Ak­cent­na ra­s­vje­ta u sre­di­šte po­zor­nos­ti stav­lja ono što že­li­mo na­gla­si­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Do­mi­vrt@ve­cer­nji.net

Iz­bje­ga­va­nje tam­nih po­dru­čja po­mo­ću kva­li­tet­ne am­bi­jen­tal­ne ra­s­vje­te po­mo­ći će da pros­tor ne dje­lu­je sku­če­no i ma­lo Kris­ti­na Lu­go­nja Svje­tlo, sje­na i re­flek­si­ja naj­važ­ni­ji su ele­men­ti u pro­jek­ti­ra­nju ra­s­vje­te te se nji­ho­vom struč­nom upo­tre­bom do­bi­va že­lje­na at­mo­sfe­ra u pros­to­ru te us­mje­ra­va po­gled i kre­ta­nje ko­ris­ni­ka. Osim svo­je os­nov­ne funk­ci­je, ra­s­vjet­lja­va­nja pros­to­ra, umjet­na ra­s­vje­ta na vi­še ra­zi­na obo­ga­ću­je pros­tor za ko­ji je pro­jek­ti­ra­na. Svje­tlo mo­že jed­nos­tav­no pro­mi­je­ni­ti do­jam pros­to­ra bez da ga fi­zič­ki mi­je­nja či­me pred­stav­lja je­dan od od­lu­ču­ju­ćih ele­me­na­ta pri do­živ­lja­ju ar­hi­tek­tu­re.

Omjer ra­s­vje­te je klju­čan

Os­no­va pro­jek­ti­ra­nja ra­s­vje­te po­či­nje od nje­zi­ne po­dje­le na di­rek­t­nu i in­di­rek­t­nu. Glav­na od­li­ka di­rek­t­nog svje­tla u to­me je što uz­ro­ku­je ja­ke sje­ne i ek­s­trem­ne kon­tras­te, dok in­di­rek­t­no svje­tlo pru­ža ma­nje va­ri­ja­ci­je u kon­tras­tu te sla­bi­je sje­ne. Pri­mjer in­di­rek­t­nog svje­tla u in­te­ri­je­ru bi­lo bi ono ko­je ni­je us­mje­re­no di­rek­t­no pre­ma pro­ma­tra­ču, ne­go pre­ma po­vr­ši­ni, kao što je strop te se od nje­ga od­bi­ja u obli­ku ras­pr­še­ne svje­tlos­ti. Je­di­no do­brim omje­rom di­rek­t­ne i in­di­rek­t­ne ra­s­vje­te do­bi­va­mo kva­li­tet­no ra­svi­jet­ljen pros­tor. Ra­s­vje­ta se, pre­ma funk­ci­ji, di­je­li na op­ću, ak­cent­nu i do­pun­sku. Ter­min op­ća ra­s­vje­ta od­no­si se na onu ko­ja pru­ža ugod­nu ra­zi­nu di­rek­t­ne i in­di­rek­t­ne ra­s­vje­te do­volj­nog in­ten­zi­te­ta za obav­lja­nje rad­nji za ko­je je na­mi­je­nje­na.

Vi­zu­al­no mi­je­nja iden­ti­tet

Do­pun­ska ra­s­vje­ta je ona ko­ja se pa­li u ci­lju po­bolj­ša­va­nja svje­tlos­nih uvje­ta, po­put stol­nih svje­tilj­ki. Ak­cent­na ra­s­vje­ta slu­ži za na­gla­ša­va­nje de­ta­lja te u sre­di­šte po­zor­nos­ti stav­lja odre­đe­ni pred­met ili po­dru­čje. Osim što ra­s­vje­ta omo­gu­ću­je na­gla­ša­va­nje odre­đe­nih ele­me­na­ta u pros­to­ru, pro­miš­lje­no ko­ri­šte­nje svje­tla i sje­ne mo­že po­mo­ći pri skri­va­nju ma­nje priv­lač­nih di­je­lo­va. Svje­tlo ta­ko­đer mo­že po­mo­ći da se for­mi­ra­ju funk­ci­onal­ne zo­ne ta­ko da se odre­đe­ni di­je­lo­vi pros­to­ra vi­zu­al­no po­di­je­le i do­ži­ve na že­lje­ni na­čin. Ra­s­vje­ta uve­li­ke utje­če i na vi­zu­al­ni do­živ­ljaj pros­to­ra te pred­stav­lja ko­ris­tan alat pri ko­ri­gi­ra­nju ne­kih nje­go­vih ne­dos­ta­ta­ka.

Us­mje­ra­va­nje Da bi se u pros­to­ru pri­kri­li ne­dos­ta­ci i is­tak­nu­le pred­nos­ti, važ­no je zna­ti do­bro pos­ta­vi­ti ra­s­vjet­na ti­je­la, ka­žu u Te­lek­tri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.