Če­t­vr­ta in­dus­trij­ska re­vo­lu­ci­ja, a mi u proš­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Za­pos­le­ni­ci naj­ve­ćeg ta­li­jan­skog i europ­skog pro­izvo­đa­ča če­li­ka ILVA štraj­ka­li su u če­t­vr­tak če­ti­ri sa­ta, a sin­di­ka­ti naj­av­lju­ju no­ve pro­s­vje­de jer bi do 2023. tre­ba­lo ot­pus­ti­ti iz­me­đu pet i šest ti­su­ća za­pos­le­nih od oko 14.200 sa­da za­pos­le­nih. ILVA je bi­la pri­vat­na in­dus­tri­ja ko­ja je, prem­da je pos­lo­va­la po­zi­tiv­no, za­pa­la u te­ško­će jer je do­bi­la na­log da za­tvo­ri po­gon u Ta­ran­tu zbog za­ga­đi­va­nja. Pro­ces još ni­je ut­vr­dio je li bi­lo po­treb­no za­tvo­ri­ti ne­ke po­go­ne, ali tvrt­ki je šte­ta na­ne­se­na pa ju je dr­ža­va pre­uze­la i sa­da je pro­da­je. Sti­gle su dvi­je po­nu­de (sku­pi­na AmI­nves­t­co i sku­pi­na Ac­ci­aIta­lia) i obje pre­dvi­đa­ju ot­pu­šta­nje do šest ti­su­ća rad­ni­ka u idu­ćih šest go­di­na. Ne ula­zi­mo u to je li bi­lo po­treb­no uga­si­ti pro­izvod­nju če­li­ka zbog za­ga­đe­nja oko­li­ša sud­skim na­lo­gom te je li važ­ni­je zdrav­lje ili po­sao, već po­gle­daj­mo što se do­ga­đa u svi­je­tu. Pri­mjer ILVA-e otva­ra vi­še te­ma, ali tu se otva­ra i pi­ta­nje ko­je se pos­tav­lja i ve­za­no za Agro­kor, oču­va­nja bro­ja za­pos­le­nih na rad­nim mjes­ti­ma ko­ja nes­ta­ju. Uš­li smo u če­t­vr­tu in­dus­trij­sku re­vo­lu­ci­ju (In­dus­try 4.0) u onu ko­ja spa­ja vir­tu­al­no i fi­zič­ko ili­ti u tzv.

vir­tu­al­no-fi­zič­ki sus­tav. Ter­min „ki­ber­ne­tič­ko-fi­zič­ki sus­ta­vi” (Cyber Physi­cal Sys­tems – CPS) nas­tao je još 2006., ali ta če­t­vr­ta in­dus­trij­ska re­vo­lu­ci­ja (pr­va je upo­tre­ba vo­de­ne pa­re, dru­ga je ma­sov­na lan­ča­na pro­izvod­nja, a tre­ća je auto­ma­ti­za­ci­ja i kom­pju­to­ri) već je za­ži­vje­la pos­ta­la. Bi­la je glav­nom te­mom raz­go­vo­ra na ovo­go­diš­njem sku­pu Wor­ld Eco­no­mic Fo­rum u Da­vo­su ka­da je re­če­no ka­ko će nes­ta­ti se­dam mi­li­ju­na rad­nih mjes­ta, ali će se stvo­ri­ti i dva mi­li­ju­na no­vih, a odr­ža­va­ju se i te­ča­je­vi za me­na­dže­re u tak­voj in­dus­tri­ji. Škol­s­tvo u Fin­skoj, ko­je je pre­ma re­zul­ta­ti­ma PISA is­tra­ži­va­nja, naj­bo­lje u svi­je­tu, naj­av­lju­je pro­mje­ne ka­ko bi dje­cu pri­pre­mi­li za no­vi svi­jet. Ti­je­kom obvez­nog (16 go­di­na) ško­lo­va­nja dje­cu će se uči­ti i ka­ko u druš­tve­nim mre­ža­ma ra­zot­kri­ti što je laž­no. Dje­ca će uči­ti, dak­le, i sa smar­tp­ho­ne­ima, ko­ji će pos­ta­ti na­še oso­be is­kaz­ni­ce i ban­ke, od­nos­no kar­ti­ce. U ne­kim se dr­ža­va­ma spa­ša­va nes­pa­si­vo, a u dru­gi­ma se mla­de uči ka­ko se su­če­li­ti s oni­me što do­la­zi su­tra. Ko­ja će od tih dr­ža­va bi­ti me­đu bo­lji­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.