To­maš Ber­dych ot­pus­tio Iva­ni­še­vi­ća, ho­će li Go­ran sad pre­uze­ti No­va­ka Đo­ko­vi­ća?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Nje­mu bli­ski lju­di ka­žu da se Go­ran pri­je sve­ga že­li do­bro od­mo­ri­ti. No, s Đo­ko­vi­ćem je u do­brim od­no­si­ma Go­ran Iva­ni­še­vić vi­še ni­je tre­ner če­škog te­ni­sa­ča To­ma­ša Ber­dyc­ha. Po­če­li su su­rad­nju u ko­lo­vo­zu 2016. go­di­ne, me­đu­tim ona - iz raz­no­raz­nih raz­lo­ga - ni­je uro­di­la Ber­dyc­ho­vim na­pret­kom. Da­pa­če, Čeh je na­za­do­vao: na­kon vi­še­go­diš­njeg člans­tva u Top 10, tre­nu­tač­no je na 14. mjes­tu. A na Ro­land Gar­ro­su is­pao je već u dru­gom ko­lu ne osvo­jiv­ši ni set pro­tiv Ru­sa Ha­ča­no­va. - Go­ran i ja vi­še ne­će­mo ra­di­ti za­jed­no. Uži­vao sam u toj su­rad­nji i os­tat će­mo do­bri pri­ja­te­lji. Go­ra- nu že­lim sve naj­bo­lje u bu­duć­nos­ti, a ja ću po­ku­ša­ti os­tva­ri­ti svo­je ci­lje­ve s mo­jim ti­mom - uobi­ča­je­no kur­to­az­no opros­tio se Ber­dych od svog tre­ne­ra na svom pro­fi­lu. Ia­ko je za Go­ra­no­va tre­ne­ro­va­nja Ber­dych osvo­jio Shen­zhen (u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne), do­bar re­zul­tat je ipak iz­os­tao. - To­maš je pro­pus­tio ve­li­ku pri­li­ku u Mi­ami­ju ove go­di­ne. Pro­tiv Fe­de­re­ra u če­t­vr­t­fi­na­lu imao je dvi­je meč-lop­te. Ni­je mi jas­no ka­ko je iz­gu­bio, a po­go­to­vu mi je ne­s­hvat­lji­vo ka­ko je u In­di­an Wel­l­su po­ra­žen od Ni­shi­oke. Imao je set i 5:1, a po­tom kao da ga je net­ko “uga­sio”. Nje­mu je ja­ko na­šte­ti­lo lanj­sko puk­nu­će sli­je­pog cri­je­va ko­je ni­je na vri­je­me ot­kri­ve­no. Čo­vjek je če­ti­ri tjed­na igrao s puk­nu­tim sli­je­pim cri­je­vom, to je me­di­cin­ski fe­no­men (zbog to­ga ni­je mo­gao igra­ti na US Ope­nu, nap. a.). Po­go­di­lo ga je to. Ma­lo je iz­gu­bio sa­mo­po­uz­da­nje, a ka­ko je u 32. go­di­ni, tre­ba mu ma­lo vi­še vre­me­na da se vra­ti - na­po­me­nuo je Go­ran pri­je ne­kog vre­me­na, iz če­ga se da­lo za­klju­či­ti da ta su­rad­nja ne ide do­brim smje­rom. Ia­ko od lju­di bli­skih Iva­ni­še­vi­ću doz­na­je­mo da se Go­ran pri­je sve­ga že­li do­bro od­mo­ri­ti, ni­je na­od­met spo­me­nu­ti da je Go­ran u iz­vr­s­nim od­no­si­ma s No­va­kom Đo­ko­vi­ćem. Pa, ako An­dre Aga­ssi ne pris­ta­ne na traj­ni­ju su­rad­nju, ne bi nas iz­ne­na­di­lo da Đo­ko­vić za no­vog tre­ne­ra an­ga­ži­ra upra­vo Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća.

Ni­je us­pio Ber­dyc­hu vra­ti­ti iz­gub­lje­no sa­mo­po­uz­da­nje – Go­ran Iva­ni­še­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.