Ju­ven­tus se bo­ri i pro­tiv svog kom­plek­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Obra­ne li nas­lov, igra­či Re­ala li­je­po će za­ra­di­ti, sva­ki oko mi­li­jun i pol eura pre­mi­je, dok bi Man­džo i Pja­ca do­bi­li po 630.000 Te­ško je za­do­vo­lji­ti sve afi­ni­te­te, sve na­vi­jač­ke že­lje, sim­pa­ti­je, ali do­jam je da je su­dar Ju­ven­tu­sa i Re­al Ma­dri­da fi­na­le ka­kav se sa­mo po­že­lje­ti mo­že. Te dvi­je mom­ča­di ti­je­kom se­zo­ne po­ka­za­le su naj­vi­še, nji­ho­vi tre­ne­ri nje­gu­ju pri­lič­no raz­li­čit no­go­met pa nam sli­je­di su­dar raz­li­či­tih no­go­met­nih fi­lo­zo­fi­ja.

Al­le­gri s vi­še va­ri­jan­ti

Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, i sam ne­koć vr­hun­ski igrač, teh­ni­čar, ve­z­njak naj­ple­me­ni­ti­jeg ko­va, ni­je spu­tao svo­ju mom­čad u lan­ce tak­ti­ke. Shva­tio je kak­ve igra­če ima i jed­nos­tav­no ih pus­tio da igra­ju. Na­rav­no da tu još ka­ko pos­to­ji obvez­na igra, ali Zi­da­ne­ova je ide­ja – na­pad. I opa­san je kod kon­ti­nu­ira­nog na­pa­da, ali mo­žda i opas­ni­ji iz kon­tra­na­pa­da. Iako Cris­ti­ano Ro­nal­do vi­še ni­je brz kao ne­koć, Re­al je u toj tran­zi­ci­ji i da­lje straš­no opa­san. Ma­ssi­mi­li­ano Al­le­gri je Ta­li­jan. I on­da je jas­no da mu je pr­va mi­sao obra­na, tak­tič­ka dis­ci­pli­na je iz­nad sve­ga i to ra­di sa­vr­še­no, od kla­sič­nog na­pa­da­ča Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća na­pra­vio je kri­lo ko­je je svo­jim de­fen­ziv­nim ra­dom osvo­ji­lo na­vi­ja­če Ju­ven­tu­sa, pos­tao je MVP ta­li­jan­skog pr­va­ka. I za­to su stre­pi­li u To­ri­nu, no ne mo­ra­ju: Man­džo je spre­man i ‘mal­tre­ti­rat’ će igra­če Re­ala. Al­le­gri ima vi­še tak­tič­kih mo­guć­nos­ti u svo­jem ka­dru i to je naj­ve­ća zam­ka za Re­al. Obje su mom­ča­di ju­čer do­pu­to­va­le u Car­diff. Taj nam grad baš ni­je os­tao u li­je­poj us­po­me­ni, bi­li smo uvje­re­ni da će Hr­vat­ska s Ma­đar­skom do­bi­ti do­ma­ćins­tvo Eura, na kra­ju ni­smo do­bi­li ni­je­dan glas, Eu­ro je oti­šao u Ukra­ji­nu i Polj­sku.

Mi­ja­to­vić: Re­al sla­vi s 2:0

No ovo je dru­ga pri­ča, a ona ka­že da je Re­al po tra­di­ci­ji fa­vo­rit. – Ju­ven­tus ima pro­blem s fi­na­li­ma, Re­al će do­bi­ti 2:0 – prog­no­zi­rao je biv­ši igrač Re­ala Pre­drag Mi­ja­to­vić. Da, ma­lo je frus­tri­ra­ju­će za Ju­ven­tus što je zad­nja če­ti­ri fi­na­la ovog na­tje­ca­nja iz­gu­bio, a pri­je de­vet go­di­na iz­gu­bio je baš od Re­ala. – Vri­je­me je da sta­vi­mo ru­ke na taj tro­fej – vje­ru­je Ju­ven­tu­sov tre­ner. Ova bi utak­mi­ca mo­gla us­mje­ri­ti i bor­bu za Zlat­nu lop­tu, Ta­li­ja­ni gu­ra­ju Buf­fo­na zbog nje­go­ve ci­je­le ka­ri­je­re, ali do­bi­je li Re­al, Cris­ti­ano Ro­nal­do će po­nov­no po­di­ći i taj tro­fej. K to­me, Re­al bi po­bje­dom pos­tao pr­vi klub ko­ji je u Li­gi pr­va­ka obra­nio nas­lov. Zad­nji put us­pio je to Mi­lan 1989. i 1990., ali ne u ovom for­ma­tu na­tje­ca­nja. Re­alu tre­ba je­dan gol da za­okru­ži broj po­go­da­ka na 500 u Li­gi pr­va­ka, a Ro­nal­do tre­ba gol da bi se iz­jed­na­čio s Me­ssi­jem ko­ji je 11 pu­ta ove se­zo­ne bio stri­je­lac.

Ju­ven­tus je iz­gu­bio zad­nja če­ti­ri fi­na­la ovog na­tje­ca­nja, od Bo­ru­ssi­je (D), Re­ala, Mi­la­na i Bar­ce

RE­UTERS

U To­ri­nu su stra­ho­va­li oko Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća, ali on je spre­man za fi­na­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.