Pr­vi put u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ras­tu kre­di­ti gra­đa­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 - Va­len­ti­na.wi­es­ner.mi­jic@ve­cer­nji.net

Ino­zem­na pa­si­va na po­vi­jes­nom je mi­ni­mum od 7,8% pa se kre­di­ti fi­nan­ci­ra­ju iz de­po­zi­ta hr­vat­skih gra­đa­na i po­du­ze­ća Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić Kre­dit­ni opo­ra­vak, ko­ji u sek­to­ru po­du­ze­ća tra­je od sre­di­ne proš­le go­di­ne, pro­ši­rio se i na sek­tor sta­nov­niš­tva; u trav­nju je pr­vi put u dvi­je go­di­ne za­bi­lje­žen rast od 0,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, a po­volj­ne tren­do­ve u Hr­vat­skoj udru­zi ba­na­ka ko­ja je iz­da­la no­vu kvar­tal­nu ana­li­zu tu­ma­če iš­če­za­va­njem uči­na­ka ko­nver­zi­je kre­di­ta u švi­car­skim fran­ci­ma. No, zbog pro­da­je ukup­no 5,9 mi­li­jar­di ku­na lo­ših kre­di­ta u 2016. i još mi­li­jar­du u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne sma­nje­na je bi­lan­ca ban­kar­skog sek­to­ra te su ukup­ni pla­sma­ni u trav­nju bi­li za je­dan pos­to ni­ži ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. Pri­ti­sak na pad ka­mat­nih sto­pa se nas­ta­vio, a sma­nje­na je i po­tre­ba za ino­zem­nim fi­nan­ci­ra­njem. Zbog to­ga je udio ino­zem­ne pa­si­ve pao na po­vi­jes­ni mi­ni­mum od 7,8 pos­to – ka­žu u HUB-u, pa se vi­še od 92 pos­to kre­di­ta fi­nan­ci­ra iz de­po­zi­ta hr­vat­skih gra­đa­na i po­du­ze­ća. Ino­zem­ni dug ban­kar­skog sek­to­ra sma­njen je za 3,7 mi­li­jar­di eura u pro­tek­le dvi­je go­di­ne. Iz HUB-a po­ru­ču­ju da o ot­por­nos­ti ban­kar­skog sus­ta­va na šo­ko­ve po­put Agro­ko­ra go­vo­ri po­da­tak da je sto­pa adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la do­seg­nu­la no­vi mak­si­mum od 23,1 pos­to. Ka­mat­ne sto­pe i da­lje pa­da­ju; pro­sječ­na ka­mat­na sto­pa na stam­be­ne kre­di­te od 4,52 pos­to na kra­ju pr­vog tro­mje­se­čja kre­ta­la se u ok­vi­ru in­ter­va­la euro­zo­ne. Omjer ope­ra­tiv­nih tro­ško­va i do­hot­ka ba­na­ka od la­ni pa­da i sad je na po­vi­jes­nom mi­ni­mu­mu od 43,9pos­to. Po­vrat na pro­sječ­nu ak­ti­vu iz­no­si 1,1%, a po­vrat na pro­sječ­ni ka­pi­tal 7,9 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.