Ho­će li Zo­ran Mi­la­no­vić opet vo­di­ti SDP na idu­ćim iz­bo­ri­ma za Sa­bor?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

ini­ci­ja­to­ri sr­bi­jan­ske agre­si­je iz de­ve­de­se­tih i Alek­san­dar Vu­čić, Tomislav Ni­ko­lić, Ivi­ca Da­čić i dru­gi pos­ta­li po­li­tič­ki vo­đe Sr­bi­je. I dok su pro­tu­rječ­ne re­ak­ci­je na tak­ve re­ha­bi­li­ta­ci­je, ko­mu­nis­tič­ki zlo­čin­ci, ko­ji­ma ni­kad ni­je ni su­đe­no, os­ta­ju ne­upit­ni. Čak su i “dru­go­vi” zna­li opi­si­va­ti zla ko­ja su či­ni­li Mo­ša Pi­ja­de, Alek­san­dar Ran­ko­vić, Ko­ča Po­po­vić, Mi­lo­van Đi­las, a o Ti­tu da i ne go­vo­ri­mo. Oni ne tre­ba­ju bi­ti re­ha­bi­li­ti­ra­ni jer im kao zlo­čin­ci­ma ni­je ni su­đe­no pa to za­ci­je­lo na ne­ki na­čin olak­ša­va re­ha­bi­li­ta­ci­ju i Dra­že, i Ne­di­ća, i Ka­la­bi­ća... Ta­ko će se stvar­no u Sr­bi­ji čet­ni­ci i par­ti­za­ni iz­jed­na­či­ti – svi će bi­ti ne­vi­ni. ni nov­ca. Sto­ga sam se od­lu­čio zva­ti ili An­gel ili Emmanuel, da bu­dem eu­rop­ski... Ta­ko bi se mo­gli objas­ni­ti raz­lo­zi za uvo­đe­nje eura umjes­to ku­ne u Hr­vat­sku, a miš­lje­nja auto­ri­te­ta o tim raz­lo­zi­ma upu­ću­ju na naj­ve­ći po­raz i iz­da­ju Hr­vat­ske od sa­mos­tal­nos­ti. So­ci­olog eko­no­mi­je Mar­ko Gr­de­šić je za os­ta­nak ku­ne ra­di bar ma­lo na­de u mo­ne­tar­nu su­ve­re­nost ko­je ne­ma­mo. Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Gus­te San­ti­ni di­že ru­ke na pre­da­ju i za­uzi­ma se za eu­ro, jer iona­ko ne­ma­mo mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ni­ti se če­mu druk­či­jem mo­že­mo na­da­ti. I tvr­di: “Za­le­tje­li smo se – i to ne jed­nom, ne­go vi­še pu­ta u ve­zi s tim”. Glav­ni kri­vac zbog ko­jeg ne­ma mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke i su­ve­re­nos­ti jest Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka, ser­vis ino­zem­nih pro­fi­te­ra, pa je nor­mal­no da su nje­zi­nu gu­ver­ne­ru Vuj­či­ću ti pljač­ka­ši je­dan od raz­lo­ga za eu­ro, s ko­jim bi­smo, ka­že, ima­li si­gur­ni­ju va­lu­tu i je­dan ri­zik ma­nje. Na­rav­no, on ne go­vo­ri kao Gr­de­šić ili San­ti­ni o mo­ne­tar­noj su­ve­re­nos­ti uni­šta­va­nje ko­je je nas­ta­vio pos­li­je svog uči­te­lja Ro­ha­tin­skog ko­jeg je nas­li­je­dio. Bi­jeg od ku­ne bi­jeg je od uboj­stva hr­vat­skog nov­ca.

Zo­ran Mi­la­no­vić i nje­gov na­s­ljed­nik na če­lu SDP-a Da­vor Ber­nar­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.