Do 2050. bit će mi­li­jun dro­no­va u Eu­ro­pi i SAD-u

50 U slje­de­ćih dva­de­set go­di­na, kom­pa­ni­je će dro­no­ve, me­đu os­ta­lim, ko­ris­ti­ti za nad­zor, pra­će­nje, dos­ta­vu...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ta­nja Ivan­čić

Ka­ko će se dro­no­vi ko­ris­ti­ti u in­dus­tri­ji i u ko­mer­ci­jal­ne svr­he po­ku­ša­li su od­go­vo­ri­ti u is­tra­ži­va­nju u The Bos­ton Co­no­ul­tin Go­ru­pi teh­no@ve­cer­nji.net Mo­guć­nos­ti ko­ri­šte­nja bes­pi­lot­nih le­tje­li­ca, tzv. dro­no­va su ve­li­ke, nji­ho­vo ko­ri­šte­nje u pos­lov­ne svr­he tek je u po­vo­ji­ma. Ti­je­kom slje­de­ćih dva­de­set go­di­na, kom­pa­ni­je će dro­no­ve, me­đu os­ta­lim, ko­ris­ti­ti za nad­zor pos­tro­je­nja, pra­će­nje po­šilj­ki i mo­žda čak i za dos­ta­vu po­šilj­ki na vaš kuć­ni prag, sto­ji u is­tra­ži­va­nju The Bos­ton Con­sul­ting Gro­upa u ko­jem se pre­dvi­đa ka­ko bi do 2050. go­di­ne flo­ta in­dus­trij­skih dro­no­va u Eu­ro­pi i Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma mo­gla do­se­ći mi­li­jun je­di­ni­ca i ge­ne­ri­ra­ti pe­de­set mi­li­jar­di do­la­ra pri­ho­da od us­lu­ga i pro­izvo­da go­diš­nje. Pri­ho­di od us­lu­ga uprav­lja­nja dro­no­vi­ma i uprav­lja­nja po­da­ci­ma ko­je dro­no­vi pri­ku­pe za kom­pa­ni­je bit će vi­ši od sa­mih pri­ho­da pro­izvod­nje dro­no­va, za­to što će naj­ve­ći broj kom­pa­ni­ja uprav­lja­nje i odr­ža­va­nje dro­no­va pre­pus­ti­ti tre­ćim stra­na­ma, tvr­di se u is­tra­ži­va­nju-.

Pri­mje­na u po­ljo­pri­vre­di

Po­da­ci pri­kup­lje­ni pu­tem dro­no­va kraj­njim će ko­ris­ni­ci­ma do­ni­je­ti no­vu vri­jed­nost jer će im po­ka­za­ti ka­ko da po­ve­ća­ju učin­ko­vi­tost svo­jeg pos­lo­va­nja i stvo­re no­ve ušte­de. U ne­kim će in­dus­tri­ja­ma dro­no­vi omo­gu­ći­ti stva­ra­nje no­vih pri­li­ka i no­vih pos­lov­nih mo­de­la. U po­ljo­pri­vre­di, pri­mje­ri­ce, dro­no­vi slje­de­će ge­ne­ra­ci­je će mo­ći le­tje­ti iz­nad po­lja, ana­li­zi­ra­ti uvje­te i iden­ti­fi­ci­ra­ti mjes­ta gdje ne­dos­ta­je gno­ji­va ili vo­de po­treb­nih za po­di­za­nje pri­no­sa usje­va. DHL, Ama­zon i Go­ogle su me­đu kom­pa­ni­ja­ma ko­je tre­nut­no ra­zvi­ja­ju dro­no­ve ka­ko bi auto­ma­ti­zi­ra­li is­po­ru­ke po­šilj­ki. Osi– gu­ra­va­ju­ća druš­tva pro­da­vat će po­li­ce osi­gu­ra­nja za dro­no­ve, a raz­ma­tra­ju i ko­ri­šte­nje dro­no­va u iz­vi­du šte­ta nas­ta­lih od olu­ja i pri­rod­nih ka­tas­tro­fa. Te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske će kom­pa­ni­je pak pro­da­va­ti ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge po­treb­ne za na­vo­đe­nje dro­no­va i pri­je­nos nji­ho­vih po­da­ta­ka, naf­t­ne kom­pa­ni­je će dro­no­ve sla­ti u nad­zor naf­t­nih bu­šo­ti­na na mo­ru, a elek­tro­pri­vred­na će ih po­du­ze­ća ko­ris­ti­ti za nad­zor uda­lje­nih elek­tra­na, pri­je­nos­nih i dis­tri­bu­cij­skih mre­ža. Upo­tre­ba dro­no­va ne tre­ba bi­ti re­zer­vi­ra­na sa­mo za ve­li­ke zem­lje. Hr­vat­ska kao ma­la zem­lja kom­pli­ci­ra­ne zem­ljo­pis­ne kon­fi­gu­ra­ci­je ite­ka­ko mo­že ima­ti ko­ris­ti od ko­mer­ci­jal­ne upo­tre­be dro­no­va. Ni­je te­ško za­mis­li­ti ko­ris­ti od po­ve­ća­nja pro­duk­tiv­nos­ti, bo­ljeg is­kus­tva ko­ris­ni­ka u is­po­ru­ci ko­mer­ci­jal­nih po­šilj­ki na oto­ke ili uda­lje­na odre­di­šta u ri­jet­ko na­se­lje­nim po­dru­čji­ma, ali i po­ve­ća­nja po­uz­da­nos­ti pri­je­nos­nih i dis­tri­bu­cij­skih mre­ža elek­tro­pri­vre­de, pli­no­vo­da, te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih mre­ža i os­ta­lih in­fras­truk­tur­nih obje­ka­ta – is­ti­če Tomislav Čo­rak, prin­ci­pal u The Bos­ton Con­sul­ting Gro­up.

Ra­zvoj u tri va­la

Da­nas još uvi­jek nit­ko ne mo­že pre­dvi­dje­ti pun ras­pon upo­tre­ba in­dus­trij­skih, ko­mer­ci­jal­nih dro­no­va i mno­ge će kom­pa­ni­je tek ot­kri­ti spe­ci­fič­ne pri­mje­ne dro­no­va. To zna­či da kom­pa­ni­je tre­ba­ju po­če­ti raz­miš­lja­ti o vr­sta­ma po­da­ta­ka ko­je dro­no­vi mo­gu pri­ku­pi­ti učin­ko­vi­ti­je ne­go pu­tem ko­nven­ci­onal­nih me­to­da i vri­je­me je da već da­nas raz­mis­le o stra­te­gi­ja­ma za nji­ho­vu upo­tre­bu, ka­ko bi na vri­je­me po­če­li za­ra­đi­va­ti na nji­ho­vom ko­ri­šte­nju, sa­vjet je BCG. Struč­nja­ci The Bos­ton Con­sul­ting Gro­upa sma­tra­ju ka­ko će se ra­zvoj in­dus­trij­skih, ko­mer­ci­jal­nih dro­no­va odvi­ja­ti u tri va­la. U pr­vom, ko­ji se do­ga­đa pred na­šim oči­ma, dro­no­vi se pri­mje­nju­ju u stal­nom vi­do­kru­gu uprav­lja­ča, od­nos­no pi­lo­ta dro­na. U dru­gom va­lu, ko­ji nas oče­ku­je ti­je­kom slje­de­ćih pet go­di­na, uprav­lja­nje i pri­mje­na dro­no­va bit će mo­gu­ća i na da­lji­nu, pri­mje­ri­ce za nad­zor bro­do­va na oce­anu. Tre­ći val, ko­ji je mo­žda i 25 go­di­na da­le­ko od da­nas, uklju­či­vat će ko­mer­ci­jal­ne zra­ko­plo­ve ko­ji­ma se uprav­lja na da­lji­nu. BCG oče­ku­je da će rast bro­ja dro­no­va bi­ti stre­lo­vit u pr­vom i dru­gom va­lu do 2030. go­di­ne, ti­je­kom ko­jih će kom­pa­ni­je ja­ča­ti svo­je flo­te dro­no­va u Eu­ro­pi i Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma, dok će do 2050. rast bi­ti sta­bi­lan zbog ja­ča­nja i sta­bi­li­za­ci­je in­dus­tri­je.

www.fi­ma-vri­jed­nos­ni­ce.com, www.hnb.hr mi­li­jar­di do­la­ra To­li­ko se pre­dvi­đa da bi ko­mer­ci­jal­ni dro­no­vi mo­gli ge­ne­ri­ra­ti pri­ho­da go­diš­nje

TOMISLAV ČO­RAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.