Mu­škar­ci ipak vo­le obli­ne

Is­tra­ži­va­nja do­ka­zu­ju da su pu­naš­ni­je že­ne mu­škom oku ipak ugod­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ni­ko­li­na Gu­ja

I holywo­od­ski za­vod­ni­ci po­put Pi­er­cea Bros­na­na ru­še te­ori­ju da su im pri­mam­lji­ve mr­ša­vi­ce ko­je s nas­lov­ni­ca na­me­ću im­pe­ra­tiv vit­kos­ti sce­na@ve­cer­nji.net Dok se ne­ki hol­lywo­od­ski lje­po­ta­ni, po­put Le­onar­da DiCa­pri­ja, za­ljub­lju­ju u mr­ša­ve su­per­mo­de­le, ima i onih ko­ji ipak vo­le pu­ni­je pri­pad­ni­ce njež­ni­jeg spo­la. I ve­ći­na že­na mis­li da je vit­kost ugod­ni­ja mu­škom oku, no po­s­ljed­nja is­tra­ži­va­nja do­ka­zu­ju su­prot­no i po­t­vr­đu­ju da pu­ni­je že­ne bo­lje pro­la­ze kod mu­ška­ra­ca.

Bez os­vr­ta­nja na kri­ti­ke

– Ho­će li se že­na do­bro osje­ća­ti te ho­će li ima­ti vi­še ili ma­nje kon­ta­ka­ta s mu­škar­ci­ma, ne ovi­si o nje­zi­noj tje­les­noj te­ži­ni, ne­go o to­me ka­ko sa­ma se­be do­živ­lja­va – tvr­di Na­ta­ša Ba­ro­lin Be­lić, sek­su­al­na te­ra­pe­ut­ki­nja. – Dje­voj­ka mo­že ima­ti pet ki­lo­gra­ma vi­še ili ma­nje ne­go što je pri­mje­re­no, ali ako do­bro pri­hva­ća svoj iz­gled, bit će pu­no otvo­re­ni­ja i jed­nos­tav­ni­je će kon­tak­ti­ra­ti s mu­škar­ci­ma – za­klju­ču­je Be­lić. Na lis­ti mu­ška­ra­ca ko­ji ni­su za­go­vor­ni­ci mr­ša­vih že­na na­šao se 48-go­diš­nji glu­mac Hugh Jac­k­man ko­jeg je ča­so­pis Pe­ople pro­gla­sio naj­sek­se­pil­ni­jim mu­škar­cem 2008., no on tvr­di da ne bi bio us­pje­šan bez obo­ža­va­ne su­pru­ge De­bor­re Lee Fur­ness. Za­jed­no su 19 go­di­na i proš­li su mno­go to­ga, od nje­zi­nih pro­ble­ma s plod­noš­ću do nje­go­va me­la­no­ma, no nji­ho­vu lju­bav ni­šta ni­je uz­dr­ma­lo. S 14 go­di­na sta­ri­jom De­bor­rom Lee vjen­čao se 1996., a ima­ju dvo­je po­svo­je­ne dje­ce. Ka­da se ona su­oči­la s kri­ti­ka­ma u no­vi­na­ma na ra­čun svo­je tje­les­ne te­ži­ne, iz­ja­vi­la je da pot­po­ru na­la­zi u su­pru­gu ko­je­mu je naj­ljep­ša upra­vo tak­va. – Ka­da se osje­ćam za­pu­šte­no, raz­go­va­ram s Hug­hom i on mi ka­že: “Dra­ga, me­ni si pre­div­na! Uos­ta­lom, priv­lač­ni­ja si mi s ko­jim ki­lo­gra­mom vi­še ne­go ma­nje”. Osje­ćam se bla­gos­lov­lje­no što imam su­pru­ga ko­ji vi­di sa­mo naj­bo­lje u me­ni – za­klju­či­la je. A da vo­li že­ne s ko­jim ki­lo­gra­mom vi­ška, priz­na­je i Pi­er­ce Bros­nan. Ni naj­ve­ći tra­čer­ski ča­so­pi­si ni­kad ga ni­su ulo­vi­li u ne­do­pu­šte­nim si­tu­aci­ja­ma, čak ni u vri­je­me ka­da je bio Ja­mes Bond i ka­da su že­ne lu­dje­le za nji­me. Na­kon što mu je od ra­ka jaj­ni­ka 1991. pre­mi­nu­la pr­va su­pru­ga Ca­me ssan­dra Har­ris, tri go­di­ne pos­li­je u Bros­na­nov ži­vot uš­la je poz­na­ta TV vo­di­te­lji­ca Ke­ely Shaye Smith. No una­toč obos­tra­noj sim­pa­ti­ji, proš­lo je čak se­dam go­di­na pri­je ne­go što su se vjen­ča­li. Bros­nan i Ke­ely Shaye Smith vjen­ča­li su se u Ir­skoj 2001. Me­di­ji su se iz­ru­gi­va­li kons­ti­tu­ci­ji nje­go­ve su­pru­ge, što nje­mu ni­ka­da ni­je sme­ta­lo. Da­pa­če, čak je ne­ko­li­ko pu­ta is­tak­nuo da je vi­še vo­li tak­vu ne­go mr­ša­vu. – Obo­ža­vam nje­zi­nu vi­tal­nost, nje­zi­nu strast. Ona ima sna­gu bez ko­je ne bih mo­gao ži­vje­ti. Ka­da Ke­ely po­gle­da, i na­kon svih za­jed­nič­kih go­di­na, ko­lje­na mi kle­ca­ju. Ka­da smo se upoz­na­li, bi­la je mr­ša­vi­ca, ali da­nas mi se pu­no vi­še svi­đa. Za me­ne je to pra­va že­na, po­go­to­vo ako je još si­gur­na u se­be, ka­da zna ko­li­ko vri­je­di i ko­li­ko je li­je­pa, a Ke­ely to zna.

Te­ško im je odo­lje­ti

I Ja­mie Foxx slab je na pu­ni­je da­me. – Ne sra­mim se jer vo­lim pu­ni­je že­ne, a pri­tom mis­lim na zdra­ve, pu­ni­je že­ne. One ko­je se ne iz­glad­nju­ju, ne­go uži­va­ju u ži­vo­tu i ne op­te­re­ću­ju se te­ži­nom. Bio sam i s mr­ša­vi­ca­ma, ali i sa že­na­ma ve­će­ga kon­fek­cij­skog bro­ja uvi­jek sam se vi­še za­bav­ljao i bo­lje osje­ćao – priz­nao je Foxx. Na lis­ti mu­ška­ra­ca ko­ji ne mo­gu odo­lje­ti buj­nim že­na­ma i dvos­tru­ki je do­bit­nik Os­ca­ra i Zlat­nog glo­bu­sa Ro­bert De Ni­ro, ko­ji je 1997. uplo­vio u brač­ne vo­de s Gra­ce Hig­h­tower, ali brak se po­čeo ras­pa­da­ti na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne. No pri­je ne­go što je ra­zvod do­vr­šen, za­klju­či­li su da ne mo­gu ži­vje­ti jed­no bez dru­go­ga pa su ob­no­vi­li za­vje­te. Ri­jet­ko go­vo­ri o pri­vat­nom ži­vo­tu, no ako je vje­ro­va­ti de­ta­lji­ma objav­lje­nim u bi­ogra­fi­ji, ne ču­di šut­nja. Uži­va­nje u ko­ka­inu, dru­že­nje s pros­ti­tut­ka­ma, tr­ča­nje za že­na­ma i sla­vom te fe­tiš na tam­no­pu­te i buj­ne že­ne sa­mo su dje­lić iz pri­vat­nog ži­vo­ta ko­ji je u bi­ogra­fi­ji “De Ni­ro: A Li­fe” de­talj­no obra­dio sce­na­rist Shawn Levy.

Ako že­na pri­hva­ća svoj iz­gled, lak­še će us­pos­ta­vi­ti od­nos s oso­bom dru­gog spo­la Sa že­na­ma ve­će­ga kon­fek­cij­skog bro­ja uvi­jek sam se bo­lje pro­vo­dio, tvr­di Ja­mie Foxx

Ka­da se osje­ćam za­pu­šte­no, Hugh mi ka­že: “Me­ni si pre­div­na! I priv­lač­ni­ja si mi s ko­jim ki­lo­gra­mom vi­ška”, ka­že De­bor­ra o pu­no mla­đem su­pru­gu

Ge­of­frey Arend i Chris­ti­na Hen­dric­ks Os­ta­le da­me tre­ba­le bi se po­sra­mi­ti iz­glad­nje­log iz­gle­da. Me­ni su pu­no ljep­še že­ne s obli­na­ma po­put mo­je, ka­zao je glu­mac o svo­joj buj­noj su­pru­zi Hugh Jac­k­man i De­bor­ra Lee

Pi­er­ce Bros­nan i Ke­ely Smith Obo­ža­vam nje­zi­nu vi­tal­nost, nje­zi­nu strast. Ona ima sna­gu bez ko­je ne bih mo­gao ži­vje­ti. Za me­ne je to pra­va že­na, kle­ca­ju mi ko­lje­na ka­da je gle­dam, ka­že Pi­er­ce o svo­joj su­pru­zi

Ben Fal­co­ne i Me­li­ssa MCCar­t­hy Vo­li­mo se i ne za­ma­ra­mo ma­lim stva­ri­ma i ko­men­ta­ri­ma o deb­lji­ni. Mo­ja je su­pru­ga me­ni naj­ljep­ša že­na na svi­je­tu, ka­zao je glu­mac o slav­noj ko­mi­čar­ki Me­li­ssi

Ro­bert De Ni­ro i Gra­ce Hig­h­tower Čuo sam da imam fe­tiš na tam­no­pu­te že­ne s obli­na­ma. Ne­mam ko­men­ta­ra, ali me­ni je mo­ja Gra­ce kras­na, ka­že De Ni­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.