Ve­šo­vić pro­tiv So­uda­ni­ja: vru­ći dvo­boj ko­ji da­je za­čin der­bi­ji­ma

Bi­za­ran nas­ta­vak fi­na­la Ku­pa na druš­tve­nim mre­ža­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ri­je­kin he­roj Mar­ko Ve­šo­vić že­ni se da­nas u Bu­dvi, kum će bi­ti Ris­tov­ski, a bu­du­ća su­pru­ga uvri­je­di­la je pri­je vjen­ča­nja Di­na­mo­va igra­ča Va­tre­ni obra­čun Al­žir­ca Hil­le­la So­uda­ni­ja i Cr­no­gor­ca Mar­ka Ve­šo­vi­ća u de­be­loj na­dok­na­di fi­na­la Hr­vat­sko­ga ku­pa iz­me­đu Di­na­ma i Ri­je­ke (1:3) u Va­ra­ždi­nu do­bio je bi­zar­ni nas­ta­vak na druš­tve­nim mre­ža­ma u obli­ku uvre­da na ra­čun po­ra­že­nog i upla­ka­nog na­pa­da­ča pla­vih, a ko­ji­ma su se pos­lu­ži­li dje­voj­ka ri­ječ­kog no­go­me­ta­ša Ta­ma­ra Bu­la­to­vić i mla­di ju­ni­or dvos­tru­kog osva­ja­ča Do­mi­nik Mu­lac ko­ji se is­te ve­če­ri i is­pri­čao.

So­uda­ni, stoj! Os­ta­li, volj­no!

Obje su uvre­de po za­ko­nu utu­ži­ve i spa­da­ju po­naj­vi­še u rječ­nik “Pa­ro­va” i slič­nih re­gi­onal­nih za­bav­nih pro­gra­ma za do­ko­ne, a u ko­ji­ma se do­bro­volj­no za­tvo­re­ni i sni­ma­ni su­di­oni­ci po ci­je­le da­ne sva­đa­ju i vri­je­đa­ju dok se na kra­ju pri­pi­ti ne po­tu­ku ili ne leg­nu za­jed­no u kre­vet. No­vi pr­vak do obje je kru­ne, na te­re­nu i iz­van nje­ga, do­šao gos­pod­ski i zas­lu­že­no, a oči­to će, bu­du­ći da je sad ve­ći klub ne­go što je bio, sa­mim ti­me i pod ve­ćim po­ve­ća­lom, mo­ra­ti pra­vi­la po­na­ša­nja pro­ši­ri­ti s pr­ve mom­ča­di na­da­lje. Ina­če su dvo­bo­ji ta dva sjaj­na igra­ča da­li pi­kant­ni za­čin ovo­go­diš­njoj utr­ci za nas­lov pr­va­ka, a po­seb­no der­bi­ji­ma na Ru­je­vi­ci, u Mak­si­mi­ru i na kra­ju na va­ra­ždin­skoj lje­po­ti­ci. A obo­ji­ca su cr­ve­ne kr­pe na­vi­ja­či­ma jed­ne ili dru­ge mom­ča­di. U tmur­noj se­zo­ni So­uda­ni je bio Di­na­mo­vo svje­tlo, spa­ša­vao u zad­njim mi­nu­ta­ma i za­bi­jao ne­mo­gu­će. I u der­bi­ju na Ru­je­vi­ci i u fi­na­lu Ku­pa Kek je na sjaj­nog Al­žir­ca za­li­je­pio baš Ve­šo­vi­ća – pr­vi put jer je Žu­ta “po­žu­tio”, dru­gi put jer je ta­ko pro­ci­je­nio. I po­go­dio. Iako je u Ri­je­ci So­uda­ni za­bio ška­ri­ca­ma go­di­ne, a sad su ga sa­mo mi­li­me­tri di­je­li­li od no­vog tor­pe­da u mre­ži Pr­ska­la ko­jim bi iz­jed­na­čio na 2:2. Tak­vog je igra­ča ne­mo­gu­će pot­pu­no “pos­pre­mi­ti u džep” jer mu je mi­li­me­tar pros­to­ra do­vo­ljan za ubo­ji­ti ugriz. Uo­či pri­je­laz­nog ro­ka u Mak­si­mi­ru na sna­gu stu­pa ko­man­da – So­uda­ni, stoj! Os­ta­li, volj­no! Mar­ko Ve­šo­vić pro­šao je i Zvez­du i To­ri­no, ali nig­dje ni­je ta­ko igrao kao u Ri­je­ci. U 26. go­di­ni odi­grao je se­zo­nu ka­ri­je­re, le­tio te­re­nom, po­kri­vao če­ti­ri po­zi­ci­je: u Va­ra­ždi­nu je po­čeo utak­mi­cu kao li­je­vi bek, za­vr­šio je kao des­ni, a ina­če je des­no kri­lo, po po­tre­bi i li­je­vo. Ne­ki po­go­ci, kao onaj pro­tiv Sla­ve­na za 3:2, bi­li su mu u sti­lu De­je Sa­vi­će­vi­ća. Naj­ve­ća prz­ni­ca HNL-a, na te­re­nu stal­no na ru­bu žu­tog ili cr­ve­nog kar­to­na, a u iz­ja­va­ma is­kri­čav i otvo­re­no­ga gar­da, sil­no za­hva­lan jer sve je bo­lje od “da­li smo sve od se­be”. Iz­nim­no ka­rak­te­ran igrač i faj­ter kak­vog bi sva­ki Di­na­mov na­vi­jač i tre­ner po­že­lio. No, ova­ko im je trn u oku, pa su od pr­ve mi­nu­te fi­na­la Ku­pa za­zi­va­li nje­go­vo is­klju­če­nje. Ni­je se do­go­di­lo. So­uda­ni­ju su na­vi­ja­či Ri­je­ke i Haj­du­ka naj­vi­še za­mje­ri­li si­mu­li­ra­nje u Vin­kov­ci­ma i na kra­ju ne­kaž­nje­no uda­ra­nje igra­ča Lo­ko­mo­ti­ve, onaj ču­ve­ni “res­pect”. Za­pra­vo ni­je na­pra­vio ni­šta što ne bi Neymar ili Ben­ze­ma.

Obo­ji­ca obo­ga­ću­ju HNL

U sva­kom slu­ča­ju, lju­bi­te­lji HNL-a mo­gu sa­mo po­že­lje­ti da obo­ji­ca os­ta­nu i nas­ta­ve dvo­bo­je. So­uda­ni je je­dan od naj­ve­ćih stra­na­ca u po­vi­jes­ti Di­na­ma, na­učio je hr­vat­ski i do­veo ci­je­lu obi­telj u Za­greb. A Ve­šo­vić se da­nas že­ni s cu­rom ko­ja je “po­ši­zi­la” na So­uda­ni­ja, kum će bi­ti Ris­tov­ski. Na svad­bi u Bu­dvi si­gur­na ok­la­da su “Šu­ti, moj dje­ča­če pla­vi” No­vih fo­si­la i tre­ći žu­ti kar­ton neg­dje oko po­no­ći. Na So­uda­ni­je­voj su mu­škar­ci i že­ne bi­li u za­seb­nim pros­to­ri­ja­ma. Svi ima­ju svo­je obi­ča­je. Obo­ji­ca obo­ga­ću­ju HNL.

Al­ži­rac je bio svje­tlo u tmur­noj se­zo­ni pla­vih, Cr­no­go­rac je za Ri­je­ku odi­grao se­zo­nu ka­ri­je­re

Je­dan od dvo­bo­ja Mar­ka Ve­šo­vi­ća (Ri­je­ka) i Hil­le­la So­uda­ni­ja (Di­na­mo)

CHIWELOOK

Ta­ma­ra Bu­la­to­vić iz­a­bra­ni­ca je Ri­je­ki­na asa Ve­šo­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.