Ne zas­lu­žu­je­mo lo­ši­ji sta­tus od Ci­bo­ne

Ve­ber: Sta­ja­li smo iza na­šeg tre­ne­ra do kra­ja se­zo­ne, a sa­da će­mo sve ana­li­zi­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Ce­de­vi­ta osvo­ji­la osmi do­ma­ći tro­fej za­re­dom. Na­kon če­t­vr­tog Ku­pa u ni­zu, osvo­jen i če­t­vr­ti uzas­top­ni nas­lov pr­va­ka Hr­vat­ske Dra­žen Braj­dić Još u tre­nu­ci­ma po­bjed­nič­kog slav­lja no­vog (sta­rog) pr­va­ka, glav­ni Ce­de­vi­tin spon­zor Emil Te­des­c­hi imao je po­tre­bu upo­zo­ri­ti na slje­de­će: - Za­la­žem se za tran­s­pa­rent­no fi­nan­ci­ra­nje spor­ta u gra­du Za­gre­bu jer to su sred­stva gra­đa­na ovo­ga gra­da. Mi smo već če­ti­ri go­di­ne osva­ja­či Hr­vat­skog ku­pa i pr­vens­tva, stal­no igra­mo važ­na eu­rop­ska na­tje­ca­nja, a ne­pri­mje­re­no se iz­miš­lja­ju kri­te­ri­ji sa­mo da bi se Ce­de­vi­tu eli­mi­ni­ra­lo iz te pri­če. Je­dan od na­ših naj­u­gled­ni­jih biz­ni­sme­na pri­go­vo­rio je i zbog ko­ri­šte­nja dvo­ra­ne: - Za­la­žem se za to da Dra­že­no­va dvo­ra­na bu­de grad­ski ko­šar­ka­ški hram i da u njoj rav­no­prav­no igra­ju Ci­bo­na i Ce­de­vi­ta. Ako su San Si­ro mo­gli di­je­li­ti Mi­lan i In­ter, a iz­me­đu njih je pu­no ve­ći po­vi­jes­ni ri­va­li­tet, on­da ne vi­dim za­što Ce­de­vi­ta, ko­ja je udru­ga gra­đa­na po­put Ci­bo­ne, ta­ko­đer ne bi igra­la u toj dvo­ra­ni.

Pre­vi­še gri­je­ši­li u pro­cje­na­ma

Ve­ćin­skom vlas­ni­ku Atlan­tic gru­pe ni­je se svi­dje­lo ni to što je maj­sto­ri­cu za nas­lov iz­rav­no pre­no­si­la je­di­no ka­bel­ska te­le­vi­zi­ja Are­nas­port. – Ne­pri­hvat­lji­vo je da na HRT-u ni­je bi­lo iz­rav­nog pri­je­no­sa ne­go sa­mo snim­ka. To je sra­mo­ta. Jer, na dru­gom HRT-ovu pro­gra­mu ni­je bi­lo ni­kak­vog bit­nog do­ga­đa­ja uži­vo ne­go je emi­ti­ran film. Sport­ska Hr­vat­ska, a i na­ši lju­di u ino­zem­s­tvu ko­ji mo­gu pra­ti­ti HRT, to su že­lje­li gle­da­ti uži­vo. Kas­ni­je u no­ći, za vri­je­me ve­li­ke klup­ske fe­šte na Ve­le­saj­mu, o in­ter­noj klup­skoj pro­ble­ma­ti­ci raz­go­va­ra­li smo s pred­sjed­ni- kom Ce­de­vi­te Mla­de­nom Ve­be­rom, čo­vje­kom od Te­des­c­hi­je­va naj­ve­ćeg po­vje­re­nja: - Iza nas je tur­bu­lent­na se­zo­na ko­ju mo­ra­mo ja­ko do­bro ana­li­zi­ra­ti. Jer, po­greš­ne pro­cje­ne u do­vo­đe­nju igra­ča kak­ve smo ima­li vi­še nam se ne smi­ju do­ga­đa­ti. A i naš omla­din­ski po­gon mo­ra bi­ti pro­duk­tiv­ni­ji. Ne tra­žim da sva­ke go­di­ne bu­de­mo pr­va­ci u sve tri dob­ne ka­te­go­ri­je, ali u dvi­je mo­ra­mo bi­ti jer ima­mo naj­bo­lje uvje­te u ci­je­loj re­gi­ji. Ko­li­ko je klub iz­gu­bio zbog to­ga što je još je­se­nas mo­rao ra­ski­da­ti ugo­vor sa Stoc­k­to­nom, Du­ka­nom i Hop­so­nom? - Ne pu­no jer je me­nadž­ment ne­ke stva­ri sa­ni­rao una­pri­jed ta­ko da smo ini­ci­jal­ni pro­ra­čun pre­ko­ra­či­li za 10 pos­to. Mi smo u se­zo­nu uš­li s pre­mi­som da je do­bro do­ves­ti igra­če ko­ji ima­ju ili mo­gu do­bi­ti hr­vat­sku pu­tov­ni­cu, kao što su Du­kan i Stoc­k­ton, no na to se ubu­du­će mo­ra­mo ma­nje ori­jen­ti­ra­ti, a vi­še na kva­li­te­tu. Mo­ra­mo bo­lje ska­uti­ra­ti i to će­mo ja­ko kri­tič­no sa­gle­da­ti. Osim kva­li­tet­nih se­ni­ora, mo­ra­mo do­vo­di­ti naj­na­da­re­ni­je igra­če iz Hr­vat­ske, BiH i Slo­ve­ni­je. Ho­će li pro­ra­čun i za slje­de­ću se­zo­nu bi­ti iz­me­đu 1,7 i dva mi­li­ju­na eura. - Ot­pri­li­ke ta­ko. Uz do­bro ska­uti­ra­nje, to je do­volj­no za mom­čad ko­ja će se bo­ri­ti za nas­lov pr­va­ka ABA li­ge. Do­đe li do ra­ci­ona­li­za­ci­je, bit će to­ga u dru­gim stav­ka­ma pos­lo­va­nja klu­ba, a za mom­čad će­mo za­dr­ža­ti is­to ula­ga­nje. Dr­žim da bi­smo slje­de­će go­di­ne tre­ba­li ima­ti odvo­je­nu mom­čad za hr­vat­sko pr­vens­tvo, no mo­ram o to­me po­pri­ča­ti sa struč­nim sto­že­rom jer je to oz­bilj­na te­ma.

Sed­mo­ri­ci is­tje­ču ugo­vo­ri

S ob­zi­rom na to da ugo­vor is­tje­če tro­ji­ci Ame­ri­ka­na­ca, Bo­atrig­h­tu, Ja­me­su i Shur­ni, te Be­gi­ću Bi­la­nu, Ba­bi­ću i To­ma­su, Ce­de­vi­ti ne­će bi­ti la­ko sas­ta­vi­ti mom­čad za vi­so­ke am­bi­ci­je. - Ne­ke će­mo za­dr­ža­ti, no Bi­la­na vje­ro­jat­no ne­će­mo. No, on je u pro­tek­lih šest se­zo­na to­li­ko klu­bu dao da ima pra­vo oku­ša­ti se neg­dje drug­dje. Dao je za klub sve što ima i uvi­jek će bi­ti dio na­še obi­te­lji. Že­li­mo da Bo­atrig­ht os­ta­ne, no ne znam ho­će li nam to us­pje­ti. S ob­zi­rom na to da je ti­je­kom se­zo­ne bi­lo dos­ta pri­ča o to­me da je tre­ne­rov sta­tus ne­si­gu­ran, što će bi­ti s Velj­kom Mr­ši­ćem ko­ji ima ugo­vor na još jed­nu se­zo­nu. - Naš je klub još jed­nom po­ka­zao da mi usred se­zo­ne ne mi­je­nja­mo ni­ko­ga. Tre­ner je znao da sto­ji­mo iza nje­ga do kra­ja se­zo­ne, a sa­da će­mo sve ana­li­zi­ra­ti. I Mr­šić i klub ima­ju iz­laz­ne op­ci­je, uz iz­vjes­ne pe­na­le, a mi što god da ra­di­mo ni­kad ne­će­mo bi­ti ne­ko­rek­t­ni. Uos­ta­lom, Mr­šić je za nas na­pra­vio ne­ke ve­li­ke stva­ri, pri če­mu ne smi­je­mo za­bo­ra­vi­ti da je, ka­da se Re­pe­ša u za­vr­š­ni­ci se­zo­ne raz­bo­lio, on do­vr­šio i osvo­jio to pr­vens­tvo - za­klju­čio je Ve­ber.

Te­des­c­hi: Ne­pri­hvat­lji­vo je da HRT ni­je iz­rav­no pre­no­sio utak­mi­cu, već je is­to­dob­no pus­tio film

Emil Te­des­c­hi Če­ti­ri go­di­ne osva­ja­či smo Ku­pa i pr­vens­tva, a iz­miš­lja­ju kri­te­ri­je sa­mo da Ce­de­vi­tu eli­mi­ni­ra­ju iz kva­li­tet­ni­jeg fi­nan­ci­ra­nja

Ame­ri­ka­nac Bo­atrig­ht bio je ključ­ni igrač Ce­de­vi­te u pbje­di pro­tiv Ci­bo­ne u po­s­ljed­njoj, pe­toj utak­mi­ci fi­na­la do­igra­va­nja Pr­vens­tva Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.