Subota 27. svib­nja Li­ce­mjer­no iz­ru­gi­va­nje pro­bi­ja­nju do ve­li­či­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Za­što se Ma­ri­ja Mi­ho­ljek i Sa­ša Kop­ljar go­to­vo sva­ke ve­če­ri “gu­ra­ju” na ekran u Dnev­ni­ku No­ve TV? Što će nam nji­ho­va glu­ma sr­dač­nos­ti s ko­jom se obra­ća­ju gle­da­te­lji­ma, za­što na TV-u ni­su ne­ke dru­ge sli­ke dok oni či­ta­ju vi­jes­ti? E pa za­to što su vi­jes­ti uvjer­lji­vi­je kad su “per­so­na­li­zi­ra­ne”, kad se vi­di onaj tko ih či­ta, kad to či­ni vje­što, kad je zgo­dan i sim­pa­ti­čan. Vo­di­te­lji sve­ko­li­kom svo­jom po­ja­vom priv­la­če po­zor­nost gle­da­te­lja, po nji­ma je ne­ka TV pre­poz­nat­lji­va, oni ima­ju udje­la u nje­zi­noj gle­da­nos­ti, ugle­du i na kra­ju u ko­mer­ci­jal­nom us­pje­hu. Kad is­to to za se­be i za Hr­vat­sku ra­di hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca na sas­tan­ku čel­ni­ka 28 ze­ma­lja NATO-a, kad se us­pi­je na­ći uz bok pred­sjed­ni­ku naj­ve­će si­le, Trum­pu, No­va TV se u Dnev­ni­ku što su ga vo­di­li Mi­ho­ljek i Kop­ljar iz­ru­gu­je nje­zi­nu pro­bi­ja­nju do svjet­ske ve­li­či­ne (a naj­o­či­ti­je i naj­grub­lje gu­rao se baš Trump!). Pa i la­že da je ame­rič­ki pred­sjed­nik ni­je ni po­gle­dao, dok se na sli­ka­ma iz svjet­skih me­di­ja vi­di ka­ko s njom sr­dač­no raz­go­va­ra. Pred­sjed­ni­ca je iz­ja­vi­la ka­ko je u šet­nji zgra­dom NATO-a s Trum­pom raz­go­va­ra­la o ne­ko­li­ko te­ma te ga po­zva­la da po­sje­ti Hr­vat­sku. Ne­ka se za kaz­nu u jed­nom Dnev­ni­ku ko­ji će vo­di­ti sa­mo gla­som, Mi­ho­ljek i Kop­ljar ne gu­ra­ju na ekran, ne­ka se sa­kri­ju od sti­da.

Ni­je­dan pred­sjed­nik ne­ke ja­če stran­ke ni­je imao ta­ko ma­lo auto­ri­te­ta kao što ga ima šef SDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.