Per­fec­ta Dre­ams otvo­ri­la Cen­tar zdra­vog spa­va­nja na čak dva ka­ta i ti­su­ću če­tvor­nih me­ta­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - (ms)

Važ­nost ma­dra­ca za do­bar san čes­to je pre­sud­na, sto­ga iz­dvo­ji­te vri­je­me da pro­na­đe­te onaj ko­ji sa­vr­še­no od­go­va­ra va­šim po­tre­ba­ma Ne­dav­no pro­ve­de­no is­tra­ži­va­nje Cen­tra za po­re­me­ća­je spa­va­nja i bud­nos­ti za­gre­bač­ke Kli­ni­ke Vrap­če, jed­nog od tri­ju hr­vat­skih re­fe­rent­nih cen­ta­ra u ko­ji­ma se di­jag­nos­ti­ci­ra­ju i li­je­če tak­vi po­re­me­ća­ji, na 1300 oso­ba po­ka­za­lo je da sva­ki če­t­vr­ti Hr­vat ima ne­ki od po­re­me­ća­ja spa­va­nja. Je­dan od na­či­na da se po­pra­vi kva­li­te­ta spa­va­nja sva­ka­ko je do­bar oda­bir ma­dra­ca i jas­tu­ka. Svjes­ni su to­ga i u do­ma­ćoj tvrt­ki Per­fec­ta Dre­ams ko­ja je ne­dav­no otvo­ri­la no­vu pos­lov­ni­cu na adre­si Sa­mo­bor­ska ces­ta 147 na Jan­ko­mi­ru. Cen­tar spa­va­nja na 1000 če­tvor­nih me­ta­ra uz 1000 pro­izvo­da nu­di 1000 raz­lo­ga za sa­vr­še­ne sno­ve. Sa­lon se pros­ti­re na dva ka­ta i nu­di sve po­treb­no za pos­ti­za­nje kva­li­tet­nog sna. Otvo­re­nje je mo­de­ri­ra­la poz­na­ta vo­di­te­lji­ca Iva Šu­len­tić ko­ja je okup­lje­ne upoz­na­la s po­nu­dom na­mje­šta­ja poz­na­to­ga hr­vat­skog bren­da vi­so­ke kva­li­te­te. – Za­do­volj­ni smo što na­kon dvi­je go­di­ne tra­že­nja adek­vat­ne lo­ka­ci­je i pros­to­ra za ova­kav cen­tar mo­že­mo re­ći da smo ovaj pro­jekt us­pješ­no pri­ve­li kra­ju. Svo­jim smo kup­ci­ma po­nu­di­li na jed­nom mjes­tu sve što im je po­treb­no za do­bre sno­ve. U Cen­tru spa­va­nja ima­mo ši­ro­ku po­nu­du asor­ti­ma­na za kva­li­te­tan san na čak ti­su­ću če­tvor­nih me­ta­ra, a kup­ci­ma pri­je sve­ga nu­di­mo opu­šte­nu at­mo­sfe­ru, vr­hun­sku us­lu­gu i kva­li­tet­ne pro­izvo­de – is­tak­nu­la je di­rek­to­ri­ca Kris­ti­na Boš­njak. Svi ko­ji po­sje­te no­vo­otvo­re­ni sa­lon os­tva­ru­ju pri kup­nji po­pust od 20 pos­to ko­ji se od­no­si i na već pos­to­je­će po­pus­te.

No­vo­otvo­re­ni Cen­tar spa­va­nja Per­fec­ta Dre­ams pros­ti­re se na dva ka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.