Us­pješ­na bor­ba s do­sad­nim in­sek­ti­ma - ko­mar­ci­ma i osa­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Lje­ti je u na­šim vr­to­vi­ma, do­mo­vi­ma, na iz­le­ti­ma i na mo­ru pu­no naj­raz­li­či­ti­jih ne­ugod­nih i štet­nih kuk­ca. Mu­he, ko­mar­ci, kr­pe­lji, pa­uci, mra­vi, kr­pe­lji…. Osim to­ga, ne­ki kuk­ci i bol­no uba­da­ju, nji­ho­ve iz­lu­če­vi­ne iz­a­zi­va­ju aler­gij­ske re­ak­ci­je, a mo­gu bi­ti i pri­je­no­si­oci raz­li­či­tih bo­les­ti. Štet­ne se ga­ma­di sa­da mo­že­te učin­ko­vi­to os­lo­bo­di­ti s pro­izvo­di­ma pro­tiv raz­nih in­se­ka­ta EFFECT.

Do­sad­ni ko­mar­ci

Od svih ku­ka­ca ko­ji se mo­gu po­ja­vi­ti u na­šim stam­be­nih pros­to­ri­ma ko­mar­ci su naj­češ­ća vr­sta. Effect uni­ver­zal­ni in­sek­ti­cid aero­sol je kon­tak­t­ni in­sek­ti­cid s tre­nut­nim učin­kom, na­mi­je­njen is­treb­lji­va­nju mu­ha i ko­ma­ra­ca, a učin­ko­vit je i pro­tiv dru­gih mu­ši­ca, gri­nja, mra­vi, žo­ha­ra, uši i sl. Pri­mje­ren je za upo­tre­bu u otvo­re­nim i za­tvo­re­nim pros­to­ri­ma. In­sek­ti­cid se na dnev­noj svje­tlos­ti br­zo raz­gra­di, pa pros­tor tre­ba ma­nje zra­či­ti. Ima tros­tru­ko dje­lo­va­nje: tre­nut­ni efekt, mi­ris dje­lu­je re­pe­lent­no te os­vje­ža­va pros­tor ugod­nom aro­mom. Ne os­tav­lja mr­lje, ve­oma je učin­ko­vit i jed­nos­ta­van za upo­ra­bu. 5 se­kun­di pr­ska­nja do­volj­no je za pros­tor ve­li­či­ne 20m2. Ako tvar na­ne­se­mo ne­po­sred­no na po­vr­ši­nu, ra­di­je upo­tri­je­bi­mo Effect uni­ver­zal­ni in­sek­ti­cid s ras­pr­ši­va­čem ili Bi­otoll uni­ver­zal­ni in­sek­ti­cid s ras­pr­ši­va­čem, ko­jeg ras­pr­ši­mo po sta­nu i vra­ti­ma, zi­do­vi­ma i tlu, od­nos­no po­svu­da gdje je za­dr­ža­va­ju mu­he. Pro­izvod dje­lu­je kon­tak­t­no i ima pro­du­žen uči­nak, pri­mi se za po­vr­ši­nu u ta­ko osi­gu­ra­va du­go­traj­nu za­šti­tu.

Ugro­že­ne ose i strš­lje­no­vi su naj­o­pas­ni­ji i naj­broj­ni­ji!

Ose nam čes­to do­đu u gos­te ako se u bli­zi­ni na­la­zi zre­lo vo­će, slat­ko pi­će ili hra­na. Ose pos­ta­nu agre­siv­ne ako ih uz­ne­mi­ri­mo i kad bra­ne svo­je gni­jez­do. Nji­hov je ža­lac gla­dak pa ga mo­gu iz­vu­ći i vi­še pu­ta ubos­ti. Kad se osje­te ugro­že­ni­ma, u oko­li­nu is­pus­te hor­mo­ne ko­ji po­ve­ća­va­ju agre­siv­nost os­ta­lih osa u bli­zi­ni. Kod ve­ći­ne lju­di osin ubod uz­ro­ku­je bol i cr­ve­ni­lo, a mo­že do­ći i do oti­ca­nja pa čak i do li­je­če­nja u bol­ni­ci. Ako se u bli­zi­ni na­še ku­će ili vr­ta na­la­zi osi­nje gni­jez­do, pro­blem će bi­ti ve­ći jer se u nje­mu mo­že na­la­zi­ti do dvi­je sto­ti­ne je­din­ki. Gni­jez­da naj­češ­će na­la­zi­mo u pot­krov­lji­ma, u dim­nja­ci­ma i pu­ko­ti­na­ma iz­me­đu zi­do­va. Važ­no je da ih od­mah tre­ti­ra­mo. U tu svr­hu upo­tri­je­bi­mo Effect in­sek­ti­cid pro­tiv osa i strš­lje­no­va u obli­ku aero­so­la. Pro­izvod je obli­ko­van ta­ko da je mo­gu­će pr­ska­nje iz da­lji­ne i to na uda­lje­nos­ti od 4-6 me­ta­ra, ma­njim od 400ml 4 – 5m i ve­li­kim aero­so­lom od 750ml 5-6m. Pr­ska­mo ih u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, kad su ma­nje ak­tiv­ne, ili kas­no uve­čer, kad je ve­ći­na osa već u gni­jez­du, u in­ter­va­li­ma od po pet se­kun­di. Ta­kav je na­čin si­gur­ni­ji, a omo­gu­ća­va nam da po­go­di­mo i te­že dos­tup­na mjes­ta. Po­seb­na for­mu­la dvi­ju tva­ri u in­sek­ti­ci­du uz­ro­ku­je ne­po­sred­no uni­šte­nje osa, a ima i pro­du­lje­no dje­lo­va­nje. Ta­ko­đer učin­ko­vi­to dje­lu­je i na strš­lje­no­ve i nji­ho­va gni­jez­da. Bes­pla­tan sa­vjet struč­nja­ka Unic­hem Agro d.o.o.: 01 621 39 66 ili 092 194 16 94 bacc.ing.agr. Mi­li­ca Se­ku­lić

Naj­češ­će se bo­ri­mo s ko­mar­ci­ma, osa­ma i mu­ha­ma

Osje gnjez­do tre­ti­ra­mo EFFECTOM na 4 -6 m da­lji­ne pri­ti­skom aero­so­la za 5 se­kun­di

Uju­tro ili na­ve­čer Za mak­si­mal­nu učin­ko­vi­tost naj­bo­lje je gni­jez­do tre­ti­ra­ti uju­tro ili na­ve­čer ka­da je pu­no osa u gni­jez­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.