‘Man­džo je slu­šao še­fa Lu­ku’

Iako ni­je bio gla­san tip, Mo­drić je bio vo­đa mom­ča­di. Na­met­nuo se su­igra­či­ma svo­jim no­go­met­nim zna­njem, ali i po­le­tom, že­ljom, straš­ću, is­ti­če Ivan­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Tomislav Da­so­vić tomislav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Di­na­mo je, pre­dvo­đen Lu­kom i Man­džom, Haj­du­ku po­bje­gao re­kord­nih 30 bo­do­va (82-52), a osvo­jio je i Hr­vat­ski kup pro­tiv bi­je­lih Fi­na­le u Car­dif­fu je i – Di­na­mov fi­na­le. Na­ime, sva če­tvo­ri­ca hr­vat­skih pred­stav­ni­ka u re­do­vi­ma Ju­ven­tu­sa i Re­al Ma­dri­da, Man­džu­kić, Pja­ca, Ko­va­čić i Mo­drić, u or­bi­tu su, u raz­ma­ku od osam go­di­na, uz­le­tje­li iz Mak­si­mi­ra. Ov­dje su osvo­ji­li svo­je pr­ve tro­fe­je, a Di­na­mu su, ba­rem na pa­pi­ru, nji­ho­vi tran­sfe­ri pris­kr­bi­li spek­ta­ku­lar­nih 62 mi­li­ju­na eura! No, u ovoj pri­či na­gla­sak ipak stav­lja­mo na dvo­ji­cu ne­izos­tav­nih Ju­ve­ovih i Re­alo­vih vi­oli­na, Mo­dri­ća i Man­džu­ki­ća, dvoj­ca ko­ji je sku­pa odi­grao jed­nu se­zo­nu u Di­na­mu i za­jed­no os­tva­ri­li ne­ke od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih do­se­ga mak­si­mir­sko­ga klu­ba.

Iz Al­ba­ni­je u - Mak­si­mir

Pri­mje­ri­ce, u se­zo­ni 2007./2008., ka­da su pla­ve kom­bi­ni­ra­no vo­di­li Ivan­ko­vić i Sol­do, Di­na­mo je, pre­dvo­đen Lu­kom i Man­džom, Haj­du­ku po­bje­gao re­kord­nih 30 bo­do­va (82-52), a bi­je­le je svla­dao i u fi­na­lu Ku­pa. Ipak, naj­ve­ća utak­mi­ca ovo­ga dvoj­ca u Di­na­mu do­go­di­la se 4. lis­to­pa­da 2007., ka­da su go­ro­pad­ni pla­vi no­ka­uti­ra­li Ajax u Am­s­ter­da­mu i pr­vi put uš­li u grup­nu fa­zu europ­skog na­tje­ca­nja. No, do­ći će­mo i do to­ga, kre­ni­mo re­dom... - Ja sam, za­jed­no sa Zo­ra­nom Ma­mi­ćem, in­zis­ti­rao da Man­džu­kić, za­jed­no s Vr­do­lja­kom, u ko­lo­vo­zu 2007. go­di­ne do­đe iz Za­gre­ba. Ma­rio je tog lje­ta odi­grao dvi­je eu­rop­ske utak­mi­ce za Za­greb, pro­tiv al­ban­ske Vl­laz­ni­je, i po­s­ljed­njeg da­na pri­je­laz­nog ro­ka pot­pi­sao za Di­na­mo. Imao je sve ka­rak­te­ris­ti­ke mo­der­nog na­pa­da­ča: od­lič­nu teh­ni­ku, agre­siv­nost, so­lid­nu br­zi­nu, čvr­sti­nu u du­elu, skok-igru... Tu ga je do­če­kao Mo­drić, je­di­ni pre­os­tao od Di­na­mo­vog zlat­no­ga troj­stva, bu­du­ći da su to­ga lje­ta Edu­ar­do i Ćo­ru­lu­ka bi­li pro­da­ni - pri­sje­ća se Bran­ko Ivan­ko­vić. Lu­ka je ta­da bio 22-go­diš­njak i je­dan od naj­tra­že­ni­jih mla­dih igra­ča Eu­ro­pe. - U pret­ko­lu Li­ge pr­va­ka igra­li smo pro­tiv Wer­de­ra i ak­tu­al­no je bi­lo pi­ta­nje tko je bo­lji, Mo­drić ili Di­ego. Ja sam ta­da iz­ja­vio ka­ko je Mo­drić bo­lji od Bra­zil­ca, sa či­me se mno­gi ni­su slo­ži­li. Mo­dri­će­va vri­jed­nost ta­da je bi­la tri do pet mi­li­ju­na eura, a slje­de­će­ga pro­lje­ća bio je pro­dan za 21 mi­li­jun - pod­sje­ća Ivan­ko­vić. Lu­ka je kod vas bio de­set­ka, ka­pe­tan, iz­vo­dio je je­da­na­es­ter­ce, pa mu je to bi­la naj­e­fi­kas­ni­ja se­zo­na ka­ri­je­re sa 16 po­go­da­ka. - Do­bio je vrp­cu na­kon od­la­ska Edu­ar­da, zas­lu­že­no, jer iako ni­ka­da ni­je bio gla­san tip, on je bio pri­rod­ni vo­đa te mom­ča­di. Na­met­nuo se su­igra­či­ma kao auto­ri­tet svo­jim no­go­met­nim zna­njem, ali i po­le­tom, že­ljom, straš­ću, ni u jed­noj utak­mi­ci ni­je se šte­dio, i to su deč­ki izu­zet­no res­pek­ti­ra­li i slu­ša­li ga - nas­tav­lja Pro­fe­sor. Je li u Di­na­mu pos­to­ja­lo su­par­niš­tvo Mo­dri­ća i Man­džu­ki­ća? - Ne, ni­je ga ni mo­glo bi­ti jer je Man­džu­kić tek bio do­šao, a Mo­drić je bio sta­ro­sje­di­lac u Di­na­mu. Ne sje­ćam se da je iz­me­đu njih dvo­ji­ce bi­lo i naj­ma­nje­ga is­kre­nja. Ka­ko ste pri­pre­mi­li pla­ve za ču­ve­nu utak­mi­cu pro­tiv Ajaxa? - Pri­pre­ma­li smo se mir­no, zna­ju­ći da ne­ma­mo što iz­gu­bi­ti. A iz­ne­na­di­li smo ih vi­so­kim pre­sin­gom, agre­si­jom, pri­ti­skom na nji­ho­vu zad­nju li­ni­ju, u če­mu su pred­nja­či­li Man­džu­kić i Ta­dić, te pas-igrom, u ko­jom su do­mi­ni­ra­li Mo­drić i Sam­mir, dok su Dr­pić i Ši­fo kro­ti­li Su­are­za i Hun­te­la­ara.

Po­zi­ci­ja na kri­lu ni­je naj­i­de­al­ni­ja za Man­džu, on je kla­sič­ni sre­diš­nja špi­ca, tvr­di Ivan­ko­vić

Mo­drić je bio za­du­žen na 11-er­ce? - Kao pra­vi ka­pe­tan, pre­uzeo je od­go­vor­nost, a svo­jom mir­no­ćom do­ka­zao kla­su - ka­že Ta­nac. Zbog Man­džu­ki­ća ste uje­sen 2008. go­di­ne bi­li i smi­je­nje­ni. Uo­či utak­mi­ce sa Spar­ta­kom nis­te ga uvr­sti­li u pr­vih 11, a zna­te da on baš ni­je igrač za klu­pu. - Ma ko­ji to igrač vo­li klu­pu!? Man­džo ni­je ni znao za tu mo­ju od­lu­ku, a do­nio sam je že­le­ći is­pro­vo­ci­ra­ti nje­go­vu re­ak­ci­ju na te­re­nu, po­ku­ša­ti ga mo­ti­vi­ra­ti da bu­de bo­lji. U tom tre­nut­ku vo­dio sam se in­te­re­si­ma i klu­ba, i nje­ga... Je li vam Man­džo ika­da igrao kri­lo kao Al­le­gri­ju? - Ne, to ni­je nje­go­va ide­al­na po­zi­ci­ju, re­kao bih da je na njoj li­mi­ti­ran, tu ne do­la­ze do iz­ra­ža­ja sva nje­go­va moć i sna­ga. Man­džo je naj­bo­lji kao sre­diš­nji na­pa­dač, a ov­dje se po­dre­dio po­tre­ba­ma mom­ča­di, što je ta­ko­đer kva­li­te­ta - za­klju­čio je Ivan­ko­vić.

RE­UTERS

Mo­drić i Man­džu­kić pre­dvo­di­li su Di­na­mo u po­bje­di nad Ajaxom u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­rop­sku li­gu, 4. lis­to­pa­da 2007. go­di­ne

Pri­ja­te­lji Lu­ka i Ma­rio U hr­vat­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji za­jed­no su od 2007. go­di­ne, ka­da je iz­bor­nik bio Sla­ven Bi­lić

Bran­ko Ivan­ko­vić Ma­mić mu je u ru­ke dao jed­nu od naj­na­da­re­ni­jih Di­na­mo­vih ge­ne­ra­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.