Mo­ram bi­ti agre­si­van da se on ne raz­ma­še

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Manchester okre­nuo na­kon što mu je pro­pa­lo do­vo­đe­nje Gri­ez­man­na, bu­du­ći da su Atle­ti­cu za­bra­nje­ni do­laz­ni tran­sfe­ri, pa ne na­mje­ra­va ni­ko­ga pro­da­ti. Manchester nas­to­ji po­ja­ča­ti i obra­nu pa že­li 22-go­diš­nje­ga šved­sko­ga sto­pe­ra Vic­to­ra Lin­delöfa iz Ben­fi­ce, jed­nog od nja­tra­že­ni­jih mla­dih obram­be­nih igra­ča u Eu­ro­pi. Tr­žiš­na vri­jed­nost mu je čak 18 mi­li­ju­na eura. Bi­zar­na oz­lje­da na­tje­ra­la Gof­fi­na da pre­da Ze­bal­lo­su. Ana Ko­njuh is­pa­la i u pa­ru pa je nje­zin nas­tup u Bo­lu slje­de­ći tje­dan iz­gled­ni­ji Špa­njo­lac Ra­fa­el Na­dal to­li­ko je do­mi­nan­tan u Ro­land Gar­ro­su da je za­ma­lo Gru­zij­ca Ni­ko­lo­za Ba­si­la­švi­li­ja, ko­ji ina­če ni­je loš igrač (63. je na ATP lis­ti), ot­pra­tio na “tri­cik­lu”. Po­bi­je­dio ga je sa 6:0, 6:1, 6:0, pa će se u osmi­ni fi­na­la su­če­li­ti sa su­na­rod­nja­kom Ba­utis­tom Agu­tom. Da­lje je pro­šao i Ar­gen­ti­nac Ho­ra­cio Ze­bal­los, ali po­naj­vi­še zbog po­ma­lo bi­zar­ne oz­lje­de svog su­par­ni­ka Da­vi­da Gof­fi­na. Pri svom vod­stvu od 5:4 u pr­vom se­tu Bel­gi­jac je po­tr­čao po jed­nu lop­tu da­le­ko una­trag, sa­pleo se o te­pih pos­tav­ljen uz ogra­du i oz­li­je­dio zglob. Mo­rao je pre­da­ti... Ma­rin Či­lić (kao i Pe­tra Mar­tić) u ak­ci­ju će da­nas. Ju­čer je sa svo­jim struč­nim sto­že­rom spre­mao tak­ti­ku za Fe­li­ci­ana Lo­pe­za, 36. te­ni­sa­ča svi­je­ta. – Lo­pez je ne­ugo­dan su­par­nik, ser­vi­ra ja­ko do­bro. Nas­to­jat ću igra­ti agre­siv­no, stva­ra­ti pri­ti­sak, ne do­pus­ti­ti mu da se raz­ma­še – ka­že Či­lić. Na­ši su pred­stav­ni­ci bi­li ak­tiv­ni u pa­ro­vi­ma. Ivan Do­dig i Špa­njo­lac Gra­nol­lers bez ve­ćih su te­ško­ća uš­li u osmi­nu fi­na­la na­kon što su sa 6:1, 6.2 po­bi­je­di­li Ja­zi­ri­ja i Sep­pi­ja. U žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji Ana Ko­njuh i Po­lja­ki­nja Li­net­te po­ra­že­ne su od Hra­dec­ke i Si­ni­ako­ve sa 0:6, 6:4, 2:6 pa se sad Anin nas­tup u Bo­lu či­ni iz­gled­ni­jim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.