su broj­ne već u pri­mje­ni; pro­izvo­de se, ima­ju tr­ži­šte, ve­žu uz se­be i rad­na mjes­ta pa smo po­lo­vi­cu iz­la­ga­ča na­gra­di­li i do­di­je­li­li de­set zlat­nih, de­vet sre­br­nih i 13 bron­ča­nih me­da­lja te šest po­seb­nih na­gra­da Udru­ge ino­va­to­ra Hr­vat­ske – ka­zao je Ivan Škr­tić, pred­sjed­nik Ocje­nji­vač­kog su­da IKA-e. Me­đu za­nim­lji­vim je ino­va­ci­ja­ma ure­đaj za de­tek­ci­ju i do­ja­vu pa­da mo­to­cik­la i lo­ka­ci­je vo­za­ča auto­ra Si­ni­še Bro­đan­ca iz Pu­le, za­tim po­lu­t­vr­di sir pre­ma­zan mas­li­no­vim uljem i umo­tan u liš­će vi­no­ve lo­ze, pa­met­na tor­ba ko­ju su na­pra­vi­li na kar­lo­vač­kom Ve­le­uči­li­štu ili po­seb­na tra­va za kuć­ne lju­bim­ce tvrt­ke Ka­pa iz Knez Go­ri­ce kod Kar­lov­ca. Kar­lo­vač­ka tvrt­ka Do­mus Tra­de iz­lo­ži­la je pet ino­va­ci­ja; če­ti­ri je osmis­lio vlas­nik tvrt­ke Da­ni­jel Pa­laj­sa i ve­ći­na se od­no­si na tran­s­port na­mje­šta­ja, a jed­nu nje­go­va osmo­go­diš­nja kći La­ra. – Imam psa i čes­to ga vo­dim u šet­nju pa sam osmis­li­la po­vo­dac s ma­čjim oči­ma, da se vi­di u mra­ku ka­da se še­ta­mo. De­ta­lje je smis­lio ta­ta – ka­že ma­le­na ino­va­to­ri­ca. Ta­ta Da­ni­jel osmis­lio je i flu­ores­cent­nu uzi­cu ko­ja se iz­vla­či. Osim to­ga, osmis­lio je i tran­s­port­na ko­li­ca za pri­je­voz na­mje­šta­ja s nas­tav­kom ko­ji omo­gu­ća­va da se pre­no­se i ve­li­ke ku­ti­je i na­mje­štaj. Sve su nje­go­ve ino­va­ci­je za­šti­će­ne i već u pri­mje­ni.

Na sa­jam su sa svo­jim ino­va­ci­ja­ma doš­li i otac Da­ni­jel Pa­laj­sa i nje­go­va osmo­go­diš­nja kći La­ra

Za ba­rok­ne cr­k­ve

Dr­ve­ni svi­jeć­njak, ko­ji su osmis­li­li Adri­jan Ma­te­ša i Tomislav Goj­šić uz po­moć men­to­ra Jur­ja Su­tli­ća iz kar­lo­vač­ke Šu­mar­sko-dr­vo­djelj­ske ško­le, kao stvo­ren je za ba­rok­ne cr­k­ve. Go­to­vo me­tar vi­sok je tor­ni­ra­ni dr­ve­ni svi­jeć­njak ko­ji je nas­tao pre­ple­ta­njem raz­nih vr­sta dr­ve­ta; buk­ve, li­pe, treš­nje, ora­ha i to teh­ni­kom to­ka­re­nja. Ino­va­ci­ja je osvo­ji­la zla­to i po­seb­nu na­gra­du.

Da­ni­jel Pa­laj­sa i nje­go­va kći La­ra ko­ja je osmis­li­la po­vo­dac za pse s “ma­čjim oči­ma” da svi­je­tli u mra­ku

Uče­ni­ci OŠ Ozalj s rav­na­te­lji­com ško­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.