Jo­ki­ća je za­pra­vo smi­je­nio Pu­tin zbog Thom­p­so­na!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Za­što su (s)mak­nu­ti Bo­ris Jo­kić i nje­go­vi? Za­to što u udž­be­nik iz hr­vat­skog je­zi­ka ni­su htje­li uvr­sti­ti pjes­ni­ka Thom­p­so­na, hr­vat­skog Bo­ba Dyla­na. Ni­je slu­čaj­no što je ne­ki dan ci­je­li dr­žav­ni vrh pje­vao “Li­je­pa li si”, u inat za­ku­ri­ku­la­re­nom Jo­ki­ću i eki­pi ko­ja je na po­pis lek­ti­re od­bi­la upi­sa­ti i dva Mar­ka, Ma­ru­li­ća i Per­ko­vi­ća. Ni­je is­klju­če­no da im je glav­ni kri­men to što su Dal­ma­tin­ci s kri­žem oko vra­ta. Per­ko­vić, baš kao i Ma­ru­lić pri­je 500 go­di­na, ša­lje po­ru­ke o vje­ri i ro­do­ljub­lju. Svat­ko tko je pro­či­tao Ju­di­tu s 2126 Ma­ru­li­će­vih dva­na­es­te­ra­ca (ne­ma­ju ve­ze s ana­to­mi­jom ti­je­la, ne­go du­še), u Per­ko­vi­će­vim će ri­ma­ma i rit­mi­ci si­gur­no pro­na­ći sli­čan pa­tri­ot­ski na­boj!, na­boj!... A za­što je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić smi­je­nio tro­ji­cu mi­nis­ta­ra Mos­ta? Sva­ko­me tko je pra­tio kam­pa­nju od­go­vor je i vi­še ne­go ja­san. Smi­je­nje­ni su ka­ko ne bi i oni u služ­be­nim li­mu­zi­na­ma mo­gli obi­ći sva­ko se­lo i kva­ri­ti ras­po­red HDZ-ovim mi­nis­tri­ma ko­ji su se raz­mi­lje­li po te­re­nu i stis­nu­li ru­ku sva­kom pla­vom, par­don, pra­vom kan­di­da­tu. Ni­je bi­lo la­ko sas­ta­vi­ti sat­ni­cu pa­ze­ći da se mi­nis­tar ni slu­čaj­no ne su­sret­ne s gra­do­na­čel­ni­kom ili žu­pa­nom iz su­prot­nog ta­bo­ra, a da se iz­bjeg­nu i na­gu­ra­va­nja s mos­tov­ci­ma, naj­jed­nos­tav­ni­je je bi­lo smi­je­ni­ti ih i iz­ba­ci­ti iz kam­pa­nje. Jes­te li po­s­ljed­njih da­na neg­dje vi­dje­li Ore­pi­ća, Do­bro­vi­ća i Špr­lju? Pa na­rav­no da nis­te. Jad­ni do­đu na ne­ki skup po­dr­ža­ti svo­je, a okup­lje­ni se poč­nu smi­ju­lji­ti da im se još na gu­zi­ca­ma vi­di oti­sak Plen­ko­vi­će­ve ci­pe­le. A što mis­li­te za­što je doš­lo do afe­re Agro­kor? Zbog pre­ve­li­kih ape­ti­ta jed­ne glad­ne obi­te­lji? Ne­ee... To Ru­si za­pra­vo že­le Hr­va­te pre­ves­ti žed­ne pre­ko Jam­ni­ce i uz po­moć voj­ske ma­lih do­bav­lja­ča pro­dri­je­ti u ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu. Pra­vi cilj im je za­pra­vo Slo­ve­ni­ja. Vla­di­mir Pu­tin je is­pr­va že­lio sa­mo tro­fej, rod­nu zem­lju Me­la­ni­je Trump, no sad mu je plan na­tje­ra­ti Slo­ven­ce da – Thom­p­so­nu do­zvo­le kon­cer­te. Zna­mo da je za­bra­na nas­tu­pa u Ma­ri­bo­ru na no­ge di­gla ci­je­li naš dr­žav­ni vrh, a vi­dje­li smo i fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić Trum­pu na uho re­ci­ti­ra “ne­moj ići li­je­vo na kri­ža­nju sta­ze, tu ne ide ni­ko, svi se zvi­je­ri pa­ze...”, po­ku­ša­va­ju­ći ga za­in­te­re­si­ra­ti za na­šu stvar. Ni­je sve to bi­lo slu­čaj­no. Iza afe­re za­pra­vo sto­ji sam Pu­tin kao ve­li­ki fan Mar­ka Per­ko­vi­ća! Za­vo­lio je Thom­p­so­na na­kon što je pr­vi put čuo “Ne­ka ni­ko ne di­ra u moj ma­li dio sve­mi­ra”. To je, u stva­ri, još la­ni pre­su­di­lo Jo­ki­ću. Eto, ci­je­nje­ni či­ta­te­lji, bi­la je to krat­ka “al­ter­na­tiv­na ana­li­za” do­ga­đa­ja ko­ji po­tre­sa­ju Hr­vat­sku i ši­re. Ka­ko ih je tra­di­ci­onal­nim me­to­da­ma te­ško objas­ni­ti, mo­žda bi se do­is­ta tre­ba­lo okre­nu­ti al­ter­na­ti­vi, a to bi ujed­no objas­ni­lo i za­što se gra­đa­ni okre­ću al­ter­na­tiv­nim po­li­ti­ča­ri­ma. S nji­ma ba­rem zna­ju na če­mu su. Oz­bilj­ni po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri pro­tek­lih su tje­da­na do­is­ta na ve­li­kim mu­ka­ma. Te­ško je po­hva­ta­ti sve Mar­ko­ve ko­na­ke i ra­ci­onal­no objas­ni­ti gra­đa­ni­ma što im se to za­pra­vo do­ga­đa, i što su to “pjes­ni­ci” htje­li re­ći. La­ko za Mar­ka Ma­ru­li­ća i Mar­ka Per­ko­vi­ća...

Mar­ko Per­ko­vić, baš kao i Mar­ko Ma­ru­lić pri­je 500 go­di­na, ša­lje po­ru­ke o vje­ri i ro­do­ljub­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.