Otac uzeo dro­gu da bi si­na na­tje­rao na li­je­če­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (maš) (maš)

Sin ni­je že­lio pris­ta­ti na li­je­če­nje sve dok se otac ni­je pre­do­zi­rao nje­go­vom dro­gom. Ta­da je mla­dić shva­tio o če­mu je ri­ječ Po­ne­kad ro­di­te­lji mo­ra­ju po­vu­ći za­is­ta dras­tič­ne po­te­ze ka­ko bi svo­joj dje­ci do­ka­za­li da ih vo­le i že­le im do­bro. Ta­ko je Ser­gej Gna­va­tov­ski (45) iz New Yor­ka, či­ji sin Maj­kal ni­ka­ko ni­je že­lio pris­ta­ti na li­je­če­nje od ovis­nos­ti o dro­ga­ma, sam se­bi ubriz­gao pre­ve­li­ku do­zu he­ro­ina ko­ju je pro­na­šao u si­no­voj so­bi. “Ako se ne pres­ta­neš dro­gi­ra­ti i ne poč­neš li­je­če­nje, i ja ću se po­če­ti dro­gi­ra­ti”, ka­zao mu je očaj­ni otac. Na­kon to­ga oti­šao je u so­bu i ubriz­gao si dro­gu. Maj­kal je na­kon ne­kog vre­me­na pro­na­šao oca u ne­svi­jes­ti, od­mah je shva­tio da je otac uzeo pre­vi­še dro­ge te mu je po­čeo ma­si­ra­ti sr­ce i da­va­ti umjet­no di­sa­nje, na­kon če­ga mu je u nos uš­tr­cao sprej ko­ji po­ma­že u ovak­vim slu­ča­je­vi­ma. Sje­tio se da ga je otac tim spre­jem spa­sio ne­ko­li­ko pu­ta. Po­zvao je hit­nu po­moć, a kas­ni­je je ocu u bol­ni­ci re­kao da mu je sa­da sve jas­no i da bez ikak­ve od­go­de ide na li­je­če­nje. Ta­li­jan­ski po­li­caj­ci ska­ka­li su u zrak od sre­će ka­da su u gra­du San Lu­ca na ju­gu Ita­li­je uhi­ti­li jed­nog od naj­tra­že­ni­jih ma­fi­ja­ških bo­sso­va. Ri­ječ je o Gi­usep­peu Gi­or­giu ko­ji je bio na če­lu jed­nog od naj­oz­lo­gla­še­ni­jih kla­no­va ‘Ndran­g­he­te, a skri­vao se u bun­ke­ru is­pod svo­je ku­će. Po­li­caj­ci ko­ji su ga na­kon du­ge po­tra­ge i de­li­kat­ne ope­ra­ci­je ula­ska u bun­ker ve­za­li li­si­či­na­ma ni­su bi­li pri­prem­lje­ni za ono što ih je če­ka­lo is­pred Gi­or­gi­ove ku­će. Ta­mo su se oku­pi­li svi nje­go­vi pris­ta­še i oni ko­je je za­du­žio, a po­li­caj­ci su bi­li to­li­ko zbu­nje­ni sli­kom ko­ju su za­tek­li da su do­pus­ti­li da je­dan mu­ška­rac iz te go­mi­le pri­đe uhi­će­nom ma­fi­ja­šu i po­lju­bi mu ru­ku ka­ko bi mu po­ka­zao oda­nost i po­što­va­nje. Snim­ka uhi­će­nja za­vr­ši­la je na te­le­vi­zij­skim vi­jes­ti­ma, a vo­di­telj is­tra­ge oprav­dao je po­li­caj­ce re­kav­ši da ni­su mo­gli zna­ti da će za­te­ći ova­kav “ple­men­ski ri­tu­al”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.