Ključ­ni ko­ma­di za uži­va­nje na otvo­re­nom ti­je­kom ci­je­log lje­ta

Na­mje­štaj mo­že­te i sa­mi iz­ra­di­ti od sta­rih pa­le­ta i tek­s­ti­la, ali i udah­nju­ju­ći ži­vot od­ba­če­nim ko­ma­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Naj­važ­ni­je je da pros­tor bu­de funk­ci­ona­lan i ugo­dan za bo­ra­vak te da ima do­bar omjer sun­ca i hla­da i, da­ka­ko, do­zu ze­le­ni­la i cvi­je­ća Ne­ki­ma je do­volj­na klu­pa u hla­du i le­de­no pi­će, dru­gi pak ure­đe­nju te­ra­se i vr­ta po­sve­ću­ju vi­še paž­nje ne­go dnev­nom bo­rav­ku. U ko­ju god sku­pi­nu spa­da­li, sa­vje­ti ko­je do­no­si­mo uni­ver­zal­ni su, la­ko pri­mje­nji­vi i što je naj­važ­ni­je – uis­ti­nu pa­le, od­nos­no da­ju re­zul­tat. Ovis­no o ve­li­či­ni pros­to­ra, bu­dže­tu i na­mje­šta­ju ko­ji već ima­te, la­ko i po­volj­no mo­že­te ure­di­ti svoj ljet­ni pros­tor u ko­jem će­te pro­vo­di­ti ve­ći­nu slo­bod­nog vre­me­na. Ima­te li ma­li bal­kon, naj­važ­ni­je je da pros­tor bu­de mak­si­mal­no is­ko­ri­šten i da ga ne za­gu­ši­te glo­maz­nim ko­ma­di­ma na­mje­šta­ja.

Po­dje­la na te­mat­ske cje­li­ne

Bi­raj­te la­ga­ni, sklo­pi­vi na­mje­štaj, is­ko­ris­ti­te zi­do­ve i ogra­du bal­ko­na, a umjes­to sto­la­ca do­bro rje­še­nje mo­že bi­ti škri­nja ko­ja slu­ži kao do­dat­no spre­mi­šte i kao mjes­to za sje­de­nje. Ako vas ne mu­či ve­li­či­na, pros­tor

mo­že­te po­di­je­li­ti u te­mat­ske cje­li­ne. Ve­li­ku te­ra­su ili vrt ta­ko mo­že­te po­di­je­li­ti u zo­nu za ro­šti­lja­nje i obje­do­va­nje, zo­nu za opu­šta­nje, a ima­te li mo­guć­nos­ti čak i u sun­ča­li­šte. Ako ima­te sta­ri na­mje­štaj od dr­ve­ta, kraj­nje je vri­je­me da ga ob­no­vi­te. Pre­bru­si­te ga i za­šti­ti­te ka­ko ga ne bi uni­šti­le at­mo­sfe­ri­li­je. Is­to vri­je­di i za na­mje­štaj od že­lje­za.

Ni­šta bez ze­le­ni­la

Plas­ti­ka i umjet­ni ma­te­ri­ja­li zah­ti­je­va­ju sa­mo da ih odr­ža­va­te čis­ti­ma. Kut­ne gar­ni­tu­re od ra­ta­na ili nje­go­ve vjer­ne imi­ta­ci­je, po­pu­lar­nost su stek­le za­hva­lju­ju­ći doj­mu luk­su­za ko­ji os­tav­lja­ju, ali i zbog ve­li­kih me­ka­nih jas­tu­ka ko­ji ma­me na opu­šta­nje. Ima­te li ma­lo zna­nja i pu­no vo­lje, sa­mi mo­že­te pri­lič­no jef­ti­no na­pra­vi­ti ne­što slič­no – od sta­rih dr­ve­nih pa­le­ta i od­ba­če­nih jas­tu­ka ko­ji će za­blis­ta­ti uz ma­lo bo­je i no­vih tek­s­ti­la. O vrt­nom na­mje­šta­ju i ure­đe­nju vanj­skog pros­to­ra ne mo­že se go­vo­ri­ti a da se ne spo­me­nu bilj­ke pa po­ku­šaj­te u svoj dnev­ni bo­ra­vak na otvo­re­nom uni­je­ti što vi­še ze­le­ni­la. To mo­gu bi­ti tre­nu­tač­no ja­ko po­pu­lar­ne vi­se­će cvjet­ni­ce ko­je je pri­lič­no jed­nos­tav­no odr­ža­va­ti, pal­me ili ci­tru­si ko­ji ipak zah­ti­je­va­ju os­nov­no vr­tlar­sko pred­z­na­nje s ob­zi­rom na spe­ci­fič­nos­ti. Na­da­lje, sve je po­pu­lar­ni­je, čak i na naj­ma­njim bal­ko­ni­ma, uz­ga­ja­ti vlas­ti­to vo­će i po­vr­će. Od vo­ća naj­zas­tup­lje­ni­je su bo­bi­čas­te vr­ste ko­je ne zah­ti­je­va­ju pu­no bri­ge i pros­to­ra, a od po­vr­ća naj­češ­će se sa­de sa­la­te. Za­čin­sko bi­lje već se to­li­ko uvri­je­ži­lo da je go­to­vo “stan­dard­na pos­ta­va” na bal­ko­ni­ma i u vr­to­vi­ma. Ako ne­ma­te pri­rod­ni hlad, sva­ka­ko se po­bri­ni­te da ga osi­gu­ra­te bi­lo ten­dom, je­dri­ma ili sun­co­bra­nom. Po­s­ljed­njih go­di­na ja­ko su po­pu­lar­ne vi­se­će le­žalj­ke ko­je se mo­gu pri­č­vr­sti­ti na strop ili, ako ima­te mo­guć­nos­ti, pri­ve­za­ti na sta­blo. Dje­čji ku­tak ta­ko­đer je ne­što o če­mu va­lja vo­di­ti ra­ču­na, a za ma­li­ša­ne je naj­važ­ni­je da ima­ju pros­tor ko­ji je do­bro zak­lo­njen od sun­če­vih zra­ka i u ko­jem se mo­gu si­gur­no kre­ta­ti. Po­seb­no mjes­to na bal­ko­nu ili u vr­tu pak zas­lu­žu­je ro­štilj – omi­lje­no okup­lja­li­šte druš­tva ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci sto­ga se po­bri­ni­te da vam je taj ku­tak do­volj­no ve­lik i, na­rav­no, osi­gu­ran od po­ža­ra.

Ima­te li pros­to­ra, po­di­je­li­te te­ra­su na te­mat­ske zo­ne. Ako vam je pros­tor sku­čen, po­tru­di­te se da bu­de mak­si­mal­no is­ko­ri­šten i li­šen su­viš­nih de­ta­lja

Kla­sič­ni stil ure­đe­nja te­ra­se vo­li ma­siv­ni­ji me­tal­ni ili na­mje­štaj s ra­skoš­nim jas­tu­ci­ma i tek­s­ti­li­ma

Uz­goj ci­tru­sa zah­ti­je­va pu­no sun­ca, dos­ta vla­ge i po­se­ban sup­s­trat. Bri­ne­te li se o nji­ma do­bro, br­zo da­ju plo­do­ve ZDRAV IZ­BOR

Jed­nos­ta­van, po­ma­lo re­tro stil do­bit će do­zu gla­mu­ra do­da­te li mu ne­ku neo­če­ki­va­nu bo­ju, pri­mje­ri­ce pla­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.